MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Nam (56)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 565520 là gì?

Mã bưu chính 565520 với Tên bưu chính là Đông Giang thuộc bưu cục 565501 tại địa chỉ Thôn Ngã Ba, Thị Trấn PRao quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 565520 với Tên bưu chính là Đông Giang thuộc địa bàn phường xã PRao (56550), thuộc Quận Đông Giang (5655), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Nam (56)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 565520 ( Đông Giang ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: