MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Kon Tum (4)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

  • Mã bưu cục: 583287
  • Tên bưu cục: Ngọk Linh
  • Điện thoại: 0388680953
  • Phường xã: Ngọc Linh (58327)
  • Quận/huyện: Đắk Glei (5832)
  • Tỉnh/thành phố: Kon Tum (4)
  • Địa chỉ: Thôn Cung Răng, Xã Ngọc Linh