MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Sở Giáo dục và Đào tạo

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Sở Giáo dục và Đào tạo, TT Tỉnh Bình Dương, Tỉnh Bình Dương là Mã bưu chính 75053, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Sở Giáo dục và Đào tạo, TT Tỉnh Bình Dương, Tỉnh Bình Dương.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Sở Giáo dục và Đào tạo, TT Tỉnh Bình Dương, Tỉnh Bình Dương là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Sở Giáo dục và Đào tạo, TT Tỉnh Bình Dương, Tỉnh Bình Dương là 75053.

2. Mã bưu chính 75053 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 75053 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Sở Giáo dục và Đào tạo TT Tỉnh Bình Dương, Tỉnh Bình Dương.

Ngoài ra, Mã bưu chính 75053 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Sở Giáo dục và Đào tạo, TT Tỉnh Bình Dương, Tỉnh Bình Dương.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Sở Giáo dục và Đào tạo, TT Tỉnh Bình Dương, Tỉnh Bình Dương

Mã bưu chính Phường xã Sở Giáo dục và Đào tạo, TT Tỉnh Bình Dương, Tỉnh Bình Dương có 5 số là 75053, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Sở Giáo dục và Đào tạo, TT Tỉnh Bình Dương, Tỉnh Bình Dương

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Sở Giáo dục và Đào tạo, TT Tỉnh Bình Dương, Tỉnh Bình Dương, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Sở Giáo dục và Đào tạo, TT Tỉnh Bình Dương, Tỉnh Bình Dương sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu chính: 75053

Tên: Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Sở Giáo dục và Đào tạo TT Tỉnh Bình Dương Tỉnh Bình Dương

Xem chi tiết>>