MangYTe

Khoa học hôm nay

Đề ra 8 nhiệm vụ thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030

(HNMO) - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 3220/QĐ-BTNMT về Kế hoạch thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Mục lục

(hnmo) - bộ tài nguyên và môi trường vừa ban hành quyết định số 3220/qđ-btnmt về kế hoạch thực hiện quyết định số 149/qđ-ttg của thủ tướng chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ảnh minh họa.

Kế hoạch phân công công việc cụ thể cho các đơn vị trực thuộc bộ tài nguyên và môi trường (tổ chức chủ trì, phối hợp, nguồn vốn và thời gian thực hiện) và xác định danh mục các chương trình, dự án, nhiệm vụ ưu tiên triển khai để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại quyết định số 149/qđ-ttg của thủ tướng chính phủ.

Để thực hiện thành công chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch đã đề ra 8 nhiệm vụ.

Cụ thể là: Xây dựng, hoàn thiện các văn bản chính sách, quy định pháp luật, hướng dẫn kỹ thuật về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học; tăng cường năng lực quản lý và thực thi pháp luật về đa dạng sinh học; điều tra quan trắc và xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học; triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học; thúc đẩy hợp tác quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học; thực hiện các giải pháp và mô hình thí điểm về bảo tồn, phục hồi sử dụng bền vững hệ sinh thái, loài, nguồn gen và kiểm soát các tác động tới đa dạng sinh học; theo dõi, đánh giá việc tổ chức thực hiện kế hoạch, chiến lược.

Cục bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học là đơn vị đầu mối theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chiến lược; chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc bộ triển khai, thực hiện các chương trình, dự án ưu tiên theo phụ lục ban hành kèm theo kế hoạch này và các nhiệm vụ thường xuyên nhằm thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch; định kỳ hằng năm thực hiện rà soát kế hoạch, đánh giá, báo cáo, đề xuất các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ và có hiệu quả chiến lược.

Đồng thời, theo dõi, đánh giá và xây dựng báo cáo đánh giá việc thực hiện Chiến lược theo chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm được giao của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch hành động cấp tỉnh triển khai thực hiện Chiến lược.

Mạng Y Tế
Nguồn: Hà Nội Mới (http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Khoa-hoc/1048436/de-ra-8-nhiem-vu-thuc-hien-chien-luoc-quoc-gia-ve-da-dang-sinh-hoc-den-nam-2030)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY