MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Tỉnh Vĩnh Long (85)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 85701 là gì?

Mã bưu chính 85701 với Tên bưu chính là Huyện ủy thuộc bưu cục 892960 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 85701 với Tên bưu chính là Huyện ủy thuộc địa bàn phường xã Huyện ủy (85701), thuộc Quận H. Vũng Liêm (8570), thuộc Tỉnh / Thành phố Tỉnh Vĩnh Long (85)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 85701 ( Huyện ủy ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: