MangYTe

Kinh tế xã hội hôm nay

Hoạt động văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số không ngừng được đẩy mạnh

Năm 2019, công tác văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi đã đạt được những kết quả quan trọng, kịp thời đáp ứng nhiệm vụ chính trị theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.
Mục lục

Ngày 24/12, tại hà nội, vụ văn hóa dân tộc (vhdt), bộ văn hóa, thể thao và du lịch (vhttdl) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Theo báo cáo, vụ vhdt đã quán triệt và triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách về văn hóa vùng đồng bào dtts, thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. các chính sách đối với đồng bào dtts được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đồng bào dân tộc phấn khởi, tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước. bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền văn hóa, văn nghệ, lễ hội, các hoạt động nghiên cứu khoa học, kiểm kê, truyền dạy di sản văn hóa diễn ra lành mạnh, thuận lợi cho văn hóa các dân tộc phát triển, xây dựng nền văn hóa việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Ở cấp trung ương, vụ vhdt đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động nhằm triển khai nghị quyết số 33-nq/tw của hội nghị trung ương 9 (khóa xi) về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; nghị quyết trung ương lần thứ 7 (khóa ix) về “phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc”; chỉ thị số 1971/2010/ct/ttg của thủ tướng chính phủ về “tăng cường công tác dân tộc thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; nghị định số 05/2011/nđ-cp về công tác dân tộc; quyết định số 1270/qđ-ttg của thủ tướng chính phủ về phê duyệt đề án “bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số việt nam đến năm 2020”...

Ở cấp địa phương, vụ vhdt tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch đề ra. nhiều địa phương đã tập trung đầu tư cho hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dtts, tổ chức khảo sát, thống kê, đánh giá thực trạng các giá trị văn hóa truyền thống. từng bước kiểm kê di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, lập hồ sơ khoa học từ đó có kế hoạch giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dtts. các tỉnh vùng dtts cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động biểu diễn, giao lưu văn hóa nghệ thuật quần chúng mang tính cộng đồng. việc tổ chức định kỳ “ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc”, “ngày văn hóa các dân tộc việt nam 19.4” đã thu hút sự đông đảo của nghệ nhân, diễn viên, vđv tham gia, góp phần phục hồi, phát triển các làn điệu dân ca, dân nhạc, dân vũ, trò chơi dân gian và lễ hội truyền thống của mỗi địa phương, khơi nguồn sáng tạo trong cộng đồng các dân tộc.

Việc thực hiện có hiệu quả công tác vhdt năm 2019 của vụ vhdt đã góp phần quan trọng vào ổn định, cải thiện, nâng cao mọi mặt đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, thúc đẩy tích cực xây dựng nông thôn mới. vhdt cũng ngày càng được quan tâm đúng mức, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của đồng bào dtts trên địa bàn cả nước. đời sống tinh thần của đồng bào dtts ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn được cải thiện rõ rệt. đồng bào các dtts đã đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, nỗ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo. qua đó, việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn đặc sắc của đồng bào ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Lan Anh (t/h)

Nguồn: Tổ quốc (http://toquoc.vn/hoat-dong-van-hoa-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-khong-ngung-duoc-day-manh-20191225164357281.htm)
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY