MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Xuân Khánh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ là Mã bưu chính 90207, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ là 90207.

2. Mã bưu chính 90207 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 90207 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Xuân Khánh Ninh Kiều, Cần Thơ.

Ngoài ra, Mã bưu chính 90207 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ

Mã bưu chính Phường xã Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ có 5 số là 90207, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 902070

Tên bưu cục: Mậu Thân

Điện thoại: 02923830101

Địa chỉ: Sô´1, Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh Xuân Khánh Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902074

Tên bưu cục: Số 10

Điện thoại: 835629

Địa chỉ: Sô´43, Đường Mậu Thân, Phường Xuân Khánh Xuân Khánh Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 901498

Tên bưu cục: Số 100

Điện thoại: 730372

Địa chỉ: Sô´39A -ĐHCT, Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh Xuân Khánh Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902175

Tên bưu cục: Số 113

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´03, Đường Trần Văn Hoài, Phường Xuân Khánh Xuân Khánh Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902075

Tên bưu cục: Số 12

Điện thoại: 738094

Địa chỉ: Sô´1/3B, Đường 30 Tháng 4, Phường Xuân Khánh Xuân Khánh Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902072

Tên bưu cục: Số 15

Điện thoại: 3751506

Địa chỉ: Sô´31, Đường Quang Trung, Phường Xuân Khánh Xuân Khánh Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902078

Tên bưu cục: Số 2

Điện thoại: 3751371

Địa chỉ: Sô´51, Đường Quang Trung, Phường Xuân Khánh Xuân Khánh Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902076

Tên bưu cục: Số 37

Điện thoại: 3739092

Địa chỉ: Sô´54D, Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh Xuân Khánh Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902071

Tên bưu cục: Số 38

Điện thoại: 839625

Địa chỉ: Sô´12, Đường Trần Văn Hoài, Phường Xuân Khánh Xuân Khánh Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902073

Tên bưu cục: Số 4

Điện thoại: 835875

Địa chỉ: Sô´100, Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh Xuân Khánh Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902077

Tên bưu cục: Số 43

Điện thoại: 830654

Địa chỉ: Sô´P1-B13, Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh Xuân Khánh Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902227

Tên bưu cục: Số 6

Điện thoại: 835567

Địa chỉ: Sô´65A, Đường Mậu Thân, Phường Xuân Khánh Xuân Khánh Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902086

Tên bưu cục: Số 60

Điện thoại: 3731326

Địa chỉ: Sô´27, Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh Xuân Khánh Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902085

Tên bưu cục: Số 74

Điện thoại: 731962

Địa chỉ: Sô´124/7, Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh Xuân Khánh Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902079

Tên bưu cục: Số 82

Điện thoại: 3731963

Địa chỉ: Sô´95/3, Đường Mậu Thân, Phường Xuân Khánh Xuân Khánh Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902081

Tên bưu cục: Số 88

Điện thoại: 740401

Địa chỉ: Sô´1/1 H, Đường 30 Tháng 4, Phường Xuân Khánh Xuân Khánh Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902225

Tên bưu cục: Số 9

Điện thoại: 3840987

Địa chỉ: Sô´146H, Đường Trần Văn Hoài, Phường Xuân Khánh Xuân Khánh Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902082

Tên bưu cục: Số 92

Điện thoại: 731949

Địa chỉ: Sô´11/16, Đường Mậu Thân, Phường Xuân Khánh Xuân Khánh Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902083

Tên bưu cục: Số 93

Điện thoại: 3840951

Địa chỉ: Sô´213, Đường 30 Tháng 4, Phường Xuân Khánh Xuân Khánh Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902084

Tên bưu cục: Số 97

Điện thoại: 3835617

Địa chỉ: Sô´124, Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh Xuân Khánh Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>