MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Sơn La (36)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 367250 là gì?

Mã bưu chính 367250 với Tên bưu chính là Chiềng Phung thuộc bưu cục 367251 tại địa chỉ Bản Phiêng Chiềng, Xã Chiềng Phung quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 367250 với Tên bưu chính là Chiềng Phung thuộc địa bàn phường xã Chiềng Phung (36725), thuộc Quận Sông Mã (3668), thuộc Tỉnh / Thành phố Sơn La (36)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 367250 ( Chiềng Phung ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: