MangYTe

Kinh tế xã hội hôm nay

Bình Phước: Nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

(MangYTe) - Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và Cuộc vận động Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt trong thời gian tới, Bình Phước đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện.
Mục lục

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Cuộc vận động "Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt" trên địa bàn tỉnh Bình Phước được phát động có nội dung toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh, có quy mô rộng lớn nhằm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước tại địa bàn dân cư, đã mang lại những hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt, thu hút được sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo nên sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Trong đó, Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã qua gần 20 năm triển khai thực hiện, trở thành phong trào rộng lớn trong xã hội được nhân dân đồng tình hưởng ứng và triển khai thực hiện. Đời sống vật chất văn hóa, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, các thiết chế văn hóa cơ sở đã và đang được quan tâm đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp phục vụ nhu cầu hưởng thụ, bảo tồn văn hóa truyền thống của nhân dân tại cơ sở.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Cuộc vận động "Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt" trong thời gian tới, Bình Phước sẽ nâng cao chất lượng phong trào xây dựng "Gia đình văn hóa", "Khu dân cư văn hóa": Tiếp tục thực hiện tốt Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ; Hướng dẫn số 05/HD-BCĐ ngày 05/01/2019 của Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Cuộc vận động "Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt", Tổ chức tốt việc đăng ký, kiểm tra, bình xét, công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Xây dựng, biểu dương khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu, trở thành gương sáng và mũi nhọn trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phong trào xây dựng gương "Người tốt, việc tốt" gắn với Cuộc vận động "Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt" tạo hạt nhân tích cực cho phong trào, góp phần xây dựng tư tưởng đạo đức, lối sống lành mạnh. Từng cấp, từng ngành tiếp tục đề ra những tiêu chuẩn cụ thể, sát hợp, tiến hành xây dựng, bình xét, ghi nhận, biểu dương và khen thưởng gương "Người tốt, việc tốt"; "Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt" hàng năm.

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp: trọng tâm là xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; xây dựng nếp sống văn minh; gắn các phong trào xây dựng đời sống văn hóa với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng trong sạch vững mạnh của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong đời sống của nhân dân, đẩy lùi các tệ nạn xã hội; tạo chuyển biến trong việc thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Đổi mới nội dung và phương thức vận động, tập trung vào bài trừ mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu, chống khuynh hướng vụ lợi, thương mại hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Ngoài ra, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động các thiết chế và phong trào văn hóa, thể dục thể thao ở cơ sở. Khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng các cơ sở xã hội hóa trong lĩnh vực hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí ở nông thôn, theo quy định của pháp luật. Có cơ chế huy động các doanh nghiệp đóng trên địa bàn các xã tham gia xây dựng đời sống văn hóa; vận động nhân dân tự nguyện đóng góp kinh phí để duy trì các hoạt động thường xuyên của các Nhà văn hóa thôn, ấp, Trung tâm sinh hoạt cộng đồng, Khu thể thao xã, thôn, ấp, khu vui chơi cho trẻ em. Đồng thời, tổ chức rà soát chỉnh sửa, bổ sung quy ước, hương ước ở khu dân cư cho phù hợp với các tiêu chuẩn, tiêu chí của Nghị định 122…

Lan Anh

Mạng Y Tế
Nguồn: Tổ quốc (http://toquoc.vn/binh-phuoc-nang-cao-chat-luong-phong-trao-toan-dan-doan-ket-xay-dung-doi-song-van-hoa-20200211095837484.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY