Kinh tế xã hội hôm nay

BHXH Việt Nam thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025)

(MangYTe) - BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 1320/QĐ-BHXH về Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025.
Mục lục

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia bhxh, bhtn, bhyt, tại chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết số 28, ngành bhxh việt nam xác định rõ mục tiêu cụ thể đến năm 2025 là phấn đấu số người tham gia bhxh đạt tỷ lệ 45% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia bhtn đạt tỷ lệ 35% so với lực lượng lao động trong độ tuổi và số người tham gia bhyt đạt tỷ lệ 95% dân số tham gia.

Để đạt được những mục tiêu cụ thể nêu trên, bhxh việt nam đã đưa ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó quan trọng nhất là phát triển và mở rộng các đối tượng tham gia bhxh, bhtn, bhyt; tăng cường kiểm tra giảm nợ đọng và trục lợi, lạm dụng quỹ bhxh, bhtn, bhyt theo quy định của pháp luật.

Một số nhiệm vụ khác đó là đổi mới công tác tuyên truyền về cả nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp, đúng trọng tâm, trọng điểm; tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị định số 89/2020/nđ-cp ngày 4/8/2020 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bhxh việt nam; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp, mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên các lĩnh vực; đẩy mạnh việc giao dịch điện tử, quản lý và sử dụng văn bản điện tử trong hệ thống cơ quan bhxh và trên trực liên thông của chính phủ.

BHXH Việt Nam thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) - 1 

Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ hầng; hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; cập nhật hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp mã số BHXH cho người tham gia; hoàn thiện các quy tắc quản lý, khai thác, phân cấp sử dụng các phần mềm nghiệp vụ của Ngành; hoàn thiện hệ thống kho dữ liệu ngành phục vụ công tác nghiên cứu, dự báo phục vụ cho việc hỗ trợ ra quyết định, xây dựng các kế hoạch, chiến lược của ngành BHXH Việt Nam; tiếp tục kết nối liên thông, cung cấp các dịch vụ công của Ngành trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng quản lý, khai thác, sử dụng các phần mềm nghiệp vụ cho công chức, viên chức trong Ngành.

Nâng cao chất lượng công tác giám định bhyt, kiểm soát chặt chẽ tình trạng lạm dụng quỹ bhyt; tiếp tục đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chi trả các chế độ bhxh, bhtn và quản lý người hưởng, góp phần nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ, đảm bảo giải quyết chi trả đầy đủ, kịp thời quyền lợi và tăng mức độ hài lòng của người tham gia bhxn, bhtn; tiếp tục thực hiện chiến lược hội nhập quốc tế của ngành bhxh việt nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, bhxh các tỉnh, thành phố nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, chất lượng, tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức; tiếp tục đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các đơn vị cho phù hợp với yêu cầu; đánh giá viên chức, người lao động trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ và ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương công tác.

Quỳnh Chi

Nguồn: VTC (https://vtc.vn/bhxh-viet-nam-thuc-hien-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-5-nam-2021-2025-ar577513.html)
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY