MangYTe

Kinh tế xã hội hôm nay

Bến Tre thực hiện tiêu chí ứng xử trong gia đình góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc

(Tổ Quốc) - Bến Tre thực hiện tiêu chí ứng xử trong gia đình góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc; Hội Liệp hiệp Phụ nữ Bến Tre tọa đàm trực tuyến về xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ; Khánh thành công trình phục dựng Nơi ở và làm việc của Nữ tướng Nguyễn Thị Định là tin văn hóa, gia đình tiêu biểu tại tỉnh Bến Tre mới đây.
Mục lục

Bến Tre thực hiện tiêu chí ứng xử trong gia đình góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc

Trên cơ sở kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre đã cụ thể hóa văn bản hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện, năm 2019, tiến hành các hoạt động thực hiện "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình", đồng thời chọn 04 huyện, thành phố: thành phố Bến Tre, Bình Đại, Châu Thành và Chợ Lách để thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí. Qua tổ chức các hoạt động, giúp nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm, thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò và tính chủ động của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện văn hóa ứng xử trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, bền vững; Tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, hướng tới sự phát triển bền vững, thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình. Chuỗi hoạt động đã thu hút trên 400 lượt người tham dự, đặc biệt chọn 120 hộ gia đình của 04 huyện, thành phố để đăng ký thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí, sau đó tiếp tục nhân rộng ra toàn tỉnh thực hiện.

Năm 2020, năm thứ hai cả nước tiếp tục thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; tuyên truyền và thực hiện các nội dung Bộ tiêu chí, chú trọng kỹ năng ứng xử trong gia đình để xây dựng gia đình hạnh phúc, các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp trong gia đình; gương chung thủy, hiếu nghĩa, yêu thương, chia sẻ...giữa các thành viên trong gia đình; chính sách, pháp luật quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của gia đình, các thành viên trong gia đình; phê phán các hành vi vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng đẳng giới, Luật Trẻ em, Luật Người Cao tuổi và các văn bản liên quan khác. Tuyên truyền, thực hiện Bộ tiêu chí thông qua tổ chức các hoạt động truyền thông trọng điểm các dịp: Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6). Từ đầu năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã in ấn 8.000 tài liệu, tờ gấp tuyên truyền Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, thông qua phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố chuyển đến 157 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh; đồng thời chuyển file mềm nội dung Bộ tiêu chí đến các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, phòng Văn hóa và Thông tin 09 huyện, thành phố, qua triển khai các đơn vị thông tin kết quả và có báo cáo định kỳ hàng năm (trước ngày 25/11) để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh. Qua thời gian triển khai đã được các đơn vị quan tâm và hộ gia đình, người dân hưởng ứng thực hiện.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" góp phần xây dựng gia đình Việt Nam phát triển đúng định hướng, Sở VHTTDL Bến Tre yêu cầu các địa phương, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Tăng cường thông tin tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan; kết hợp truyền thông trực tiếp tại cộng đồng dân cư qua các buổi sinh hoạt cộng đồng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp, thật ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ về tiêu chí chung, 04 tiêu chí cụ thể, để nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động thực hiện các tiêu chí ứng xử tốt đẹp trong gia đình. Xem đây vừa là nhiệm vụ, vừa là lợi ích của bản thân và gia đình, góp phần cho sự ổn định, phát triển, ứng xử văn hóa, văn minh cho toàn xã hội.

- Trong quá trình thực hiện cần triển khai đến cơ sở, hộ gia đình, từng ấp và mạnh dạn đề xuất các giải pháp, góp ý bổ sung hoặc điều chỉnh các tiêu chí ứng xử phù hợp với đặc điểm văn hóa và phong tục tập quán ở địa phương. Nâng cao vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, phát huy sức mạnh và hiệu quả của sự tự điều chỉnh hành vi của đối tượng thụ hưởng - người dân - gia đình.

- Kêu gọi các hộ gia đình tham gia đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên cơ sở tôn trọng, bình đẳng, yêu thương và chia sẻ. Vận động và cùng với các thành viên của gia đình thực hiện tốt các tiêu chí ứng xử: vợ chồng chung thủy, nghĩa tình; cha mẹ với con, ông bà với cháu luôn gương mẫu, yêu thương; ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà là hiếu thảo, lễ phép và ứng xử của anh, chị, em là hòa thuận, chia sẻ.

Tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 với mục tiêu "Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội"; thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg, ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 08/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc phát huy các giá trị truyền thống văn hóa và phát triển toàn diện con người Bến Tre", phát huy giá trị tốt đẹp trong các mối quan hệ cơ bản của gia đình, việc thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về: "Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh", sẽ góp phần thực hiện các chức năng của gia đình, đặc biệt là các chức năng giáo dục thông qua đó nhằm nâng cao văn hóa ứng xử giữa các thành viên trong gia đình, tạo nên nét văn hóa đẹp trong cộng đồng, dân tộc.

Gia đình là tế bào của xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: "Quan tâm tới gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình". Những năm gần đây, vấn đề gia đình và giáo dục gia đình luôn được Đảng và Nhà nước ta đề cao và quan tâm, nhiều văn bản, chỉ thị được đưa ra nhằm định hướng giá trị, giáo dục đạo đức, xây dựng các tiêu chí ứng xử trong các mối quan hệ trong gia đình. Thực hiện Bộ tiêu chí góp phần thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị mới, tiến bộ... với mong muốn qua đó tiếp tục tôn vinh giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình, hướng tới sự phát triển bền vững. Đồng thời cùng nhìn lại và có sự quan tâm, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện văn hóa ứng xử trong gia đình để xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc bền vững, và hướng đến nhiệm vụ công tác gia đình thời gian tới bằng nhiều phương thức, nội dung phù hợp và hiệu quả hơn./.

Hội Liệp hiệp Phụ nữ Bến Tre tọa đàm trực tuyến về xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ Chiều ngày 25-5-2020, Hội Liệp hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Bến Tre tổ chức tọa đàm trực tuyến về xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã nghe 9 tham luận của các sở ngành, địa phương chung quanh thực trạng và các giải pháp xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ. Xác định rõ vai trò quan trọng của gia đình trong việc giáo dục, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa, giá trị đạo đức của dân tộc; các giải pháp bảo vệ hạnh phúc gia đình…

Để xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, các cấp ngành, địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên và các tầng lớp phụ nữ tiếp tục rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" gắn với việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giới thiệu các mô hình, điển hình tiêu biểu để nhiều người cùng học hỏi. Đặc biệt, cán bộ, hội viên phải là người tiên phong, gương mẫu đi đầu để quần chúng noi theo.

Khánh thành công trình phục dựng Nơi ở và làm việc của Nữ tướng Nguyễn Thị Định

Vừa qua, tỉnh Bến Tre đã tổ chức khánh thành công trình "Phục dựng nơi ở và làm việc của Nữ tướng Nguyễn Thị Định" tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre nhân kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) gắn với sự kiện 109 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2020).

Trong thế kỷ 20, Nữ tướng Nguyễn Thị Định (hay còn gọi là cô 3 Định) là một trong những người phụ nữ tiêu biểu nhất, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ đã tặng cho phụ nữ Việt Nam "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang". Nữ tướng Nguyễn Thị Định mất ngày 26/8/1992, tại Thành phố Hồ Chí Minh. Để tưởng nhớ công lao của vị nữ anh hùng tài ba, xuất chúng, chính quyền và nhân dân đã xây dựng đền thờ và khu lưu niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định tại ấp Phong Điền, xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm. Bên cạnh đó, nhiều địa phương trong cả nước cũng lập đền thờ, ghi nhớ công lao to lớn của bà với quê hương, đất nước.

Công trình phục chế nhà làm việc của đồng chí Nguyễn Thị Định được xây dựng trong khuôn viên Khu di tích Nguyễn Thị Định tại xã Lương Hòa (huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre). Công trình tái hiện lịch sử từ năm 1965, khi Thiếu tướng Nguyễn Thị Định giữ cương vị Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân giải phóng Miền Nam Việt Nam. Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng Miền Nam Việt Nam đặt tại xã Lộc Thành (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước). Công trình nhà làm việc của Nữ tướng Nguyễn Thị Định được phục dựng với tỷ lệ 8/10 theo nguyên mẫu. Chất liệu bằng bê tông, cốt thép, sắt tráng kẽm được tạo hình dáng như gỗ và lợp bằng lá dừa nước. Công trình được triển khai khảo sát, thiết kế thi công bằng nguồn vốn hỗ trợ của Công ty TNHH Xây dựng Việt Long, Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc khánh thành phục dựng nơi ở và làm việc của Nữ tướng Nguyễn Thị Định góp phần ghi nhớ, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Đồng thời, công trình còn phục vụ cho khách du lịch trong và ngoài nước tham quan, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mạng Y Tế
Nguồn: Tổ quốc (http://toquoc.vn/ben-tre-thuc-hien-tieu-chi-ung-xu-trong-gia-dinh-gop-phan-xay-dung-gia-dinh-hanh-phuc-20200526180307842.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY