MangYTe

Kinh tế xã hội hôm nay

Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ Y tế, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, trưởng, phó các vụ, cục… nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Mục lục

Trong hai ngày 27 – 28/3/2021 đã diễn ra hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết đại hội xiii của đảng do ban bí thư trung ương đảng tổ chức theo hình thức trực tuyến. hội nghị đã kết nối với 67 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương và đường truyền mở rộng đến hơn 7.300 điểm cầu cơ sở.

điểm cầu của hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết đại hội xiii của đảng tại bộ y tế.

Đảng ủy bộ y tế là một điểm cầu tham gia hội nghị. hơn 80 đảng viên là ủy viên ban chấp hành đảng ủy bộ, ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy bộ, các trưởng, phó các vụ, cục, tổng cục, thanh tra, văn phòng bộ… đã tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết đại hội xiii của đảng.

Phát biểu khai mạc, chỉ đạo hội nghị đồng chí võ văn thưởng, ủy viên bộ chính trị, thường trực ban bí thư yêu cầu các đảng viên, nhất là các đồng chí đứng đầu cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội xiii của đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đảng và cả hệ thống chính trị.

Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo nghị quyết của đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội xiii của đảng.

Các đảng viên tham gia Hội nghị tại điểm cầu Bộ Y tế.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng hoặc được phân công theo lĩnh vực, quán triệt các chuyên đề: “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025”; “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam”; “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia”.

Mai Hương

Nguồn: Sức khỏe đời sống (https://suckhoedoisong.vn/nghien-cuu-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-xiii-cua-dang-n188944.html)

Chủ đề liên quan:

nghị quyết đại hội XIII
    Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY