MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Tỉnh Vĩnh Long (85)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 85501 là gì?

Mã bưu chính 85501 với Tên bưu chính là Thị ủy thuộc bưu cục 892160 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 85501 với Tên bưu chính là Thị ủy thuộc địa bàn phường xã Thị ủy (85501), thuộc Quận TX. Bình Minh (8550), thuộc Tỉnh / Thành phố Tỉnh Vĩnh Long (85)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 85501 ( Thị ủy ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: