MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Nam (56)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 565570 là gì?

Mã bưu chính 565570 với Tên bưu chính là Quyết Thắng thuộc bưu cục 565571 tại địa chỉ Thôn Ban Mai 1, Xã Ba quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 565570 với Tên bưu chính là Quyết Thắng thuộc địa bàn phường xã Ba (56557), thuộc Quận Đông Giang (5655), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Nam (56)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 565570 ( Quyết Thắng ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: