MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Kiên Giang (6)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

  • Mã bưu cục: 923040
  • Tên bưu cục: Châu Thành
  • Điện thoại: ?02973836666
  • Phường xã: Minh Lương (92300)
  • Quận/huyện: Châu Thành (9230)
  • Tỉnh/thành phố: Kiên Giang (6)
  • Địa chỉ: Khu Phố Minh Phú, Thị Trấn Minh Lương