MangYTe

Tâm linh hôm nay

Tụng Kinh A Di Đà mỗi ngày, vận mạng sẽ biến đổi theo chiều hướng tốt

(MangYTe) Kinh A Di Đà thuộc hệ tư tưởng Đại thừa, là một bản kinh rất phổ biến được truyền tụng trong giới Phật tử. Tụng niệm Kinh A Di Đà mỗi ngày, vận mạng sẽ biến đổi theo chiều hướng tốt.
Mục lục

Bản Kinh A Di Đà do Thầy Thích Trí Thoát trì tụng (Bản Audio)


Tải Trọn bộ Kinh A Di Đà TẠI ĐÂY!

1. Nguồn gốc kinh A Di Đà


Kinh A Di Đà có nguồn gốc từ đâu?
Trong lịch sử Phật Pháp, A Di Đà Kinh thuộc hệ tư tưởng Đại thừa, ra đời trong thời kỳ phát triển Đại thừa Phật giáo. Kinh A Di Đà được dịch từ Phạn bản qua Hán bản, là một bản toát yếu của Đại Vô Lượng Thọ Kinh. Tập kinh Quán Vô Lượng Thọ cho ta biết nguyên lai của giáo lý Tịnh độ do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết. Ajatasatru (A Xà Thế) - Thái tử thành Vương Xá, nổi loạn chống lại vua cha là Tần Bà Sa La và lật đổ ông. Hoàng hậu cũng bị giam vào một nơi. Tin vào tâm linh, hoàng hậu cầu thỉnh Đức Phật chỉ cho bà đến một nơi bình yên, không có tai biến và sự khổ đau. Đức Thế Tôn liền hiện thân trước mặt bà, thị hiện tất cả các Phật độ và bà chọn quốc độ của Phật A Di Đà. Phật dạy bà cách tụng niệm về quốc độ này bằng giáo pháp riêng của Ngài và giáo pháp của Phật A Di Đà.

2. Ý nghĩa của A Di Đà Kinh

Kinh A Di Đà là bộ kinh khen ngợi công đức, được tất cả chư Phật hộ niệm. Nội dung Kinh chuyển tải nội dung sâu xa do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tự giảng giải. Pháp niệm A Di Đà là nơi tâm hành trì, chứ không qua trung gian phương tiện giúp chúng ta đạt đến nhất tâm bất loạn. Cõi tịnh độ của Phật A Di Đà được ẩn dụ cho sự vô thủy vô chung, còn gọi là vô lượng thọ, vô lượng quang, hay pháp giới tạng thân.

Đọc ngay: Phân biệt Phật Thích Ca và Phật A Di Đà để không nhầm lẫn

A Di Đà Kinh truyền tải nội dung ý nghĩa sâu xa


3. Nội dung kinh A Di Đà

a. Giải thích đề kinh

A Di Đà Kinh (Sukhàvatì- Vyùha), dịch từ Phạn bản qua Hán bản. Danh hiệu A Di Đà dịch ra từ tiếng Phạm Amita hay Amitabha, hoặc Amitayur, có nghĩa là Vô Lượng, Vô Lượng Quang hay Vô Lượng Thọ. Tập kính Quán Vô Lượng Thọ ghi nguyên lai của giáo lý Tịnh Độ là do Đức Phật Thích Ca thuyết cho hoàng hậu Vidhehi, vợ của vua Bimbisàra, lúc bà bị giam cầm khi nhà vua bị hoàng tử A-xà- thế (Ajatasatru) giết để thoán ngôi. Quan điểm của kinh Quán Vô Lượng Thọ như muốn nói giáo lý A-di-đà cùng nguồn với giáo lý nguyên thủy, điều đó do Đức Thích Tôn thuyết. A Di Đà được hiểu có 3 nghĩa: Vô Lượng Quang Vô Lượng Thọ Vô Lượng Công Đức Nói gọn là nghĩa Vô Lượng, biểu trưng cho thật cảnh hay thật trí vốn ở ngoài phạm trù tư duy và diễn đạt. Theo Kinh A Di Đà, Đức Phật A-di-đà đã ra đời cách đây những mười đại kiếp, thời gian rất là lâu xa, hiện nay Ngài đương thuyết pháp và sẽ còn tiếp tục thuyết pháp tại đó cho đến một tương lai lâu xa, lâu xa nữa. Thực sự, danh hiệu A Di Đà biểu trưng cho sự tánh giác ngộ và giải thoát của chúng sinh. Ý nghĩa này sẽ dần dần biểu lộ qua từng trang Kinh A-di-đà.

Xem thêm: Kinh Phật - Các bài kinh phổ biến, Ý nghĩa, Lợi ích, Hướng dẫn cách nghe, tụng kinh tại gia hiệu quả

b. Nội dung A Di Đà Kinh (diễn nghĩa)


Diễn nghĩa Kinh A Di Đà
(QUỲ, CHẤP TAY LÊN NGỰC) Kiến Phật tướng hảo.Đương nguyện chúng sanh.Thành tựu Phật thân.Chứng vô tướng pháp.Án mưu ni, mưu ni, tam mưu ni, tát -phạ hạ (Đọc 3 lần). Pháp Vương vô thượng tôn.Tam giới vô luân thất.Thiên nhơn chi đạo sư.Tứ sanh chi từ phụ.Chúng đẳng nhất niệm quy y.Năng diệt tam kỳ nghiệp.Xưng dương nhược tán thán.Ức kiếp mạc năng tận. Năng lễ, sở lễ tánh không tịch.Cảm biến đạo giao nan tư nghì.Ngã thử đạo tràng như đế châu.Thập phương chư Phật ảnh hiện trung.Ngã kim ảnh hiện chư Phật tiền.Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ. (Xá 01 xá). – Chí tâm đãnh lễ : Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo (01 lạy). – Chí tâm đãnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát (01 lạy). – Chí tâm đãnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (01 lạy). – Nam mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn(01 xá). NGỒI BÁN GIÀ, CHẤP TAY LÊN NGỰC Lư hương sạ nhiệt.Pháp giới mông huân.Chư Phật hải hội tất diêu văn.Tùy xứ kiết tường vân.Thành ý phương ân.Chư Phật hiện toàn thân.Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (03 lần). Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (03 lần). TỊNH KHẨU NGHIỆP CHƠN NGÔN Tu rị, tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị ta bà ha ÁN THỔ ĐỊA CHƠN NGÔN Nam mô tam mãn đa một đà nẫm. Án độ rô, độ rô địa vỉ ta bà ha. TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN Án ta phạ, bà phạ. Truật đà ta phạ. Đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám. PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. PHỤNG THỈNH BÁT KIM CANG Phụng thỉnh Thanh Trừ Tai Kim Cang.Phụng thỉnh Bích Độc Kim Cang.Phụng thỉnh Huỳnh Tùy Cầu Kim Cang.Phụng thỉnh Bạch Tịnh Thủy Kim Cang.Phụng thỉnh Xích Thinh Hỏa Kim Cang.Phụng thỉnh Định Trì Tai Kim Cang.Phụng thỉnh Tử Hiền Kim Cang.Phụng thỉnh Đại Thần Kim Cang. PHỤNG THỈNH TỨ BỒ TÁTPhụng thỉnh Kim Cang Quyền Bồ Tát.Phụng thỉnh Kim Cang Sách Bồ Tát.Phụng thỉnh Kim Cang Ái Bồ Tát.Phụng thỉnh Kim Cang Ngữ Bồ Tát. PHÁT NGUYỆN VĂNKhể thủ Tam giới tôn.Quy mạng thập phương Phật.Ngã kim phát hoằng nguyện.Trì thử Di Đà kinh.Thượng báo tứ trọng ân.Hạ tế tam đồ khổ.Nhược hữu kiến văn giả.Tất phát Bồ đề tâm.Tận thử nhất báo thân.Đồng sanh Cực Lạc Quốc. VÂN HÀ PHẠMVân hà đắc trường thọ.Kim cang bất hoại thân.Phục dĩ hà nhân duyên.Đắc đại kiên cố lực.Vân hà ư thử kinh.Cứu cánh đáo bỉ ngạn.Nguyện Phật khai vi mật.Quảng vị chúng sanh thuyết. NIỆM KHAI KINH KỆVô thượng thậm thâm vi diệu pháp. Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.Nguyện giải Như Lai chơn thiệt nghĩa.Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát (03 lần). PHẬT NÓI KINH A DI ĐÀBẠT NHẤT THIẾT NGHIỆP CHƯỚNG CĂN BỔN ĐẮC SANH TỊNH ĐỘ ĐÀ LA NI:Nam mô a di đa bà dạ,Đa tha dà đa dạ, đa diệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ,A di rị đa tất đam bà tỳ,A di rị đa tỳ ca lan đế,A di rị đa tỳ ca lan đa,Dà di nị dà dà na,Chỉ đa ca lệ ta – bà ha (03 lần). MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINHĐức Bồ Tát hiệu Quan Tự TạiDày công tu huệ mới mở mangChơn như một ánh linh quangChiếu soi năm uẩn đều không có gì.Bát Nhã huệ soi đi khắp chốnDứt mọi đường khổ khốn tai nànXá Lợi, tâm chớ nghi nanSắc kia nào khác cái không đâu mà!Cái không nọ nào xa cái sắcSắc là không, không sắc như nhauThọ, Tưởng, Hành, Thức khác đâuChơn không xét cũng một màu thế thôi.Này Xá Lợi nghĩ coi có phải?Những phép KHÔNG xét lại thiệt làChẳng sanh chẳng dứt đó màSạch dơ, thêm bớt cũng cũng là chơn không.Ấy vậy phải xét thông mọi lẽNhư hư không, sắc vẻ gì đâu?Thọ, tưởng, hành, thức sạch làuNhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, còn đâu nương nhờ?Thân, ý cũng hững hờ như thếLục trần kia, cũng kể là khôngĐã không nhãn giới suốt thôngĐến ý thức giới cũng không thấy gì.Vô vô minh, nương chi mà có?Bổn tánh không soi nó phải tiêuĐã không lão, tử, hiểm nghèoCòn đâu già chết hòng theo quấy rầy?Khổ, tập, diệt, đạo không thay!Trí còn chẳng có, đắc đầy được đâu.Vô sở đắc là câu tuyệt diệuBồ Tát xưa khéo liệu đường tuChơn không bổn tánh như nhưNhờ huệ Bát Nhã, thiệt hư soi làu.Không ngăn ngại còn đâu lo sợMộng tưởng không, tâm chẳng đảo điênChơn như bổn tánh thiên nhiênNiết Bàn cõi ấy chứng nên đạo mầu.Tam thế Phật, ngôi cao chứng quảThảy đều nhờ Bát Nhã tu nênBát nhã này rất thiêng liêngẤy, Đại thần chú giúp nên đạo thiền.Ấy thần chú đại minh sáng chóiChú vô thượng vòi vọi cao xaVô đẳng đẳng chú ấy màGồm đủ thần lực, thiệt là tối linh.Những khổ não thênh thênh trừ hếtLời nói này chơn thiệt chẳng ngoaVậy nên Bát Nhã thuyết quaNày câu thần chú niệm ra như vầy.Yết đế, yết đế, ba la yết đếBa la tăng yết đế, bồ đề tát – bà ha. VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGÔNNam mô a di đa bà dạ,Đa tha dà đa dạ, đa diệt dạ tha.A di rị đô bà tỳ,A di rị đa tất đam bà tỳ,A di rị đa tỳ ca lan đế,A di rị đa tỳ ca lan đa,Dà di nị dà dà na,Chỉ đa ca lệ ta – bà ha (03 lần). TÁN PHẬTDi Đà thân lộ sắc vàng tươiTướng tốt quang minh vẹn đủ mườiÁnh sáng tỏa hình năm núi lớnMắt trong tợ nước bốn nguồn khơiHào quang hóa Phật bao nhiêu ứcBồ Tát hiện thân gấp mấy mươiBốn tám lời nguyện mong độ chúngHoa sen chín phẩm rước lên ngồiNam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà PhậtNam mô A Di Đà Phật (108 lần).Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát (10 lần)Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát (10 lần)Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (10 lần)Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (10 lần). SÁM TỈNH TÂMTỉnh tâm sám nguyện mấy lờiCầu xin Tam Bảo ba đời chứng triNay con phát nguyện thọ trìThường hành Phật đạo, từ bi trao lòngTu hành phước huệ song songChuyên cần tinh tấn theo dòng kệ kinhNgày đêm giữ dạ sắt đinhKiên trì giữ luật sửa mình tu tâmHọc tìm đạo pháp cao thâmTham thiền nghiên cứu sưu tầm lý chơnGian nan lòng dạ không sờnGiữ gìn tâm trí như đờn thẳng dâyNguyện làm tất cả điều hayNhũ tình bác ái đó đây cùng ngườiXa lìa điều dữ đủ mườiThực hành điều thiện chẳng thời thiếu chiNguyện chừa tất cả tham siDục sân cũng dứt thị phi cũng chừaCần tu Tịnh Độ sớm trưaRửa ba nghiệp sạch chẳng ưa sự đờiNguyện ra bể khổ chơi vơiTu hành chí quyết thoát nơi thảm sầuXa lìa các nghiệp oan sâuTầm đường giải thoát qua cầu sông thươngDứt lòng luyến ái yêu đươngSoi kinh nấu sử tầm phương tu hànhNgày đêm giữ dạ chí thànhTrau dồi đạo đức lợi danh chẳng màngNguyện ra trong cõi thế gianDứt lòng phiền não chẳng mang vào mìnhChuyên trì một dạ sắt đinhThường hành tinh tấn đinh ninh những lờiDù cho biển cạn non dờiTấm lòng vàng đá cũng thời không phaiVậy xin các Đức Như LaiTừ bi chứng giám với nay những điềuRa ơn tiếp độ dắt dìuThoát ly phàm tục kíp siêu cõi trầnChí thành bái nguyện Phật ânCầu cho sanh chúng muôn phần rảnh rang. HỒI HƯỚNGTịnh Độ công đức thù thắng hạnhVô biên thắgn phước giai hồi hướngPhổ nguyện pháp giới chư chúng sanhTốc vãng vô lượng quang Phật sátNguyện tiêu tam chướng trừ phiền nãoNguyện đắc trí huệ chơn minh liễuPhổ nguyện tội chướng tất tiêu trừThế thế thường hành Bồ Tát đạoNguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ trungCửu phẩm liên hoa vi phụ mẫuHoa khai kiến Phật ngộ vô sanhBất thối Bồ Tát vi bạn lữNguyện dĩ thử công đứcPhổ cập ư nhiết thiếtNgã đẳng dữ chúng sanhGiai cộng thành Phật đạo. TAM TỰ QUY Y– Tự quy y PhậtĐương nguyện chúng sanhThể giải đại đạoPhát vô thượng tâm – Tự quy y PhápĐương nguyện chúng sanhThâm nhập kinh tạngTrí huệ như hải. – Tự quy y TăngĐương nguyện chúng sanhThống lý đại chúngNhứt thiết vô ngại.
Nhật Anh (TH)

Tụng kinh Pháp Hoa - Giải thoát chúng sinh giữa dòng đời hiểm ácĐức Phật nhập cõi Niết bàn vào ngày nào, ở đâu?Trước khi Phật nhập Niết bàn dâng CANH NẤM ĐỘC, tại sao không bị trách tội, còn được hưởng phước báuTụng Kinh Dược Sư – Bệnh tật tiêu tan, Thân Tâm thoát khỏi bể khổTụng niệm thần chú Hoàng Thần Tài để cầu tài lộc dồi dào, kinh doanh phát đạt trong năm mới
Nguồn: Lịch ngày tốt (https://lichngaytot.com/tam-linh/kinh-a-di-da-564-197208.html)
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY