MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Quảng Ngãi (3)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

  • Mã bưu cục: 572210
  • Tên bưu cục: Trà Phú
  • Điện thoại: 01643069632
  • Phường xã: Trà Phú (57221)
  • Quận/huyện: Trà Bồng (5722)
  • Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi (3)
  • Địa chỉ: Thôn Phú An, Xã Trà Phú