MangYTe

Tử vi sức khỏe hôm nay

Tử vi sức khỏe

Niệm Phật Chấn Động Hư Không Pháp Giới!

Đừng nghĩ rằng mình niệm câu Phật hiệu này không có nhiều hiệu quả, không thể nảy sinh tác dụng, cách nghĩ này là sai rồi. Công hiệu nhiều ít của niệm Phật, không ở số người bao nhiêu, mà ở tâm chân thành cùng tâm lượng của người niệm Phật.
Mục lục

Đừng nghĩ rằng mình niệm câu phật hiệu này không có nhiều hiệu quả, không thể nảy sinh tác dụng, cách nghĩ này là sai rồi. công hiệu nhiều ít của niệm phật, không ở số người bao nhiêu, mà ở tâm chân thành cùng tâm lượng của người niệm phật.

Nếu người niệm phật không có tư tâm, không có vọng tưởng, phân biệt và chấp trước, tâm bao thái hư, lượng chu sa giới, mỗi tiếng phật hiệu mà niệm, đều có thể chấn động hư không pháp giới. người niệm phật này còn thù thắng hơn, so với mười ngàn người ở niệm phật đường.

Quả thật dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác ngộ và tâm từ bi mà niệm, người ở nơi này sẽ có phước báo, nơi này có Bồ Tát chân chính đang niệm Phật, để chúng sanh tiêu tai miễn nạn, để chúng sanh tiêu trừ tội chướng.

Đệ tử của phật muốn tu tích công đức và phước đức, ngồi ở nhà niệm phật là viên mãn rồi.

Cho nên tôi đề nghị mọi người ở nhà niệm phật. niệm phật với tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, giác ngộ và từ bi, chính là đại bố thí, trong một câu phật hiệu, ba loại bố thí đều viên mãn hết: chúng ta dùng thể lực, tinh thần, âm thanh của chính mình, đây là thuộc về nội tài bố thí, nội tài bố thí hơn hẳn ngoại tài bố thí; ngoại tài là tiền bạc của cải.

Chúng ta xưng niệm câu phật hiệu này, trong tâm nghĩ đến phật, trong miệng niệm phật, thân thể lễ phật, đây là trí huệ, đây là pháp bố thí. tâm của chúng ta mỗi nguyện hồi hướng pháp giới chúng sanh, khấn cầu tam bảo gia trì, để chúng sanh tiêu tai miễn nạn, đây là vô úy bố thí. ba loại bố thí này đều là tối thù thắng và tối thượng thừa, đa số người làm không được, đa số người không muốn làm. mà bạn ở tại nhà, ba loại bố thí đều viên mãn cả, đời này đời sau quả báo mà bạn đạt được không thể nghĩ bàn, thù thắng không gì sánh được.

Nếu có duyên phần lập nên đạo tràng, tụ hợp một số người đồng đạo chung chí hướng cùng nhau niệm phật, cần đem đạo lý của niệm phật giải thích rõ ràng, bất kể đạo tràng lớn nhỏ, công đức cũng đều viên mãn. không muốn làm là vì không hiểu ý nghĩa này, không biết rõ chân tướng sự thật. có cơ hội và có duyên phần tu phước báo bậc nhất, công đức bậc nhất của thế xuất thế gian, do vì vô tri mà lỡ mất thì rất là đáng tiếc.

nam mô a di đà phật

Nguồn: Lịch vạn niên 365 (https://lichvannien365.com/niem-phat-chan-dong-hu-khong-phap-gioi.html)
1 Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY