MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Hà Nội (1)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

  • Mã bưu cục: 100021
  • Tên bưu cục: Phát KT1 Thanh Xuân
  • Điện thoại:
  • Phường xã: Thanh Xuân Trung (12000)
  • Quận/huyện: Thanh Xuân (1200)
  • Tỉnh/thành phố: Hà Nội (1)
  • Địa chỉ: