MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Lâm Đồng (4)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

  • Mã bưu cục: 673353
  • Tên bưu cục: Phú Thạnh 2
  • Điện thoại: 662323
  • Phường xã: Hiệp Thạnh (67335)
  • Quận/huyện: Đức Trọng (6733)
  • Tỉnh/thành phố: Lâm Đồng (4)
  • Địa chỉ: Thôn Phú Thạnh, Xã Hiệp Thạnh