MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Tú Sơn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 355420

Tên bưu cục: Bãi Chạo

Điện thoại: 02183872192

Địa chỉ: Xóm Bái Chạo, Xã Tú Sơn Tú Sơn Kim Bôi Hoà Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 355421

Tên bưu cục: Tú Sơn

Điện thoại: 02183872269

Địa chỉ: Xóm Bái Chạo, Xã Tú Sơn Tú Sơn Kim Bôi Hoà Bình

Xem chi tiết>>