MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã X. Đạ Ròn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã X. Đạ Ròn, H. Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng là Mã bưu chính 66909, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã X. Đạ Ròn, H. Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã X. Đạ Ròn, H. Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã X. Đạ Ròn, H. Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng là 66909.

2. Mã bưu chính 66909 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 66909 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã X. Đạ Ròn H. Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 66909 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã X. Đạ Ròn, H. Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã X. Đạ Ròn, H. Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã bưu chính Phường xã X. Đạ Ròn, H. Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng có 5 số là 66909, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã X. Đạ Ròn, H. Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã X. Đạ Ròn, H. Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã X. Đạ Ròn, H. Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu chính: 66909

Tên: X. Đạ Ròn

Địa chỉ: X. Đạ Ròn H. Đơn Dương Tỉnh Lâm Đồng

Xem chi tiết>>