MangYTe

Kinh tế xã hội hôm nay

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương về việc ban hành nghị quyết hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 3864/VPCP-QHĐP ngày 23 tháng 6 năm 2022, nội dung kiến nghị như sau:
Mục lục

đề nghị trình quốc hội ban hành nghị quyết hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở.

Bộ trưởng bộ văn hóa, thể thao và du lịch đã có trả lời cử tri.

Cổng ttđt của bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của bộ trưởng bộ văn hóa, thể thao và du lịch theo công văn số 2970/bvhttdl-vp ngày 10/08/2022 về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 3, quốc hội khóa xv, như sau:

Hiện nay, đã có 02 nghị quyết của quốc hội về hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở, cụ thể:

- nghị quyết số 88/2019/qh14 ngày 18/11/2019 của quốc hội khóa xiv phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và đã được cụ thể hóa bằng quyết định số 1719/qđ-ttg ngày 14/10/2021 của thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn i: từ năm 2021 đến năm 2025. trong đó có nhiệm vụ hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và trang thiết bị tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với đối tượng hỗ trợ là các xã, thôn, bản vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quyết định số 861/qđ-ttg ngày 04/6/2021 của thủ tướng chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực iii, khu vực ii, khu vực i thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

- nghị quyết số 25/2021/qh15 ngày 28/7/2021 của quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và đã được cụ thể hóa bằng quyết định số 263/qđ-ttg ngày 22/02/2022 của thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. trong đó có nhiệm vụ hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cấp huyện, xã và thôn với đối tượng hỗ trợ là trung tâm văn hóa, thể thao cấp huyện, trung tâm văn hóa-thể thao xã, nhà văn hóa-khu thể thao thôn và nhiệm vụ hỗ trợ trang thiết bị hoạt động tại thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở với đối tượng hỗ trợ là trung tâm văn hóa cấp tỉnh, trung tâm văn hóa-thể thao cấp huyện, trung tâm văn hóa-thể thao cấp xã và nhà văn hóa-khu thể thao thôn.

Ngày 03/3/2022, bộ văn hóa, thể thao và du lịch đã ban hành hướng dẫn số 677/hd-bvhttdl về việc triển khai thực hiện dự án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn i: từ năm 2021 đến năm 2025, trong đó có nhiệm vụ hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và trang thiết bị tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với đối tượng hỗ trợ là các xã, thôn, bản vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Ngày 27/6/2022, bộ văn hóa, thể thao và du lịch đã ban hành công văn số 2234/bvhttdl-khtc về việc thực hiện một số nội dung thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, trong đó có nhiệm vụ hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cấp huyện, xã và thôn với đối tượng hỗ trợ là trung tâm văn hóa, thể thao cấp huyện, trung tâm văn hóa - thể thao xã, nhà văn hóa - khu thể thao thôn và nhiệm vụ hỗ trợ trang thiết bị hoạt động tại thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở với đối tượng hỗ trợ là trung tâm văn hóa cấp tỉnh, trung tâm văn hóa-thể thao cấp huyện, trung tâm văn hóa-thể thao cấp xã và nhà văn hóa-khu thể thao thôn.

Thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ xiii của đảng, kết luận của tổng bí thư tại hội nghị văn hóa toàn quốc và chiến lược phát triển văn hóa việt nam đến năm 2030, bộ văn hóa, thể thao và du lịch đã xây dựng, trình chính phủ xem xét cho ý kiến để báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt chương trình tổng thể quốc gia phát triển văn hóa việt nam giai đoạn 2022-2030. dự thảo chương trình đặt ra mục tiêu 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ 3 loại hình thiết chế văn hóa, gồm: trung tâm văn hóa hoặc trung tâm văn hóa - nghệ thuật, bảo tàng, thư viện; 100% đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có trung tâm văn hóa - thể thao.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch trân trọng gửi tới đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hải dương để trả lời cử tri.

> Toàn văn nội dung văn bản." data-rel="follow" target="_blank">>> Toàn văn nội dung văn bản.

Nguồn: Tổ quốc (http://toquoc.vn/tra-loi-kien-nghi-cua-cu-tri-tinh-hai-duong-ve-viec-ban-hanh-nghi-quyet-ho-tro-dau-tu-xay-dung-thiet-che-van-hoa-co-so-1920222964725171.htm)
1 Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY