MangYTe

Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng tiềm lực y tế - quân sự trên địa bàn Tây Bắc

Kết hợp quân - dân y là chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước ta nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội, nhân dân...
Mục lục
Bài viết của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc.

Kết hợp quân - dân y là chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước ta nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội, nhân dân; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Đó cũng là truyền thống, nét đặc thù độc đáo trong hoạt động của ngành quân y cách mạng Việt Nam, là nguyên tắc cơ bản của công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và bộ đội ở nước ta, góp phần giữ vững và phát huy sự đoàn kết gắn bó giữa quân đội và nhân dân, tập trung vật lực, tài lực tạo nên sức mạnh tổng hợp để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho thương binh, bệnh binh và nhân dân. Với tinh thần đó, ngày 29/6/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 25/2004/CT-TTg về tăng cường công tác kết hợp quân dân y chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và bộ đội trong tình hình mới.

Chỉ thị số 25 của Thủ tướng Chính phủ có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tiềm lực y tế quốc phòng, xây dựng “thế trận lòng dân” trên địa bàn, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, các xã biên giới trọng yếu vùng Tây Bắc.

Hơn 10 năm qua, quân đội nhân dân Việt Nam, ngành y tế và các địa phương trong vùng đã có rất nhiều cố gắng, phối hợp chặt chẽ để củng cố, xây dựng cơ sở y tế, thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, bộ đội, các đối tượng chính sách, các gia đình có công với cách mạng ở vùng sâu, vùng xa, an toàn khu, vùng trọng yếu, khu vực biên giới. Hệ thống các cơ sở khám, chữa bệnh quân dân y từ Trung ương đến địa phương được hình thành và phát triển với nhiều bệnh viện, trung tâm y tế và hàng trăm bệnh xá, phòng khám, trạm y tế quân dân y. Các đơn vị y tế quân dân y đã tích cực, chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và các tình huống khẩn cấp. Công tác kết hợp quân dân y đã góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, giúp đồng bào được tiếp cận và hưởng lợi từ các dịch vụ y tế ngay từ cơ sở, thực hiện công bằng xã hội trong chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, đẩy mạnh công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa quân đội và nhân dân, cùng giữ dân, giữ đất, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Bắc. Các đơn vị quân dân y kết hợp cũng tham gia làm tốt nghĩa vụ quốc tế, góp phần vun đắp tình hữu nghị với các nước có chung biên giới (Lào và Trung Quốc). Có nhiều tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến rất tâm huyết, trách nhiệm, có đóng góp lớn, đạt thành tích xuất sắc trong công tác quân dân y kết hợp.

Tuy nhiên, tại vùng Tây Bắc, sức mạnh tổng hợp của quân dân y vẫn chưa được phát huy tối đa; hoạt động kết hợp quân - dân y có lúc, có nơi chưa tích cực, đồng đều, hiệu quả còn thấp. Một số tỉnh chưa có kế hoạch cụ thể, lâu dài cho công tác kết hợp quân dân y, chưa xây dựng được quy chế phối hợp giữa lực lượng quân y và dân y. Ban quân dân y cấp tỉnh, huyện ở một số địa phương còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng. Công tác khám chữa bệnh của các phòng khám quân dân y biên phòng tuy đã từng bước nâng cao hiệu quả nhưng vẫn còn thiếu tính bền vững. Cá biệt, vẫn còn có nơi chưa thực hiện khám bệnh bằng bảo hiểm y tế, đồng bào chưa có cơ hội được tiếp cận và hưởng lợi từ các dịch vụ y tế từ cơ sở...

Để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm y tế cho quốc phòng tại Tây Bắc trong giai đoạn tới, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Tây Bắc và các địa phương trong vùng Tây Bắc cần tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả một số nhiệm vụ sau:

Một là, các cấp, các ngành cần nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác kết hợp quân dân y, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, là một giải pháp chiến lược trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân và xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Hai là, nâng cao năng lực về quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ban Quân - dân y các cấp; chú trọng việc kiện toàn, củng cố về tổ chức, bộ máy của Ban quân dân y các cấp để làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và quân đội. Đề cao tinh thần trách nhiệm của người làm công tác quân dân y, nhất là người đứng đầu. Cán bộ quân dân y cần nắm chắc tình hình, gần dân, hiểu dân, chủ động phối hợp giữa các lực lượng trong hoạt động kết hợp quân dân y ở cơ sở.

Ba là, tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các cơ sở khám, chữa bệnh quân dân y. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên quân y và dân y, trong đó lực lượng quân y được đào tạo kiến thức về y tế cộng đồng, dân y được đào tạo kiến thức cơ bản về y học quân sự. Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế phối hợp đề xuất chính sách đào tạo bác sĩ chuyên tu tham gia phục vụ cho ngành quân y.

Bốn là, bảo đảm cho người dân vùng Tây Bắc được tiếp cận với các dịch vụ khám chữa bệnh có chất lượng để cải thiện tình trạng sức khỏe cho đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc. Chú trọng củng cố tuyến y tế cơ sở, khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền ý thức vệ sinh phòng bệnh, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. Đa dạng hóa các hình thức phối hợp giữa 2 ngành để phát huy hiệu quả của công tác kết hợp quân dân y.

Năm là, bảo đảm tốt hơn về nguồn lực tài chính cho các hoạt động kết hợp quân dân y. Bên cạnh nguồn tài chính cơ bản cho công tác kết hợp quân dân y từ ngân sách Nhà nước, địa phương, các cơ sở khám chữa bệnh quân dân y phải thực hiện công tác khám chữa bệnh bằng nguồn bảo hiểm y tế; thực hiện xã hội hoá mạnh mẽ để huy động mọi nguồn lực từ xã hội cho công tác này.

Sáu là, tăng cường công tác kết hợp quân dân y để xây dựng lực lượng dự bị động viên, lực lượng tự vệ ngành y tế và các phân đội y tế cơ động quân dân y, bảo đảm số lượng và chất lượng, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có các tình huống khẩn cấp.

Bảy là, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Tây Bắc và các Bộ, ngành liên quan cần theo dõi sát tình hình triển khai công tác quân dân y kết hợp để kịp thời tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các chủ trương, chính sách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và bộ đội. Có cơ chế, chính sách đặc thù đối với cán bộ y tế ở các xã, cụm xã, các phòng khám quân dân y biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, trọng yếu trên địa bàn Tây Bắc để đội ngũ này yên tâm công tác phục vụ đồng bào, chiến sĩ.

Là địa bàn chiến lược rộng lớn, địa hình hiểm trở có vị trí hết sức quan trọng về quốc phòng an ninh, công tác kết hợp quân dân y tại vùng Tây Bắc luôn được xác định là yêu cầu chiến lược quan trọng trong xây dựng tiềm lực y tế - quân sự trong khu vực phòng thủ. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên, chắc chắn trong thời gian tới công tác kết hợp quân dân y sẽ ngày càng được củng cố và tăng cường, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, bộ đội và xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nguyễn Xuân Phúc (Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc)

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-phat-huy-suc-manh-tong-hop-xay-dung-tiem-luc-y-te-quan-su-tren-dia-ban-tay-bac-8720.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY