MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Trung Mỹ Tây

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 72900, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh là 72900.

2. Mã bưu chính 72900 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 72900 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Trung Mỹ Tây Quận 12, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 72900 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh có 5 số là 72900, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 729007

Tên bưu cục: Đồng Tiến

Điện thoại: 7157123

Địa chỉ: Sô´A37, Khu phố 3, Phường Trung Mỹ Tây Trung Mỹ Tây Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729014

Tên bưu cục: Hộp thư công cộng

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu phố 1, Phường Trung Mỹ Tây Trung Mỹ Tây Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729005

Tên bưu cục: Trung Mỹ Tây 1

Điện thoại: 8918308

Địa chỉ: Sô´19M/1, Khu phố 1, Phường Trung Mỹ Tây Trung Mỹ Tây Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729008

Tên bưu cục: Trung Mỹ Tây 11

Điện thoại: 7157460

Địa chỉ: Sô´47/6, Khu phố 3, Phường Trung Mỹ Tây Trung Mỹ Tây Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729027

Tên bưu cục: Trung mỹ tây 12

Điện thoại: 7189301

Địa chỉ: Sô´A9, Khu phố 1, Phường Trung Mỹ Tây Trung Mỹ Tây Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729009

Tên bưu cục: Trung Mỹ Tây 13

Điện thoại: 7157477

Địa chỉ: Sô´47/5C, Khu phố 3, Phường Trung Mỹ Tây Trung Mỹ Tây Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729025

Tên bưu cục: Trung mỹ tây 15

Điện thoại: 7157485

Địa chỉ: Sô´4M/A, Khu phố 1, Phường Trung Mỹ Tây Trung Mỹ Tây Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729010

Tên bưu cục: Trung Mỹ Tây 16

Điện thoại: 8831104

Địa chỉ: Sô´78,, Khu phố 3, Phường Trung Mỹ Tây Trung Mỹ Tây Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729024

Tên bưu cục: Trung mỹ tây 17

Điện thoại: 7181157

Địa chỉ: Sô´Kios 13, Khu phố 2, Phường Trung Mỹ Tây Trung Mỹ Tây Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729026

Tên bưu cục: Trung mỹ tây 18

Điện thoại: 8831872

Địa chỉ: Sô´16C, Khu phố 1, Phường Trung Mỹ Tây Trung Mỹ Tây Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729012

Tên bưu cục: Trung Mỹ Tây 19

Điện thoại: 7181168

Địa chỉ: Sô´38, Khu phố 2, Phường Trung Mỹ Tây Trung Mỹ Tây Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729000

Tên bưu cục: Trung Mỹ Tây 20

Điện thoại: 7181178

Địa chỉ: Sô´33A, Khu phố 2, Phường Trung Mỹ Tây Trung Mỹ Tây Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729001

Tên bưu cục: Trung Mỹ Tây 21

Điện thoại: 7189260

Địa chỉ: Sô´1A, Khu phố 2, Phường Trung Mỹ Tây Trung Mỹ Tây Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729002

Tên bưu cục: Trung Mỹ Tây 22

Điện thoại: 7181373

Địa chỉ: Sô´171/2, Khu phố 3, Phường Trung Mỹ Tây Trung Mỹ Tây Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729003

Tên bưu cục: Trung Mỹ Tây 23

Điện thoại: 7181379

Địa chỉ: Sô´13/28, Khu phố 2, Phường Trung Mỹ Tây Trung Mỹ Tây Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729017

Tên bưu cục: Trung Mỹ Tây 24

Điện thoại: 7185962

Địa chỉ: Sô´2B, Khu phố 5, Phường Trung Mỹ Tây Trung Mỹ Tây Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729020

Tên bưu cục: Trung mỹ tây 25

Điện thoại: 7181820

Địa chỉ: Sô´92D, Khu phố 3, Phường Trung Mỹ Tây Trung Mỹ Tây Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729028

Tên bưu cục: Trung mỹ tây 26

Điện thoại: 7195463

Địa chỉ: Sô´A27, Khu phố 2, Phường Trung Mỹ Tây Trung Mỹ Tây Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729029

Tên bưu cục: Trung mỹ tây 27

Điện thoại: 7195830

Địa chỉ: Sô´12A, Khu phố 5, Phường Trung Mỹ Tây Trung Mỹ Tây Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729030

Tên bưu cục: Trung mỹ tây 27

Điện thoại: 8839527

Địa chỉ: Sô´53D/1, Khu phố 3, Phường Trung Mỹ Tây Trung Mỹ Tây Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>