MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Sơn La (2)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

  • Mã bưu cục: 365950
  • Tên bưu cục: Mường Khiêng
  • Điện thoại: 01678465827
  • Phường xã: Mường Khiêng (36595)
  • Quận/huyện: Thuận Châu (3657)
  • Tỉnh/thành phố: Sơn La (2)
  • Địa chỉ: Bản Khiêng, Xã Mường Khiêng