MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Vĩnh Tuy

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 114082

Tên bưu cục: Lạc Trung

Điện thoại: 39716439

Địa chỉ: Sô´48, Phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy Vĩnh Tuy Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 114080

Tên bưu cục: Minh Khai 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´638, Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy Vĩnh Tuy Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 114084

Tên bưu cục: Minh Khai 2

Điện thoại: 36330665

Địa chỉ: Sô´454/39, Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy Vĩnh Tuy Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 114085

Tên bưu cục: Minh Khai 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´350, Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy Vĩnh Tuy Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 114086

Tên bưu cục: Minh Khai 7

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´464, Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy Vĩnh Tuy Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 114081

Tên bưu cục: Minh Khai 8

Điện thoại: 36335021

Địa chỉ: Sô´SN1 624/12, Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy Vĩnh Tuy Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 114000

Tên bưu cục: Minh Khai 9

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´433, Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy Vĩnh Tuy Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 114078

Tên bưu cục: Vĩnh Tuy 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´34/133/101, Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy Vĩnh Tuy Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 114079

Tên bưu cục: Vĩnh Tuy 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´37, Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy Vĩnh Tuy Hai Bà Trưng Hà Nội

Xem chi tiết>>