MangYTe

Nhịp cầu nhân ái hôm nay

Nguyên tắc công khai tài chính của Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19

Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 (Quỹ) được sử dụng để hỗ trợ, tài trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine; nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước; và sử dụng vaccine phòng Covid-19.
Mục lục

Thông tư số 41/2021/TT-BTC (Thông tư 41) được Bộ Tài chính ban hành đã hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và chế độ kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19.

Nguồn thu của Quỹ

Theo quy định của Thông tư 41, nguồn thu của Quỹ gồm: Các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho Quỹ; Lãi tiền gửi của Quỹ tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại; Các nguồn thu hợp pháp khác của Quỹ (nếu có).

Về loại hình tài trợ bao gồm: tiền (tiền Đồng Việt Nam, ngoại tệ), vaccine và các loại hình vật chất khác.

Đối với các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện bằng tiền thì được chuyển vào tài khoản của Quỹ tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng thương mại.

Đối với các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện bằng vaccine, Bộ Y tế thực hiện tiếp nhận để quản lý, phân phối và sử dụng theo quy định. Bộ Y tế có trách nhiệm xác định giá trị quy tiền Đồng Việt Nam của vaccine được tài trợ cho Quỹ và định kỳ 10 ngày lập báo cáo gửi Quỹ theo Mẫu số 03-BC/QVX tại Phụ lục kèm theo Thông tư 41, để hạch toán phản ánh vào thu, chi của Quỹ.

Việc xác định giá trị quy tiền của vaccine căn cứ các hóa đơn, chứng từ do nhà tài trợ cung cấp. Trường hợp không có hóa đơn, chứng từ của nhà tài trợ thì xác định theo giá tạm tính để phản ánh kịp thời vào thu của Quỹ, Bộ Y tế có trách nhiệm xác định giá chính thức theo quy định của pháp luật và báo cáo Quỹ để điều chỉnh hạch toán nếu có chênh lệch.

Đối với các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện bằng các loại hình vật chất khác (không bao gồm vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị y tế hỗ trợ cho phòng chống dịch), Quỹ thực hiện tiếp nhận để quản lý, theo dõi và hạch toán phản ánh vào thu của Quỹ khi xuất bán theo quy định.

Thẩm quyền quyết định chi của Quỹ

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính tổng hợp nhu cầu kinh phí để mua, nhập khẩu vaccine; nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng Covid-19 sau đó trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chi từ Quỹ theo quy định.

Căn cứ các nội dung chi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Y tế lập hồ sơ đề nghị xuất Quỹ để chi theo quy định.

Hồ sơ đề nghị xuất Quỹ bao gồm: văn bản của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nội dung chi từ Quỹ; văn bản đề nghị của Bộ Y tế về việc chi từ Quỹ (trong đó nêu rõ: nội dung chi; số tiền; tên đơn vị nhận tiền, địa chỉ, số tài khoản, tên ngân hàng).

Bộ Y tế chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, sử dụng số tiền được cấp từ Quỹ để mua, nhập khẩu vaccine, tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước; quản lý, sử dụng vaccine đã mua, nhập khẩu và vaccine đã tiếp nhận từ các nhà tài trợ theo đúng quy định.

Công khai báo cáo tài chính

Thông tư quy định quỹ có trách nhiệm công khai báo cáo tài chính quỹ hàng tháng, 6 tháng, năm và báo cáo quyết toán Quỹ theo các mẫu biểu tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.

Nội dung công khai bao gồm: Số tiền huy động, danh sách các tổ chức, cá nhân tài trợ, đóng góp, nội dung và số tiền đã chi, số dư quỹ còn lại.

Thời điểm công khai báo cáo tháng, 6 tháng chậm nhất sau ngày 10 kể từ ngày kết thúc tháng, 6 tháng; công khai báo cáo năm chậm nhất ngày 31 của tháng 1 năm sau và báo cáo quyết toán chậm nhất 30 ngày sau khi báo cáo được Bộ Tài chính phê duyệt.

Việc công khai của Quỹ được thực hiện qua Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính và một hoặc một số hình thức: công bố tại các cuộc họp, niêm yết tại trụ sở của Quỹ, phát hành ấn phẩm, thông báo bằng văn bản đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Nguồn: Báo nhân dân (https://nhandan.com.vn/tai-chinh/nguyen-tac-cong-khai-tai-chinh-cua-quy-vaccine-phong-chong-covid-19-650060/)
1 Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY