MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Lai Châu (2)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

  • Mã bưu cục: 391061
  • Tên bưu cục: Bản Mới
  • Điện thoại: 878826
  • Phường xã: San Thàng (39105)
  • Quận/huyện: Lai Châu (3910)
  • Tỉnh/thành phố: Lai Châu (2)
  • Địa chỉ: Bản San Thàng 1, Xã San Thàng