MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Tỉnh Vĩnh Long (85)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 85720 là gì?

Mã bưu chính 85720 với Tên bưu chính là X. Trung Nghĩa thuộc bưu cục 892960 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 85720 với Tên bưu chính là X. Trung Nghĩa thuộc địa bàn phường xã X. Trung Nghĩa (85720), thuộc Quận H. Vũng Liêm (8570), thuộc Tỉnh / Thành phố Tỉnh Vĩnh Long (85)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 85720 ( X. Trung Nghĩa ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: