MangYTe

Danh sách mã bưu chính quận / huyện TP. Sầm Sơn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Quận huyện TP. Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa là Mã bưu chính 4020, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Quận huyện TP. Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Quận huyện TP. Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa là gì?

Mã bưu chính của Quận huyện TP. Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa là 4020.

2. Mã bưu chính 4020 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 4020 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Quận huyện TP. Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.

Ngoài ra, Mã bưu chính 4020 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Quận huyện TP. Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính quận huyện TP. Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Mã bưu chính Quận huyện TP. Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa có 4 số là 4020, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Quận huyện TP. Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Quận huyện TP. Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Quận huyện TP. Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu chính: 10015

Tên: Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương

Địa chỉ: Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương TP. Sầm Sơn Tỉnh Thanh Hóa

Xem chi tiết>>

Mã bưu chính: 10073

Tên: Ban cơ yếu Chính phủ

Địa chỉ: Ban cơ yếu Chính phủ TP. Sầm Sơn Tỉnh Thanh Hóa

Xem chi tiết>>

Mã bưu chính: 10083

Tên: Ban công tác Đại biểu

Địa chỉ: Ban công tác Đại biểu TP. Sầm Sơn Tỉnh Thanh Hóa

Xem chi tiết>>

Mã bưu chính: 10082

Tên: Ban Dân nguyện

Địa chỉ: Ban Dân nguyện TP. Sầm Sơn Tỉnh Thanh Hóa

Xem chi tiết>>

Mã bưu chính: 10162

Tên: Ban Dân tộc

Địa chỉ: Ban Dân tộc TP. Sầm Sơn Tỉnh Thanh Hóa

Xem chi tiết>>

Mã bưu chính: 15062

Tên: Ban Dân tộc

Địa chỉ: Ban Dân tộc TP. Sầm Sơn Tỉnh Thanh Hóa

Xem chi tiết>>

Mã bưu chính: 16062

Tên: Ban Dân tộc

Địa chỉ: Ban Dân tộc TP. Sầm Sơn Tỉnh Thanh Hóa

Xem chi tiết>>

Mã bưu chính: 17062

Tên: Ban Dân tộc

Địa chỉ: Ban Dân tộc TP. Sầm Sơn Tỉnh Thanh Hóa

Xem chi tiết>>

Mã bưu chính: 01062

Tên: Ban Dân tộc

Địa chỉ: Ban Dân tộc TP. Sầm Sơn Tỉnh Thanh Hóa

Xem chi tiết>>

Mã bưu chính: 03062

Tên: Ban Dân tộc

Địa chỉ: Ban Dân tộc TP. Sầm Sơn Tỉnh Thanh Hóa

Xem chi tiết>>

Mã bưu chính: 07062

Tên: Ban Dân tộc

Địa chỉ: Ban Dân tộc TP. Sầm Sơn Tỉnh Thanh Hóa

Xem chi tiết>>

Mã bưu chính: 08062

Tên: Ban Dân tộc

Địa chỉ: Ban Dân tộc TP. Sầm Sơn Tỉnh Thanh Hóa

Xem chi tiết>>

Mã bưu chính: 20062

Tên: Ban Dân tộc

Địa chỉ: Ban Dân tộc TP. Sầm Sơn Tỉnh Thanh Hóa

Xem chi tiết>>

Mã bưu chính: 21062

Tên: Ban Dân tộc

Địa chỉ: Ban Dân tộc TP. Sầm Sơn Tỉnh Thanh Hóa

Xem chi tiết>>

Mã bưu chính: 22062

Tên: Ban Dân tộc

Địa chỉ: Ban Dân tộc TP. Sầm Sơn Tỉnh Thanh Hóa

Xem chi tiết>>

Mã bưu chính: 23062

Tên: Ban Dân tộc

Địa chỉ: Ban Dân tộc TP. Sầm Sơn Tỉnh Thanh Hóa

Xem chi tiết>>

Mã bưu chính: 24062

Tên: Ban Dân tộc

Địa chỉ: Ban Dân tộc TP. Sầm Sơn Tỉnh Thanh Hóa

Xem chi tiết>>

Mã bưu chính: 25062

Tên: Ban Dân tộc

Địa chỉ: Ban Dân tộc TP. Sầm Sơn Tỉnh Thanh Hóa

Xem chi tiết>>

Mã bưu chính: 26062

Tên: Ban Dân tộc

Địa chỉ: Ban Dân tộc TP. Sầm Sơn Tỉnh Thanh Hóa

Xem chi tiết>>

Mã bưu chính: 30062

Tên: Ban Dân tộc

Địa chỉ: Ban Dân tộc TP. Sầm Sơn Tỉnh Thanh Hóa

Xem chi tiết>>