MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Trần Văn Thời

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Trần Văn Thời, Trần Văn Thời, Cà Mau là Mã bưu chính 97230, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Trần Văn Thời, Trần Văn Thời, Cà Mau.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Trần Văn Thời, Trần Văn Thời, Cà Mau là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Trần Văn Thời, Trần Văn Thời, Cà Mau là 97230.

2. Mã bưu chính 97230 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 97230 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Trần Văn Thời Trần Văn Thời, Cà Mau.

Ngoài ra, Mã bưu chính 97230 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Trần Văn Thời, Trần Văn Thời, Cà Mau.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Trần Văn Thời, Trần Văn Thời, Cà Mau

Mã bưu chính Phường xã Trần Văn Thời, Trần Văn Thời, Cà Mau có 5 số là 97230, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Trần Văn Thời, Trần Văn Thời, Cà Mau

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Trần Văn Thời, Trần Văn Thời, Cà Mau, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Trần Văn Thời, Trần Văn Thời, Cà Mau sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 972301

Tên bưu cục: Số 01 Trần Văn Thời

Điện thoại: 896323

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Trần Văn Thời Trần Văn Thời Trần Văn Thời Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972302

Tên bưu cục: Số 02 Trần Văn Thời

Điện thoại: 895050

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Trần Văn Thời Trần Văn Thời Trần Văn Thời Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972312

Tên bưu cục: Số 05 Trần Văn Thời

Điện thoại: 895546

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Trần Văn Thời Trần Văn Thời Trần Văn Thời Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972313

Tên bưu cục: Số 06 Trần Văn Thời

Điện thoại: 896490

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Trần Văn Thời Trần Văn Thời Trần Văn Thời Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972315

Tên bưu cục: Số 07 Trần Văn Thời

Điện thoại: 895485

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Trần Văn Thời Trần Văn Thời Trần Văn Thời Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972316

Tên bưu cục: Số 08 Trần Văn Thời

Điện thoại: 895547

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Trần Văn Thời Trần Văn Thời Trần Văn Thời Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972319

Tên bưu cục: Số 09 Trần Văn Thời

Điện thoại: 895804

Địa chỉ: Khóm 7, Thị Trấn Trần Văn Thời Trần Văn Thời Trần Văn Thời Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972320

Tên bưu cục: Số 10 Trần Văn Thời

Điện thoại: 896236

Địa chỉ: Khóm 7, Thị Trấn Trần Văn Thời Trần Văn Thời Trần Văn Thời Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972321

Tên bưu cục: Số 11 Trần Văn Thời

Điện thoại: 895483

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Trần Văn Thời Trần Văn Thời Trần Văn Thời Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972322

Tên bưu cục: Số 12 Trần Văn Thời

Điện thoại: 896039

Địa chỉ: Khóm 9, Thị Trấn Trần Văn Thời Trần Văn Thời Trần Văn Thời Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972323

Tên bưu cục: Số 13 Trần Văn Thời

Điện thoại: 896999

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Trần Văn Thời Trần Văn Thời Trần Văn Thời Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972325

Tên bưu cục: Số 14 Trần Văn Thời

Điện thoại: 896655

Địa chỉ: Khóm 7, Thị Trấn Trần Văn Thời Trần Văn Thời Trần Văn Thời Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972324

Tên bưu cục: Số 15 Trần Văn Thời

Điện thoại: 896432

Địa chỉ: Khóm 7, Thị Trấn Trần Văn Thời Trần Văn Thời Trần Văn Thời Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972326

Tên bưu cục: Số 16 Trần Văn Thời

Điện thoại: 895999

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Trần Văn Thời Trần Văn Thời Trần Văn Thời Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972327

Tên bưu cục: Số 17 Trần Văn Thời

Điện thoại: 895036

Địa chỉ: Khóm 7, Thị Trấn Trần Văn Thời Trần Văn Thời Trần Văn Thời Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972328

Tên bưu cục: Số 18 Trần Văn Thời

Điện thoại: 896368

Địa chỉ: Khóm 7, Thị Trấn Trần Văn Thời Trần Văn Thời Trần Văn Thời Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972317

Tên bưu cục: SỐ 3 TRẦN VĂN THỜI

Điện thoại: 896360

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Trần Văn Thời Trần Văn Thời Trần Văn Thời Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972310

Tên bưu cục: Trần Văn Thời

Điện thoại: 896180

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Trần Văn Thời Trần Văn Thời Trần Văn Thời Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972300

Tên bưu cục: Trần Văn Thời

Điện thoại: 02903895108

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Trần Văn Thời Trần Văn Thời Trần Văn Thời Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 972370

Tên bưu cục: Trần Văn Thời

Điện thoại: 02903895108

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Trần Văn Thời Trần Văn Thời Trần Văn Thời Cà Mau

Xem chi tiết>>