MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, TT Tỉnh Cần Thơ, TP. Cần Thơ là Mã bưu chính 94043, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, TT Tỉnh Cần Thơ, TP. Cần Thơ.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, TT Tỉnh Cần Thơ, TP. Cần Thơ là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, TT Tỉnh Cần Thơ, TP. Cần Thơ là 94043.

2. Mã bưu chính 94043 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 94043 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TT Tỉnh Cần Thơ, TP. Cần Thơ.

Ngoài ra, Mã bưu chính 94043 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, TT Tỉnh Cần Thơ, TP. Cần Thơ.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, TT Tỉnh Cần Thơ, TP. Cần Thơ

Mã bưu chính Phường xã Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, TT Tỉnh Cần Thơ, TP. Cần Thơ có 5 số là 94043, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, TT Tỉnh Cần Thơ, TP. Cần Thơ

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, TT Tỉnh Cần Thơ, TP. Cần Thơ, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, TT Tỉnh Cần Thơ, TP. Cần Thơ sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu chính: 94043

Tên: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Địa chỉ: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TT Tỉnh Cần Thơ TP. Cần Thơ

Xem chi tiết>>