MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Sở Ngoại vụ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Sở Ngoại vụ, TT Tỉnh Bình Phước, Tỉnh Bình Phước là Mã bưu chính 67044, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Sở Ngoại vụ, TT Tỉnh Bình Phước, Tỉnh Bình Phước.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Sở Ngoại vụ, TT Tỉnh Bình Phước, Tỉnh Bình Phước là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Sở Ngoại vụ, TT Tỉnh Bình Phước, Tỉnh Bình Phước là 67044.

2. Mã bưu chính 67044 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 67044 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Sở Ngoại vụ TT Tỉnh Bình Phước, Tỉnh Bình Phước.

Ngoài ra, Mã bưu chính 67044 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Sở Ngoại vụ, TT Tỉnh Bình Phước, Tỉnh Bình Phước.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Sở Ngoại vụ, TT Tỉnh Bình Phước, Tỉnh Bình Phước

Mã bưu chính Phường xã Sở Ngoại vụ, TT Tỉnh Bình Phước, Tỉnh Bình Phước có 5 số là 67044, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Sở Ngoại vụ, TT Tỉnh Bình Phước, Tỉnh Bình Phước

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Sở Ngoại vụ, TT Tỉnh Bình Phước, Tỉnh Bình Phước, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Sở Ngoại vụ, TT Tỉnh Bình Phước, Tỉnh Bình Phước sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu chính: 67044

Tên: Sở Ngoại vụ

Địa chỉ: Sở Ngoại vụ TT Tỉnh Bình Phước Tỉnh Bình Phước

Xem chi tiết>>