MangYTe

Tâm sự hôm nay

Triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Nghệ An

UBND tỉnh Nghệ An vừa qua đã ban hành Kế hoạch số 711/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2030. Với mục tiêu là triển khai tuyên truyền giáo dục về truyền thống: dân tộc, văn hóa, gia đình và tiếp tục có chọn lọc những tinh hoa văn hóa nhân loại, giá trị tốt đẹp của gia đình hiện đại.
Mục lục

sôi nổi các hoạt động trong ngày hội gia đình việt nam tại bỉ

Phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030

Ubnd tỉnh yêu cầu triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ, trách nhiệm, hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch cụ thể hằng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh; bảo đảm nguồn lực thực hiện chiến lược phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp ở các cấp trong triển khai thực hiện kế hoạch.

Niềm vui đại gia đình cụ đinh thị miêng (ở khối 3, thị trấn tân kỳ, huyện tân kỳ) trong ngày đón nhận huy hiệu 70 tuổi đảng - (ảnh: công khang/bna).

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu 100% các gia đình được cung cấp thông tin, kiến thức về văn hóa ứng xử, kỹ năng giáo dục đạo đức lối sống, tình yêu thương, truyền thống dân tộc và các giá trị văn hóa tốt đẹp; phòng ngừa rủi ro tệ nạn xã hội, bạo lực trong gia đình; đặc biệt quan tâm số hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo, gia đình dân tộc thiểu số. 100% các gia đình được tuyên truyền giáo dục về truyền thống dân tộc truyền thống văn hóa, truyền thống gia đình và tiếp tục có chọn lọc những tinh hoa văn hóa nhân loại, giá trị tốt đẹp của gia đình hiện đại.

Tất cả các huyện, thành, thị có mô hình về truyền thông, giáo dục xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững tại cơ sở. 100% các huyện, thành, thị đưa nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục hệ giá trị gia đình trong thời kỳ mới vào hương ước, quy ước của dòng họ, cộng đòng, làng xã. 100% nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được giáo dục, tư vấn về hôn nhân gia đình, kiến thức kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc…

Hàng năm, phấn đấu 90% vụ việc bạo lực gia đình được giải quyết theo quy định pháp luật; 100% người bị bạo lực được hỗ trợ cung cấp các dịch vụ thiết yếu; 100% địa phương có mô hình can thiệp, phòng ngừa và ứng phó bạo lực gia đình nhằm giảm các tác hại của bạo lực gia đình, đặc biệt với phụ nữ, người yếu thế và trẻ em.

Ubnd tỉnh cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, gồm: nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng và mọi cá nhân trong xã hội, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức về vị trí, vai trò, giá trị của gia đình trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Cũng như đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến chủ trương đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về xây dựng và phát triển gia đình. tăng cường đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống ngay từ trong gia đình; tích cực tuyên truyền các gương gia đình tiêu biểu về văn hóa gia đình, ứng xử chuẩn mực…

Các cơ quan, đơn vị rà soát, trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; phòng chống bạo lực gia đình; thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và chăm sóc người cao tuổi; ngăn chặn các tác động tiêu cực đến sự phát triển của gia đình trong xã hội hiện đại.

Bên cạnh đó, xây dựng môi trường gia đình văn minh, hạnh phúc, tạo điều kiện cho mọi thành viên thụ hưởng thành quả phát triển; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về gia đình; phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư, huy động xã hội hóa, phát triển lĩnh vực gia đình.

Ubnd tỉnh giao sở văn hóa và thể thao chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển gia đình việt nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục về gia đình, chuyển đổi số dữ liệu về gia đình; chỉ đạo, xây dựng các mô hình truyền thông thuộc lĩnh vực gia đình, xây dựng và hỗ trợ các mô hình về phòng chống bạo lực gia đình gắn với tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình…

UBND tỉnh cũng đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên doàn Lao động tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp thực hiện kế hoạch.

Diễn đàn “Phụ nữ Quảng Bình - Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”

Triển lãm “Bình an sau bão giông” nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Mạng Y Tế
Nguồn: Thời đại (https://thoidai.com.vn/trien-khai-hieu-qua-chien-luoc-phat-trien-gia-dinh-viet-nam-tren-dia-ban-tinh-nghe-an-177308.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY