MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Tỉnh Vĩnh Long (85)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 85042 là gì?

Mã bưu chính 85042 với Tên bưu chính là Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc bưu cục 891290 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 85042 với Tên bưu chính là Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc địa bàn phường xã Sở Kế hoạch và Đầu tư (85042), thuộc Quận TT Tỉnh Vĩnh Long (8500), thuộc Tỉnh / Thành phố Tỉnh Vĩnh Long (85)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 85042 ( Sở Kế hoạch và Đầu tư ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: