MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Quảng Nam (3)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

  • Mã bưu cục: 566386
  • Tên bưu cục: xã Tam Đại
  • Điện thoại:
  • Phường xã: Tam Đại (56638)
  • Quận/huyện: Phú Ninh (5662)
  • Tỉnh/thành phố: Quảng Nam (3)
  • Địa chỉ: Thôn Trung Đàn, Xã Tam Đại