MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Vĩnh Thuận

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang là Mã bưu chính 92320, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang là 92320.

2. Mã bưu chính 92320 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 92320 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận, Kiên Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 92320 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang

Mã bưu chính Phường xã Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang có 5 số là 92320, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 923201

Tên bưu cục: Chợ Vĩnh Thuận

Điện thoại: 829043

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Phước Ii, Thị Trấn Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 923392

Tên bưu cục: Vĩnh Đông

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Đông II, Thị Trấn Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 923202

Tên bưu cục: Vĩnh Phước

Điện thoại: 561121

Địa chỉ: Sô´1909, Ấp Vĩnh Phước II, Thị Trấn Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 923207

Tên bưu cục: Vĩnh Phước 1

Điện thoại: 829980

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Phước II, Thị Trấn Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 923209

Tên bưu cục: Vĩnh Phước 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Phước II, Thị Trấn Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 923390

Tên bưu cục: Vĩnh Phước 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Phước II, Thị Trấn Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 923391

Tên bưu cục: Vĩnh Phước 4

Điện thoại: 580502

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Phước II, Thị Trấn Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 923208

Tên bưu cục: Vĩnh Tây

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Đông II, Thị Trấn Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 923220

Tên bưu cục: Vĩnh Thuận

Điện thoại: 02973580111

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Đông II, Thị Trấn Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 923260

Tên bưu cục: Vĩnh Thuận

Điện thoại: 02973580111

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Đông II, Thị Trấn Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 923200

Tên bưu cục: Vĩnh Thuận

Điện thoại: 02973829065

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Đông II, Thị Trấn Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận Kiên Giang

Xem chi tiết>>