MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Trà Vinh (94)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 943180 là gì?

Mã bưu chính 943180 với Tên bưu chính là An Quãng Hữu thuộc bưu cục 943181 tại địa chỉ Ấp Chợ, Xã An Quãng Hữu quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 943180 với Tên bưu chính là An Quãng Hữu thuộc địa bàn phường xã An Quãng Hữu (94318), thuộc Quận Trà Cú (9430), thuộc Tỉnh / Thành phố Trà Vinh (94)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 943180 ( An Quãng Hữu ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: