MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Hoà Bình (2)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

  • Mã bưu cục: 353780
  • Tên bưu cục: Dũng Phong
  • Điện thoại: 01656852140
  • Phường xã: Dũng Phong (35378)
  • Quận/huyện: Cao Phong (3537)
  • Tỉnh/thành phố: Hoà Bình (2)
  • Địa chỉ: Xóm Xóm Chợ, Xã Dũng Phong