Đặc điểm biểu hiện và vai trò tiên lượng của biến đổi gen MYCN trong u nguyên bào thần kinh

Đặc điểm biểu hiện và vai trò tiên lượng của biến đổi gen MYCN trong u nguyên bào thần kinh
  • Mã tin : 889
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Bài viết Đặc điểm biểu hiện và vai trò tiên lượng của biến đổi gen MYCN trong u nguyên bào thần kinh trình bày xác định tỷ lệ khuếch đại gen MYCN và liên quan giữa biểu hiện gen MYCN với các typ mô học u nguyên bào thần kinh; Phân tích vai trò tiên lượng của khuếch đại gen MYCN qua theo dõi tỷ lệ sống 5 năm của bệnh nhân u nguyên bào thần kinh.

Nội dung Text: Đặc điểm biểu hiện và vai trò tiên lượng của biến đổi gen MYCN trong u nguyên bào thần kinh

tạp chí nhi khoa 2019, 12, 2 ĐẶC ĐIỂM BIỂU HIỆN VÀ VAI TRÒ TIÊN LƯỢNG CỦA BIẾN ĐỔI GEN MYCN TRONG U NGUYÊN BÀO THẦN KINH Hoàng Ngọc Thạch, Vũ Đình Quang, Bùi Ngọc Lan Bệnh viện Nhi Trung ương TÓM TẮT Mục tiêu: 1. Xác định tỷ lệ khuếch đại gen MYCN và liên quan giữa biểu hiện gen MYCN với các typ mô học u nguyên bào thần kinh; 2. Phân tích vai trò tiên lượng của khuếch đại gen MYCN qua theo dõi tỷ lệ sống 5 năm của bệnh nhân u NBTK. Đối tượng: 345 bệnh nhân được chẩn đoán u NBTK và phân tích gen MYCN tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả. Kết quả: Tuổi trung bình 2,6 ± 2,5 tuổi. Khuếch đại gen MYCN có tỷ lệ 20,1%. Các trường hợp khuếch đại gen MYCN đều biểu hiện ở typ u NBTK nghèo mô đệm Schwann. Tỷ lệ sống chung 5 năm của u NBTK là 69,9%. ORS 5 năm của bệnh nhân u NBTK có và không có khuếch đại gen MYCN lần lượt là 31,3% và 76,2%, Log-rank, p = 0,000. Kết luận: U NBTK cần được phân loại typ mô học chi tiết và phân tích gen MYCN để có được kết quả điều trị tốt nhất cho người bệnh. Từ khóa: U nguyên bào thần kinh, khuếch đại gen MYCN. ABSTRACT CHARACTERS AND PROGNOSTIC ROLE OF MYCN GEN EXPRESSION IN NEUROBLASTOMA Objective: 1. Evaluate the ratio of MYCN amplification and the relation between MYCN gen expres- sion and histological types of neuroblastoma; 2. Analyze the role of MYCN amplification by evaluate 5 years overall survival (ORS) of neuroblastoma. Subject: 345 neuroblastoma cases that were classified histological types and analyzed MYCN gene status in National children’s hospital. Method: Descriptional study. Result: Mean age 2.6 ± 2.5 years. MYCN amplification ratio was 20.1%, all presented in neuroblas- toma schwanion stroma poor. ORS 5 years of neuroblastoma was 69,9%. ORS 5 years of neuroblastoma with MYCN (+) and MYCN (-) were 31.3% and 69.9% respectively. Conclusion: Neuroblastoma needs to be classified detail analyze MYCN status to have good diagnosis and treatment result. Keywords: Neuroblastoma, MYCN amplification. Nhận bài: 10-3-2019; Chấp nhận: 5-4-2019 Người trách nhiệm chính: Hoàng Ngọc Thạch Địa chỉ liên hệ: Khoa Giãi phẫu bệnh - Bệnh viện Nhi Trung ương 66

phần nghiên cứu 1. Đặt vấn đề khoa Di truyền và sinh học phân tử, Bệnh viện Nhi Trung ương. Sử dụng đầu dò đặc hiệu 2 màu LSI U nguyên bào thần kinh (NBTK) là u đặc ác tính, có nguồn gốc từ hệ thần kinh (TK) giao cảm N-MYC (2p24) phổ xanh và phổ da cam: màu xanh cạnh sống. Mỗi năm có khoảng 50 - 60 trường hợp đánh dấu vào vị trí gen MYCN (2p24), màu đỏ da nhập viện tại Bệnh viện Nhi Trung ương [1]. Mặc cam đánh dấu vào tâm động NST số 2. Không có dù y học ngày nay có nhiều tiến bộ, nhưng do đặc khuếch đại gen, MYCN (-): mỗi tế bào có 2 tín hiệu điểm u rất phức tạp, đặc biệt là những trường hợp xanh. Khuếch đại gen, MYCN (+): tín hiệu xanh u có khuếch đại gen MYCN (gen nằm trên NST số nằm rải rác hoặc tập trung thành cụm lớn, xác 2) nên thực tế vẫn có những trường hợp điều trị định khi số tín hiệu này ≥ 10. thấy bại. Khuếch đại gen MYCN chiếm khoảng 25% u NBTK tiên phát, thường đi với u NBTK có độ - Kỹ thuật mô học: Mẫu sinh thiết được xử lý, ác tính cao [5]. U NBTK có khuếch đại gen MYCN nhuộm H-E (Hematoxylin - Eosin) theo quy trình có tỷ lệ sống rất thấp, ORS 5 năm chỉ khoảng 34%, thường quy, đọc dưới kính hiển vi quang học. trong khi u NBTK không có khuếch đại gen MYCN, Trường hợp khó nhuộm hem hoá mô miễn dịch ORS 5 năm lên tới 82% [10]. Bản thân khuếch đại để chẩn đoán xác định. gen MYCN cũng được nhóm phân loại nguy cơ u NBTK quốc tế (INRG: International Neuroblastoma - Phân loại typ mô học u NBTK theo phân loại Risk Group) sử dụng làm yếu tố tiên lượng, tham u NBTK quốc tế [9], gồm 4 typ: 1) U NBTK nghèo gia vào phân loại nguy cơ u NBTK [10]. Mỗi mức độ mô đệm Schwann (nmđs); 2) U Hạch NBTK thể nguy cơ tương ứng với một phác đồ điều trị bệnh. nốt; 3) U hạch NBTK thể hỗn hợp; 4) U hạch TK. Nghiên cứu này được tiến hành nhằm mục tiêu: 2.3. Xử lý số liệu 1. Xác định tỷ lệ khuếch đại gen MYCN và liên quan giữa biểu hiện gen MYCN với các typ mô học u Xử lý số liệu theo phương pháp thống kê y nguyên bào thần kinh. học, sử dụng phần mềm SPSS 16.0. 2. Phân tích vai trò tiên lượng của khuếch đại 3. Kết quả nghiên cứu gen MYCN qua theo dõi tỷ lệ sống 5 năm của bệnh nhân u NBTK. 3.1. Đặc điểm chung 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu - Tổng số: 345; Phân tích gen MYCN: 194 - Tuổi trung bình: 2,6 ± 2,5 tuổi 2.1. Đối tượng nghiên cứu Các bệnh nhận được sinh thiết u tại Bệnh viện - Giới: Nam 195 (56,5%); Nữ: 150 (43,5%); Nhi Trung ương, chẩn đoán giải phẫu bệnh là Nam/Nữ = 1,3 U NBTK, được làm phân tích gen MYCN từ năm 3.2. Đặc điểm biến đổi gen MYCN và biểu hiện 2008- 2015. gen MYCN theo typ mô học 2.2. Phương pháp nghiên cứu - MYCN (+) 39 (20,1 %); MYCN (-): 155 (79,9 %) * Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả. Chọn mẫu tiện ích. - Tỷ lệ các typ mô học (n = 345) * Các phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu U NBTK nmđs: 262 (75,9%); U hạch NBTK thể - Nghiên cứu biểu hiện gen MYCN: Áp dụng kỹ nốt: 24 (7%); U hạch NBTK thể hỗn hợp: 18 (5,2%); thuật lai huỳnh quanh tại chỗ (FISH), thực hiện tại U hạch TK: 41 (11,9%). 67

tạp chí nhi khoa 2019, 12, 2 3.3. Liên quan giữa gen MYCN và typ mô học Bảng 1. Liên quan giữa đặc điểm biểu hiện gen MYCN và typ mô học Typ mô học MYCN (+) MYCN (-) Tổng số % 39 133 172 U NBTK nmđs 22,7% 77,3% 100% 0 14 14 U hạch NBTK thể nốt .0% 100% 100% 0 5 5 U hạch NBTK thể hỗn hợp .0% 100% 100% 0 3 3 U hạch TK .0% 100% 100% 39 155 194 Tổng số (%) 20,1% 79,9% 100% Chú giải: MYCN (+): khuếch đại gen; MYCN (-): không khuếch đại gen. Nhận xét: Khuếch đại gen có 39 trường hợp đều biểu hiện ở typ u NBTK nmđs. Các typ mô học còn lại không thấy có khuếch đại gen MYCN. Phi & Crimer’s V = 0,179, p = 0,1. Khi so sánh cặp, sự khác biệt về tỷ lệ MYCN (+) của typ u NBTK nmđs với các typ mô học còn lại là có ý nghĩa, p = 0.000. Tỷ lệ MYCN (+) trong typ u NBTK nđs là 22,7%, tỷ lệ MYCN (+) trong tổng số u NBTK là 20,1%. 3.4. Kết quả theo dõi sống còn của bệnh nhân u NBTK Tỷ lệ sống chung của bệnh nhân u NBTK Tỷ lệ sống sót tích luỹ Thời gian theo dõi (năm) Biểu đồ 1. Tỷ lệ sống chung (ORS) của bệnh nhân u NBTK Nhận xét: Tỷ lệ sống chung của bệnh nhân u NBTK sau 5 năm khá cao, ORS 5 năm = 69,9% (95% CI: 63,4 - 75,5), n = 325. 68

phần nghiên cứu Tỷ lệ sống của bệnh nhân u NBTK theo biểu hiện gen MYCN Biểu đồ Kaplan-Meier tỷ lệ sống sót theo MYCN Biểu đồ 2. Tỷ lệ sống của bệnh nhân u NBTK theo biểu hiện gen MYCN Nhận xét: Bệnh nhân u NBTK có MYCN (+) có tỷ lệ sống thấp, ORS 5 năm = 31,3% (95% CI = 12,46 - 52,32). Bệnh nhân u NBTK MYCN (-) có tỷ lệ sống cao hơn, ORS 5 năm = 76,22% (95% CI = 62,2 – 82,1), n = 194, Log-rank, p = 0,000. 4. Bàn luận 4.2. Đặc điểm biểu hiện gen MYCN Về tỷ lệ khuếch đại gen MYCN 4.1. Tuổi và giới Hai trạng thái cơ bản của biểu hiện gen MYCN Hầu hết trẻ mắc u NBTK ở độ tuổi dưới 5 tuổi, đã được xác định là có khuếch đại và không tỷ lệ mắc bệnh theo nhiều nghiên cứu là trên khuếch đại. Đây là gen phát hiện được tăng số 80%, từ 10 tuổi trở lên, tỷ lệ mắc bệnh rất thấp lượng bản sao ở 25% - 30% các trường hợp u [1], [5],[2]. Trong nghiên cứu này, tuổi vào viện NBTK. Ở giai đoạn 3 và 4, khuếch đại gen MYCN trung bình vào viện là 2,6 tuổi, hơi thấp hơn nghiên thấy được từ 30% - 40% trường hợp, tuy nhiên cứu trước đây của Phùng Tuyết Lan với tuổi trung khuếch đại gen này chỉ biểu hiện 5% ở các u khu bình là 3,53 tuổi. Điều này cho thấy tuổi phát hiện trú và giai đoạn 4S [3],[6]. Các u NBTK có khuếch bệnh của trẻ có xu hướng thấp hơn, lý do có thể đại đại gen MYCN thường có biểu hiện lâm sàng được lý giải vì bệnh ngày càng được phát hiện ác tính mạnh, nhóm u không thuận lợi. Khuếch sớm hơn do quan tâm của gia đình và tiến bộ của đại gen MYCN có giá trị tiên lượng mạnh, thậm y học. chí được xếp không thuận lợi ngay cả đối với các Theo giới tính, tỷ lệ mắc u NBTK ở trẻ gái nhìn trường hợp u NBTK khu trú phẫu thuật cắt bỏ chung thấp hơn trẻ trai. Kết quả trong nghiên hoàn toàn và và các trường hợp u NBTK giai đoạn cứu, tỷ lệ mắc bệnh của nam và nữ tương ứng là 4S. Trong nghiên cứu của chúng tôi, có khuếch 56,5% và 43,5%, tỷ lệ Nam/ Nữ ≈ 1,3. Nhiều nghiên đại gen MYCN là 39/139 trường hợp, chiếm tỷ lệ cứu khác cũng có kết quả là nam mắc bệnh nhiều 20,1%, không có khuếch đại gen MYCN có 155 hơn nữ [5],[2], tuy nhiên sự khác biệt giữa nam và trường hợp, chiếm 79,9%. Tỷ lệ nghiên cứu này nữ không có nhiều ý nghĩa. của chúng tôi cũng gần tương đương với kết quả 69

tạp chí nhi khoa 2019, 12, 2 nghiên cứu của Brodeur [3] với MYCN (+) là 22%. (95% CI: 63,4 - 75,5). Theo nhóm nghiên cứu nguy U khu trú, MYCN (+) 4%, u di căn, giai đoạn 3, 4, tỷ cơ quốc tế u NBTK [10], nhờ tiến bộ của y học, kết lệ MYCN (+) là 31%. quả điều trị u NBTK gần đây ngày càng tốt, tỷ lệ Liên quan biểu hiện gem MYCN và typ mô học sống của bệnh nhân u NBTK ngày càng cao hơn. Theo một nghiên cứu tại Mỹ [7], ORS 5 năm giai Theo kết quả phân loại typ mô học, u NBTK đoạn 1975 - 1977 chỉ có 52%, tỷ lệ này tăng lên nmđs typ có tỷ lệ cao nhất chiếm 87,1%, đây là típ 74% giai đoạn 1999 - 2005. Theo Phùng Tuyết có mức độ biệt hóa thấp. Ba typ còn lại đều có tỷ Lan, năm 2007, bệnh nhân u NBTK có tỷ lệ sống lệ thấp dưới 7%, trong đó u hạch NBTK thể hỗn chung 3 năm là 40%, thấp hơn kết quả nghiên hợp và u hạch TK là các typ có độ biệt hóa cao, u cứu của chúng tôi. Như vậy, sau hơn 10 năm, điều lành tính. Tỷ lệ này không có nhiều khác biệt so với trị u NBTK tại Việt Nam cũng đã có những thay đổi nghiên cứu của Shimada và cộng sự, tỷ lệ u NBTK đáng kể. Trong kết quả nghiên cứu được công bố nmđs là 84,5%; U hạch NBTK thể nốt 10,2%; U hạch của INRG [10], ORS 5 năm thời kỳ trước 1996 là NBTK thể hỗn hợp 4,0%; U hạch TK 1,3% [9]. 66%, tỷ lệ này từ 1996 đến nay là trên 76%. Các Điều đặc biệt của u NBTK là khi u biệt hóa hơn bệnh nhân u NBTK nguy cơ thấp chỉ phải điều trị thì độ ác tính của u giảm. Ngược lại, các trường tối thiểu phẫu thuật hoặc hóa trị cơ bản hoặc chỉ hợp u càng ít biệt hóa thì độ các tính càng cao theo dõi đơn thuần, ORS 5 năm lên tới 86%, trong [9],[10]. Trong mối liên quan giữa typ mô học với khi đó những trường hợp phức tạp điều trị đa mô biểu hiện gen MYCN, các nghiên cứu đã cho thấy: thức, ORS 5 năm chỉ có 41%. Ở u kém biệt hóa, tỷ lệ khuếch đại gen MYCN Tỷ lệ sống của bệnh nhân u NBTK theo biểu hiện thường cao, tiên lượng xấu; u biệt hóa cao, tỷ lệ gen MYCN khuếch đại gen MYCN thường thấp, tiên lượng tốt. Trong nghiên cứu này, khuếch đại gen MYCN Khuếch đại gen MYCN là yếu tố đặc biệt trong có 39 trường hợp tập trung ở u NBTK nmđs, chiếm số các biến đổi sinh học phân tử của u NBTK ảnh 22,7%. Typ mô học u Hạch NBTK thể nốt (n = 14), hưởng tới tỷ lệ sống của các bệnh nhân. Hơn nữa, u hạch NBTK thể hỗn hợp (n = 5) và u Hạch TK (n = 3) khuếch đại gen MYCN còn được cho là yếu tố quan đều không thấy có khuếch đại gen MYCN. Sự khác trọng bậc nhất trong số các biến đổi liên quan đến biệt giữa các nhóm không có ý nghĩa, p = 0,1 (Bảng vật chất di truyền có vai trò tiên lượng mặc dù biến 1). Tuy nhiên sự khác biệt giữa biểu hiện gen đổi về số lượng NST và biến đổi 11q là 3 yếu tố có MYCN ở nhóm u NBTK nmđs với tất cả các nhóm vai trò tiên lượng tham gia vào phân loại nguy cơ còn lại là có ý nghĩa, p

phần nghiên cứu p 1 TÀI LIỆU THAM KHẢO và chỉ số NST ≤ 1, tỷ lệ ORS 5 năm lần lượt là 82% 1. Hoàng Ngọc Thạch (2009). Nghiên cứu đặc và 60%, p < 0,0001 [10]. điểm hình thái học và một số yếu tố tiên lượng u Biểu đồ 2 cho thấy sự khác biệt lớn về khoảng nguyên bào thần kinh ở trẻ em. Luận văn thạc sĩ y cách giữa hai đường cong biểu diễn sống còn của học, chuyên ngành Giải phẫu bệnh, mã số 60.72.01. u NBTK có MYCN (+) MYCN (-). Hay có thể nói vai 2. Phùng Tuyết Lan (2007). Nghiên cứu phân trò tiên lượng được thể hiện rất rõ ràng đối với loại và nhận xét kết quả điều trị u nguyên bào biến đổi gen MYCN. Cụ thể, bệnh nhân u NBTK có thần kinh ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương khuếch đại gen MYCN có tỷ lệ sống thấp, ORS 5 (2002 - 2006). Luận án tiến sĩ y học, chuyên ngành năm chỉ có 31,3% (95% CI = 12,46 - 52,32), trong Nhi khoa, mã số 3.01.43. khi đó, nhóm bệnh nhân u NBTK không có khếch 3. Brodeur GM (2003). Neuroblastoma: đại gen MYCN có tỷ lệ sống cao hơn hẳn, ORS 5 biological insides into a clinical enigma. Nat Rev năm là 76,22% (95% CI = 0.6228 - 0.8219), log- Cancer;3(3): 203-16. rank, p = 0,000. Nghiên cứu của Ricardo và cộng 4. Daria T, Kieuhoa T. Vo, Wendy B, et al sự cũng thấy rằng có sự khác biệt rất rõ về tỷ lệ (2016). Identification of Patient Subgroup with sống đối với hai nhóm u có MYCN khuếch đại và Markedly Disparate Rate of MYCN Amplification không khuếch đại, tỷ lệ sống chung 5 năm theo in Neuroblastoma: A Report from the International thứ tự là 28% và 69,2% (p < 0,02) [8]. Hay theo Neuroblastoma Risk Group (INRG) Project. Cancer, INRG, tỷ lệ sống của hai nhóm này lần lượt là 34% March 15; 122(6): 935-945. và 82% [5], tương đương kết quả nghiên cứu 5. Mathay K.K, Yamashiro D. (2000). của chúng tôi. Như vậy có thấy rõ trong nghiên Neuroblastoma, Cancer medicine. Bast R.C, Kufe cứu vai trò tiên lượng của yếu tố biến đổi gen D.W, Polloket R.E et al. London, Decker B.C, pp. MYCN, tiên lượng rất xấu đối với các trường hợp 2185 -97. u có MYCN(+) và tiên lượng thuận lợi đối với các 6. Maris J.M (2005). The biology basis for trường hợp u có MYCN (-). neuroblastoma heterogeneity and risk stratification. Curr Opin Pediatr, 17,7-13. 5. Kết luận 7. Maris JM (2010). Recent advances in - Tuổi trung bình phát hiện bệnh là 2,6 ± 2,5 neuroblastoma. N Engl J Med; 362 (23): 2202-11. tuổi. Tỷ lệ Nam/nữ = 1,3. 8. Riccardo H., Alberto G., Caudio G. et all (2010). - Tỷ lệ khuếch đại gen MYCN là 20,1%, không Improve survival of children with Neuroblastoama có khuếch đại là 79,9% beetwen 1079 and 2005: A report of the Italian - Tỷ lệ 4 typ mô học u NBTK: U NBTK nmđs, Neuroblastoma Registry. Clinical oncology, Vol 75,9%; u hạch NBTK thể nốt, 7%; u hạch NBTK thể 28, No 14, 2331-37. hỗn hợp, 5,2%; u hạch TK 11,9%. 9. Shimada H, Umehara S, Monobe Y, et al (2001). International neuroblastoma pathology - MYCN (+) tập trung ở typ u NBTK nmđs. Các classification for prognotic evaluation of pateints typ mô học còn lại không thấy khuếch đại gen with peripheral neuroblastic tumours. A report MYCN. from the children’s cancer group. Cancer, 92, - Tỷ lệ sống chung 5 năm của u NBTK là 69,9% 2451-2461. - Khuếch đại gen MYCN có ý nghĩa quan trọng 10. Susan L. Cohn, Pearson A, London W, et trong tiên lượng u NBTK. Bệnh nhân có MYCN al (2009). The International Neuroblastoma Risk (+), ORS 5 năm là 31,3%; MYCN (-), ORS 5 năm là Group (INRG) Classification system: an INRG Task 76,2%. Force Report. J Clin Oncol 27:289-97. 71

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY