MangYTe

Tài liệu y khoa

Bài giảng Chiến lược giảm thiểu tỉ lệ mổ lấy thai

Bài giảng Chiến lược giảm thiểu tỉ lệ mổ lấy thai
  • Mã tin: 1191
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài giảng Chiến lược giảm thiểu tỉ lệ mổ lấy thai trình bày các nội dung chính sau: Phân loại kết cục chu sinh; Phân loại chỉ định mổ lấy thai trong chuyển dạ; Phân loại chỉ định mổ lấy thai trong những trường hợp chưa chuyển dạ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Nội dung Text: Bài giảng Chiến lược giảm thiểu tỉ lệ mổ lấy thai

MICHAEL ROBSON CHIẾN LƯỢC GIẢM THIỂU TỈ LỆ MỔ LẤY THAI Bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Quốc gia, Dublin, Ireland Michael Robson Bệnh viện Sản khoa Quốc gia Dublin, Ireland Mrobson@nmh.ie 1 2 Có thể giảm tỉ lệ MLT an toàn không? Mổ lấy thai (MLT) CÓ nhưng chỉ trong trường hợp xem xét cẩn thận, thực Tỉ lệ MLT nói chung tự bản thân nó không có ý nghĩa hiện an toàn và được sự chấp thuận của thai phụ 3 4 1

Không nên xem xét các vấn đề xảy ra trong giai đoạn chu sinh hoặc kết cục chu sinh riêng rẽ với các Phân loại kết cục chu sinh – 10 nhóm, đặc điểm sản khoa và tham số vấn đề khác và vấn đề liên quan đến quản lý y tế Tiền sử sản khoa Con so Con rạ không VMC Cân nhắc lợi ích - nguy cơ Con rạ có VMC Bệnh suất và tử suất chu sinh Phân loại thai kỳ Đơn thai ngôi đầu Bệnh suất và tử suất của mẹ Đơn thai ngôi mông Diến tiến, kết cục chuyển dạ sanh Đa thai Đơn thai ngôi ngang hay ngôi Các khiếu nại, sự cố bất lợi và trường hợp liên quan đến chếch pháp luật Nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng Chuyển dạ Chuyển dạ tự nhiên Sự hài lòng của thai phụ và nhân viên y tế Khởi phát chuyển dạ Tài chính MLT khi chưa chuyển dạ Tuổi thai Tuần tuổi thai khi sinh 5 6 Phân loại kết cục chu sinh Quan điểm của sự phân loại 10 nhóm – hệ thống phân loại 10 nhóm (TGCS) Dựa trên cơ sở các thông tin Phân loại 10 nhóm dựa trên tiền sử sản khoa, chuyển dạ, phân nhóm thai kỳ và tuổi thai. (dịch tễ, kết cục mẹ và con, chi phí và tổ chức) Robson MS. Classification of Caesarean Sections. Có ý nghĩa lâm sàng hơn Fetal and Maternal Review 2001; 12:23-39. Cambridge University Press 7 8 2

Bệnh viện Sản khoa Quốc gia, Dublin Phân loại 10 nhóm MLT – 10 nhóm 2013 - và ưu điểm của sự chuẩn hóa 1 Con so, đơn thai, ngôi đầu, >= 37 tuần, chuyển dạ tự nhiên 2 Con so, đơn thai, ngôi đầu >=37 tuần, khởi phát Bất kì khác biệt về cỡ mẫu hay kết cục giữa các nhóm là do chuyển dạ/MLT trước khi chuyển dạ 3 Con rạ (không có VMC), đơn thai, ngôi đầu >=37 tuần, chuyển dạ tự nhiên Thiếu dữ liệu 4 Con rạ (không có VMC), đơn thai, ngôi đầu >=37 tuần, khởi phát chuyển dạ/MLT trước khi chuyển dạ Khác biệt các yếu tố dịch tễ có ý nghĩa 5 VMC, đơn thai, ngôi đầu >=37 tuần Khác biệt trong thực hành lâm sàng 6 Tất cả các trường hợp con so, ngôi mông 7 Tất cả các trường hợp đa thai, ngôi mông (bao gồm có VMC) 8 Tất cả các trường hợp đa thai (bao gồm có VMC) 9 Tất cả các trường hợp ngôi bất thường (bao gồm có VMC) 9 10 Tất cả các trường hợp đơn thai, ngôi đầu, = 37 tuần, chuyển 1 Con so, đơn thai, ngôi đầu, >= 37 tuần, chuyển dạ tự nhiên 146/2040 dạ tự nhiên 146/2040 23.3 2 Con so, đơn thai, ngôi đầu >=37 tuần, khởi phát 2 Con so, đơn thai, ngôi đầu >=37 tuần, khởi phát chuyển dạ/MLT trước khi chuyển dạ 468/1305 chuyển dạ/MLT trước khi chuyển dạ 468/1305 14.9 Tổng số trường hợp MLT/ Tổng số 3 Con rạ (không có VMC), đơn thai, ngôi đầu >=37 3 Con rạ (không có VMC), đơn thai, ngôi đầu >=37 tuần, chuyển dạ tự nhiên 31/2564 thai phụ của mỗi nhóm tuần, chuyển dạ tự nhiên 31/2564 29.3 4 Con rạ (không có VMC), đơn thai, ngôi đầu >=37 4 Con rạ (không có VMC), đơn thai, ngôi đầu >=37 tuần, khởi phát chuyển dạ/MLT trước khi chuyển dạ 130/944 tuần, khởi phát chuyển dạ/MLT trước khi chuyển dạ 130/944 10.8 5 VMC, đơn thai, ngôi đầu >=37 tuần 5 VMC, đơn thai, ngôi đầu >=37 tuần 683/1003 683/1003 11.5 6 Tất cả các trường hợp con so, ngôi mông 6 Tất cả các trường hợp con so, ngôi mông 167/178 167/178 2.0 7 Tất cả các trường hợp đa thai, ngôi mông (bao 7 Tất cả các trường hợp đa thai, ngôi mông (bao gồm có VMC) 124/138 gồm có VMC) 124/138 1.6 8 Tất cả các trường hợp đa thai (bao gồm có VMC) 8 Tất cả các trường hợp đa thai (bao gồm có VMC) 130/198 130/198 2.3 9 Tất cả các trường hợp ngôi bất thường (bao gồm 9 Tất cả các trường hợp ngôi bất thường (bao gồm có VMC) 40/40 có VMC) 40/40 0.5 11 12 10 Tất cả các trường hợp đơn thai, ngôi đầu,

National Maternity Hospital, Dublin Caesarean Sections - the 10 Groups 2013 Đóng góp 2013 Tỷ lệ Tỷ lệ 2013 Tỷ lệ Tỷ lệ kích cỡ MLT tỷ lệ MLT 2024/8755 kích cỡ MLT của 2024/8755 của mỗi nhóm% nhóm % 23.1% nhóm% trong 23.1% nhóm nhóm% 1 Con so, đơn thai, ngôi đầu, >= 37 tuần, chuyển dạ tự 23.1 % nhiên 146/2040 23.3 7.2 1 Con so, đơn thai, ngôi đầu, >= 37 tuần, chuyển dạ tự 2 Con so, đơn thai, ngôi đầu >=37 tuần, khởi phát chuyển nhiên 146/2040 23.3 7.2 1.7 dạ/MLT trước khi chuyển dạ 468/1305 14.9 35.9 2 Con so, đơn thai, ngôi đầu >=37 tuần, khởi phát chuyển 3 Con rạ (không có VMC), đơn thai, ngôi đầu >=37 tuần, dạ/MLT trước khi chuyển dạ 468/1305 14.9 35.9 5.3 chuyển dạ tự nhiên 31/2564 29.3 1.2 3 Con rạ (không có VMC), đơn thai, ngôi đầu >=37 tuần, chuyển dạ tự nhiên 31/2564 29.3 1.2 0.4 4 Con rạ (không có VMC), đơn thai, ngôi đầu >=37 tuần, khởi phát chuyển dạ/MLT trước khi chuyển dạ 130/944 10.8 13.8 4 Con rạ (không có VMC), đơn thai, ngôi đầu >=37 tuần, khởi phát chuyển dạ/MLT trước khi chuyển dạ 130/944 10.8 13.8 1.5 5 VMC, đơn thai, ngôi đầu >=37 tuần 683/1003 11.5 68.1 5 VMC, đơn thai, ngôi đầu >=37 tuần 683/1003 11.5 68.1 7.8 6 Tất cả các trường hợp con so, ngôi mông 167/178 2.0 93.8 6 Tất cả các trường hợp con so, ngôi mông 7 Tất cả các trường hợp đa thai, ngôi mông (bao gồm có 167/178 2.0 93.8 1.9 VMC) 124/138 1.6 89.9 7 Tất cả các trường hợp đa thai, ngôi mông (bao gồm có 8 Tất cả các trường hợp đa thai (bao gồm có VMC) VMC) 124/138 1.6 89.9 1.4 130/198 2.3 65.7 8 Tất cả các trường hợp đa thai (bao gồm có VMC) 9 Tất cả các trường hợp ngôi bất thường (bao gồm có 130/198 2.3 65.7 1.5 VMC) 40/40 0.5 100 9 Tất cả các trường hợp ngôi bất thường (bao gồm có VMC) 40/40 0.5 100 0.5 10 Tất cả các trường hợp đơn thai, ngôi đầu, = 37 tuần, chuyển 146/2040 23.3 7.2 1.7 dạ tự nhiên 146/2040 23.3 7.2 1.7 dạ tự nhiên 2 Con so, đơn thai, ngôi đầu >=37 tuần, khởi phát 2 Con so, đơn thai, ngôi đầu >=37 tuần, khởi phát 468/1305 14.9 35.9 5.3 chuyển dạ/MLT trước khi chuyển dạ 468/1305 14.9 35.9 5.3 chuyển dạ/MLT trước khi chuyển dạ 3 Con rạ (không có VMC), đơn thai, ngôi đầu >=37 3 Con rạ (không có VMC), đơn thai, ngôi đầu >=37 31/2564 29.3 1.2 0.4 tuần, chuyển dạ tự nhiên 31/2564 29.3 1.2 0.4 tuần, chuyển dạ tự nhiên 4 Con rạ (không có VMC), đơn thai, ngôi đầu >=37 4 Con rạ (không có VMC), đơn thai, ngôi đầu >=37 130/944 10.8 13.8 1.5 tuần, khởi phát chuyển dạ/MLT trước khi chuyển dạ 130/944 10.8 13.8 1.5 tuần, khởi phát chuyển dạ/MLT trước khi chuyển dạ 5 VMC, đơn thai, ngôi đầu >=37 tuần 5 VMC, đơn thai, ngôi đầu >=37 tuần 683/1003 11.5 68.1 7.8 683/1003 11.5 68.1 7.8 6 Tất cả các trường hợp con so, ngôi mông 6 Tất cả các trường hợp con so, ngôi mông 167/178 2.0 93.8 1.9 167/178 2.0 93.8 1.9 7 Tất cả các trường hợp đa thai, ngôi mông (bao 7 Tất cả các trường hợp đa thai, ngôi mông (bao 124/138 1.6 89.9 1.4 gồm có VMC) 124/138 1.6 89.9 1.4 gồm có VMC) 8 Tất cả các trường hợp đa thai (bao gồm có VMC) 8 Tất cả các trường hợp đa thai (bao gồm có VMC) 130/198 2.3 65.7 1.5 130/198 2.3 65.7 1.5 9 Tất cả các trường hợp ngôi bất thường (bao gồm 9 Tất cả các trường hợp ngôi bất thường (bao gồm có VMC) 40/40 0.5 100 0.5 có VMC) 40/40 0.5 100 0.5 10 Tất cả các trường hợp đơn thai, ngôi đầu,

Bệnh viện Sản khoa Quốc gia, Dublin 2013 Tỷ lệ Tỷ lệ Đóng góp MLT – 10 nhóm 2013 775/2229 kích cỡ MLT tỷ lệ MLT 34.8% của trong của mỗi 2013 Tỷ lệ Tỷ lệ Đóng góp nhóm % nhóm% nhóm 2024/8755 kích cỡ MLT tỷ lệ MLT của trong của mỗi 34.8 % 23.1% nhóm% nhóm% nhóm 1 Con so, đơn thai, ngôi đầu, >= 37 tuần, chuyển dạ tự nhiên 132/624 28.0 21.2 5.9 23.1 % 1 Con so, đơn thai, ngôi đầu, >= 37 tuần, chuyển 2 Con so, đơn thai, ngôi đầu >=37 tuần, khởi phát dạ tự nhiên 146/2040 23.3 7.2 1.7 chuyển dạ/MLT trước khi chuyển dạ 158/312 14.0 50.6 7.1 2 Con so, đơn thai, ngôi đầu >=37 tuần, khởi phát 3 Con rạ (không có VMC), đơn thai, ngôi đầu >=37 chuyển dạ/MLT trước khi chuyển dạ 468/1305 14.9 35.9 5.3 tuần, chuyển dạ tự nhiên 30/505 22.7 5.9 1.3 3 Con rạ (không có VMC), đơn thai, ngôi đầu >=37 4 Con rạ (không có VMC), đơn thai, ngôi đầu >=37 tuần, chuyển dạ tự nhiên 31/2564 29.3 1.2 0.4 tuần, khởi phát chuyển dạ/MLT trước khi chuyển dạ 47/172 7.7 27.3 2.1 4 Con rạ (không có VMC), đơn thai, ngôi đầu >=37 tuần, khởi phát chuyển dạ/MLT trước khi chuyển dạ 130/944 10.8 13.8 1.5 5 VMC, đơn thai, ngôi đầu >=37 tuần 176/262 11.8 67.2 7.9 5 VMC, đơn thai, ngôi đầu >=37 tuần 683/1003 11.5 68.1 7.8 6 Tất cả các trường hợp con so, ngôi mông 59/65 2.9 90.8 2.6 6 Tất cả các trường hợp con so, ngôi mông 167/178 2.0 93.8 1.9 7 Tất cả các trường hợp đa thai, ngôi mông (bao gồm 7 Tất cả các trường hợp đa thai, ngôi mông (bao có VMC) 32/37 1.7 86.5 1.4 gồm có VMC) 124/138 1.6 89.9 1.4 8 Tất cả các trường hợp đa thai (bao gồm có VMC) 8 Tất cả các trường hợp đa thai (bao gồm có VMC) 70/97 4.4 72.2 3.1 130/198 2.3 65.7 1.5 9 Tất cả các trường hợp ngôi bất thường (bao gồm có 9 Tất cả các trường hợp ngôi bất thường (bao gồm có VMC) 40/40 0.5 100 0.5 VMC) 17/17 0.8 100 0.8 10 Tất cả các trường hợp đơn thai, ngôi đầu,

Nhóm 1 con so, đơn thai, ngôi đầu, ≥ 37 tuần Global survey Mấu chốt trong việc giảm tỉ lệ MLT một cách Contribution to overall CS rate 6.4 CS rate in the group 23.2 hợp lí Size of the Group 27.7 40 29,1 26,6 31,9 29,2 24,4 27,3 27,3 29,8 28,9 30,6 26,7 29 30 20 23,5 20,6 20,5 19,3 17,5 15,4 12,6 12,6 10,9 8,4 6,8 Để chuyển dạ tự nhiên ở sản phụ con so, ngôi đầu, ≥ 37 tuần (nhóm 1) 5,5 10 6,8 6,5 5,5 5,6 4,2 4,2 3,5 3,8 3,2 2,6 1,8 1,6 0 To A It Lo N R Ro D Ic K N S ro uck aly nd ova W, tu enm ela S H MH tava nt on M n a r nd ud , o, la n S , U co elbo da, k di Ir ela ger n Ca d, N K tia Ire ng ,N na e ,C u rn la e , nd or da w Z an e nd Sw wa ela ad ed y nd a en 21 22 Phân loại chỉ định MLT trong chuyển dạ Yêu cầu Sinh khó Phân loại cụ thể chỉ định MLT trong chuyển dạ - vấn đề lớn nhất trong sản khoa Phân loại bất kể xử trí chuyển dạ như thế nào Kết cục sẽ phản ánh việc xử trí chuyển dạ (chẩn đoán, tình trạng vỡ ối, phác đồ sử dụng oxytocin, tiêu chuẩn chẩn đoán sinh khó, tỷ lệ sinh khó và tình trạng mẹ - con) 23 24 6

Phân loại MLT trong chuyển dạ Phân loại MLT trong nhóm 1 – BV Sản khoa Quốc gia Dublin 2013 Thai Sinh khó (không sử dụng oxytocin) Gò TC không Gò TC phù hợp phù hợp (EUA) (IUA) IUA Không sử Đáp ứng IUA dụng EUA EUA CPD kém IUA Không xử trí oxytocin Kiểu thế (chuyển dạ Không thể được thai bất lợi kéo xử trí gò không lọt dài tắc nghẽn / quá mức con rạ) Giả thiết Các yếu tố ảnh hưởng Tỉ lệ và phân bố MLT cùng với kết cục mẹ và con sẽ phụ thuộc vào thời gian sử Sai lầm Ối còn Trì hoãn Liều Liều phù dụng, tỷ lệ tăng liều sử dụng và liều tối đa oxytocin. Việc này lại phụ thuộc vào trong chẩn sử dụng oxytocin hợp nhưng Chẩn đoán chuyển dạ thời điểm phá ối. đoán, giục không phù sừ dụng Theo dõi tim thai qua monitor oxytocin sanh hợp chần chừ Đánh giá quá trình chuyển dạ25 26 ARM và phác đồ sử dụng oxytocin Bảng đặc điểm chuyển dạ và kết cục Bảng đặc điểm chuyển dạ và kết cục ở nhóm 1 – BV Quốc gia Dublin 2013 ở nhóm 3 – BV Quốc gia Dublin 2013 27 28 7

Phân loại chỉ định MLT trong những trường hợp MLT theo yêu cầu chưa chuyển dạ Định nghĩa Do thai Do mẹ Tại thời điểm nhà sản khoa cho rằng nguy cơ tương đối của việc mổ lấy thai đối với mẹ và con cao hơn có ý nghĩa so với Không có chỉ định y khoa chờ đợi chuyển dạ tự nhiên hoặc khởi phát chuyển dạ (trong cả 10 nhóm ) 29 30 Kết luận “Thai phụ luôn luôn chọn cách thức sinh an toàn Việc đánh giá chuyển dạ là quan trọng, khách quan, nhất cho họ và thai” bất kể tỷ lệ mổ lấy thai như thể nào “Nếu thai phụ chọn cách sinh mà thầy thuốc Nhóm 1 là chìa khóa trong việc đạt đến tỉ lệ MLT không đồng ý dù sau đó họ có thể đúng và hợp lý chúng ta có thể sai, vấn đề là có thể chúng ta Mrobson@nmh.ie không có đủ dữ liệu cần thiết để quyết định hoặc quyết định xử trí không như chúng ta nghĩ” 31 32 8

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/bai-giang-chien-luoc-giam-thieu-ti-le-mo-lay-thai-2473898.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY