MangYTe

Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Thủ tướng phê duyệt Đề án Nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển các cấp

MangYTe – Về mô hình tổ chức bộ máy làm công tác dân số và phát triển các cấp, Đề án nêu rõ: Giữ ổn định mô hình tổ chức bộ máy làm công tác dân số và phát triển các cấp như hiện nay; bố trí một viên chức dân số thuộc Trạm Y tế xã, cộng tác viên dân số tại các thôn, bản, tổ dân phố.
Mục lục

Thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa ký quyết định 496/qđ-ttg phê duyệt đề án nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển các cấp.

Đề án có mục tiêu nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng mạng lưới cộng tác viên dân số và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả; đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính để giải quyết đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo đảm sự phát triển nhanh và bền vững.

Theo đó, phấn đấu từ năm 2021 – 2025, giữ ổn định mô hình tổ chức bộ máy làm công tác dân số và phát triển các cấp; đồng thời tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành ở trung ương và củng cố ở địa phương nhằm tăng cường chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các ngành, cơ quan có liên quan đến lĩnh vực dân số và phát triển.

Thủ tướng phê duyệt Đề án Nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển các cấp - Ảnh 2.

Đồng thời, triển khai đội ngũ cộng tác viên dân số kiêm công tác gia đình và trẻ em ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; lồng ghép công tác gia đình, trẻ em vào nhiệm vụ của cộng tác viên dân số; khuyến khích sự tham gia tích cực và tình nguyện của cộng đồng.

Đến giai đoạn 2026 – 2030, tiếp tục giữ ổn định mô hình tổ chức bộ máy làm công tác dân số và phát triển các cấp; tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành từ trung ương đến địa phương; triển khai và đánh giá kết quả việc triển khai đội ngũ cộng tác viên dân số kiêm công tác gia đình và trẻ em ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

về mô hình tổ chức bộ máy làm công tác dân số và phát triển các cấp, đề án nêu rõ: giữ ổn định mô hình tổ chức bộ máy làm công tác dân số và phát triển các cấp như hiện nay; bố trí một viên chức dân số thuộc trạm y tế xã, cộng tác viên dân số tại các thôn, bản, tổ dân phố.

đối với cơ chế phối hợp liên ngành dân số và phát triển: tăng cường thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành ở trung ương và địa phương. căn cứ tính chất, yêu cầu, nhiệm vụ thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành, thành lập tổ chức phối hợp liên ngành ở trung ương, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, không phát sinh tổ chức, biên chế.

Tăng cường, kiện toàn các tổ chức phối hợp liên ngành về dân số - kế hoạch hóa gia đình hiện nay để thực hiện nhiệm vụ phối hợp liên ngành về dân số và phát triển ở địa phương, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, không phát sinh tổ chức, biên chế.

Với mạng lưới cộng tác viên dân số kiêm cộng tác gia đình và trẻ em, triển khai đội ngũ cộng tác viên dân số kiêm công tác gia đình và trẻ em tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để thực hiện lồng ghép các nhiệm vụ của cộng tác viên dân số với công tác gia đình và bảo vệ trẻ em.

Để thực hiện các mục tiêu trên, đề án nhấn mạnh cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. tiếp tục quán triệt nội dung của nghị quyết số 21-nq/tw của ban chấp hành trung ương đảng khóa xii về công tác dân số trong tình hình mới, bảo đảm thống nhất nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận và ủng hộ của toàn xã hội về chuyển trọng tâm chính sách từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển.

bên cạnh đó, đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động về dân số và phát triển. đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước về dân số và phát triển.

Nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của hệ thống tổ chức bộ máy làm công tác dân số và phát triển từ trung ương đến địa phương, đáp ứng yêu cầu triển khai toàn diện công tác dân số trong tình hình mới.

Ngoài ra, bảo đảm đủ nguồn lực đáp ứng yêu cầu triển khai toàn diện công tác dân số và phát triển. ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước cho công tác dân số và phát triển nhằm nâng cao chất lượng dân số, nhất là đối tượng chính sách, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo. đồng thời, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân số và phát triển các cấp...

mời độc giả độc toàn văn quyết định 496/qđ-ttg phê duyệt đề án nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển các cấp

tại đây

Mai Thùy

Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/dan-so/thu-tuong-phe-duyet-de-an-nghien-cuu-xay-dung-mo-hinh-to-chuc-bo-may-mang-luoi-va-co-che-phoi-hop-lien-nganh-lam-cong-tac-dan-so-va-phat-trien-cac-cap-20210331203809986.htm)
1 Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY