MangYTe

Tài liệu y khoa

Giá trị của sinh thiết lạnh trong chẩn đoán u giáp biên buồng trứng

Giá trị của sinh thiết lạnh trong chẩn đoán u giáp biên buồng trứng
  • Mã tin: 1659
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
U giáp biên buồng trứng có tiên lượng khả quan hơn so với u ác tính và thường được phát hiện vào giai đoạn sớm ở nhóm phụ nữ trẻ. Tuy nhiên chỉ 20 – 60% u giáp biên được chẩn đoán trước mổ. Bài viết trình bày đánh giá giá trị chẩn đoán u giáp biên buồng trứng của sinh thiết lạnh.

Nội dung Text: Giá trị của sinh thiết lạnh trong chẩn đoán u giáp biên buồng trứng

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 1 * 2022 GIÁ TRỊ CỦA SINH THIẾT LẠNH TRONG CHẨN ĐOÁN U GIÁP BIÊN BUỒNG TRỨNG Quách Kim Phụng1, Lê Thị Thu Hà2 TÓM TẮT Đặt vấn đề: U giáp biên buồng trứng có tiên lượng khả quan hơn so với u ác tính và thường được phát hiện vào giai đoạn sớm ở nhóm phụ nữ trẻ. Tuy nhiên chỉ 20 – 60% u giáp biên được chẩn đoán trước mổ. Sinh thiết lạnh đọc kết quả tức thì trong lúc phẫu thuật là công cụ hữu ích giúp các phẫu thuật viên đưa ra hướng điều trị phù hợp. Tuy nhiên với u giáp biên, sinh thiết lạnh có phần hạn chế và độ chính xác thay đổi qua các nghiên cứu khác nhau. Nguy cơ chẩn đoán không chính xác của sinh thiết lạnh đối với loại mô học này có thể ảnh hưởng đến tiên lượng của người bệnh. Do đó, báo cáo này nhằm đánh giá giá trị của sinh thiết lạnh trong chẩn đoán u giáp biên buồng trứng. Mục tiêu: Đánh giá giá trị chẩn đoán u giáp biên buồng trứng của sinh thiết lạnh. Đối tượng - Phương pháp: Hồi cứu 193 trường hợp u buồng trứng được phẫu thuật làm sinh thiết lạnh tại bệnh viện Từ Dũ từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 9 năm 2020. Kết quả: Sinh thiết lạnh chẩn đoán u giáp biên có độ nhạy 78,6%, độ đặc hiệu 92,1%, giá trị tiên đoán dương 73,3%, giá trị tiên đoán âm 93,9%, tỉ lệ chẩn đoán nhẹ tay là 21,4% và tỉ lệ chẩn đoán quá tay là 0%. Kết luận: Sinh thiết lạnh là một công cụ hiệu quả cho kết quả đáng tin cậy trong chẩn đoán u giáp biên buồng trứng. Từ khóa: u giáp biên buồng trứng, sinh thiết lạnh ABSTRACT THE VALUE OF FROZEN SECTION IN DIAGNOSIS OF BORDERLINE OVARIAN TUMOR Quach Kim Phung, Le Thi Thu Ha * Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 26 - No 1 - 2022: 96-99 Background: Borderline ovarian tumor has better prognosis than malignant tumor and is usually discovered in young childbearing - aged women. However, only 20 – 60% of these tumors could be diagnosed preoperatively. Intra-operative consultation or frozen section has become an important tool in providing guidance of treatment for surgeons during operation. Despite its good performance in identifying benign and malignant tumor, frozen section has shown limitation in diagnosing borderline tumor with varying accuracy throughout different research. This raises a concern about the rate of misdiagnosed borderline tumors, which could lead to unfavorable future prognosis for the patients. The purpose of this report is to assess the value of frozen section in diagnosing borderline ovarian tumors. Objective: To assess the value of frozen section in diagnosing borderline ovarian tumors. Method: We retrospectively analyzed 193 cases of ovarian tumor with frozen section in Tu Du Hospital, from January 2019 to September 2020. Result: The accuracy of frozen section in diagnosing ovarian tumors is 88.1%. In assessing borderline ovarian tumor, the sensibility of frozen section is 78.6%, specificity is 92.1%, positive predictive value is 73.3%, and negative predictive value is 93.9%. The underdiagnosed rate of frozen section in borderline tumor is 21.4%, and the over-diagnosed rate is 0%. Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 1 Bệnh viện Từ Dũ 2 Tác giả liên lạc: BS. Quách Kim Phụng ĐT: 0909530461 Email: drphungquach@gmail.com 96 Chuyên Đề Sản Khoa – Nhi Khoa

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 1 * 2022 Conclusion: Frozen section is a valuable and reliable tool for diagnosing borderline ovarian tumor. Key word: borderline ovarian tumor, frozen section ĐẶT VẤN ĐỀ thuật làm STL trong thời gian nghiên cứu có đầy đủ các thông tin cần thiết đều được lựa chọn vào U giáp biên (GB) buồng trứng (BT) chiếm tỉ nghiên cứu. lệ 10 - 20% trong nhóm u biểu mô và thường được phát hiện ở giai đoạn sớm với gần 45% Tiêu chuẩn loại bệnh nhân thuộc nhóm phụ nữ trẻ dưới 40 Các trường hợp kết quả STL và GPB không tuổi(1). Tiên lượng u GB khả quan hơn so với u ác rõ loại mô học hoặc u không từ BT và các trường tính với tỉ lệ sống còn 5 năm lên đến 95 - 99%. hợp u BT trong thai kì. Với những những bệnh nhân có u GB là phụ nữ Phƣơng pháp nghiên cứu trẻ và mong con, các yếu tố trên mở ra một tia hy Thiết kế nghiên cứu vọng cho việc lựa chọn điều trị bảo tồn. Nghiên cứu hồi cứu. Tuy nhiên, theo tác giả Zhang W, chỉ có Phương pháp thực hiện khoảng 20 - 60% u GB được chẩn đoán trước Các thông tin được thu thập gồm tuổi, số mổ(1). Các phương tiện chẩn đoán tiền phẫu chỉ con, các giá trị cận lâm sàng tiền phẫu, phương có giá trị gợi ý tính chất mô học chứ không thể pháp phẫu thuật, kết quả STL và kết quả GPB. chẩn đoán xác định. Tiêu chuẩn vàng trong chẩn Kết quả STL được so sánh với tiêu chuẩn vàng là đoán là giải phẫu bệnh (GPB) và hiện nay việc kết quả GPB, từ đó tính được các giá trị của STL áp dụng sinh thiết lạnh (STL) đọc kết quả mô trong chẩn đoán u GB BT bao gồm độ nhạy, độ bệnh phẩm tức thì ngay trong lúc phẫu thuật là đặc hiệu, giá trị tiên đoán dương, giá trị tiên một công cụ đầy hữu ích hỗ trợ cho các phẫu đoán âm, tỉ lệ chẩn đoán nhẹ tay và tỉ lệ chẩn thuật viên trong việc lựa chọn phương pháp đoán quá tay. phẫu thuật tối ưu cho bệnh nhân. Y đức Bệnh viện Từ Dũ là một trong hai trung tâm Nghiên cứu đã được thông qua Hội đồng sản phụ khoa uy tín của khu vực miền Nam và Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học Đại học Y là nơi áp dụng kĩ thuật STL hỗ trợ chẩn đoán Dược TP. Hồ Chí Minh, số: 396/HĐĐĐ- khối u BT trong phẫu thuật từ năm 2013 cho đến TĐHYKPNT ngày 25/10/2020 nay. Tuy nhiên theo tác giả Huang Z, độ chính KẾT QUẢ xác của STL trong chẩn đoán u GB dao động 47,9 - 86,7%, độ nhạy dao động 64,6 - 92,7%(2). Hiện Độ tuổi trung bình của mẫu nghiên cứu là nay tại bệnh viện Từ Dũ vẫn chưa có nghiên cứu 32,6 tuổi, dao động từ 17 đến 69 tuổi. Nhóm phụ nào đánh giá tính chính xác của STL trong chẩn nữ thuộc độ tuổi từ 20 đến 40 tuổi chiếm hơn đoán loại mô học u GB. Do đó, chúng tôi thực 60%, trong đó hơn 50% các bệnh nhân chưa con, hiện báo cáo này nhằm mục đích đánh giá giá trị số bệnh nhân có 1 con chiếm 20,7% và 29% bệnh của STL trong chẩn đoán nhóm u GB BT. nhân đã có từ 2 con. Phẫu thuật nội soi được thực hiện trong 66 ca (34,2%). Phương pháp bóc ĐỐI TƢỢNG– PHƢƠNG PHÁP NGHIÊNCỨU u được ưu tiên lựa chọn trong 125 ca (64,8%). Đối tƣợng nghiên cứu STL đọc kết quả u lành tính trong 113 ca Có 193 trường hợp u BT được phẫu thuật và (58,6%), u giáp biên là 45 ca (23,3%), và u ác tính làm STL tại bệnh viện Từ Dũ từ tháng 1 năm là 35 ca (18,1%). GPB ghi nhận 102 ca u lành tính 2019 đến tháng 9 năm 2020. (52,8%), 42 ca u GB (21,8%), và 49 ca u ác tính Tiêu chuẩn chọn (25,4%). Tất cả các trường hợp u BT có chỉ định phẫu So sánh kết quả giữa STL và GPB về tính Chuyên Đề Sản Khoa – Nhi Khoa 97

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 1 * 2022 chất của khối u BT, tỉ lệ tương đồng giữa STL và GB và ác tính đều trên 90%, có thể kết luận đây GPB là 88,1%. Giá trị của STL trong chẩn đoán là phương tiện chẩn đoán có giá trị cao và đáng các tính chất lành, GB, ác của khối u BT được tin cậy khi áp dụng trên lâm sàng. trình bày trong Bảng 1. So sánh kết quả của chúng tôi với các kết quả Bảng 1: So sánh kết quả STL và GPB đã được báo cáo trên thế giới qua các năm Giải phẫu bệnh Lành Giáp biên Ác Lành 102 9 2 Sinh thiết Giáp biên 0 33 12 lạnh Ác 0 0 35 Bảng 2: Giá trị của STL trong chẩn đoán tính chất mô học khối u BT U lành U giáp biên U ác Độ nhạy (%) 100 78,6 71,4 Độ đặc hiệu (%) 87,9 92,1 100 Giá trị tiên đoán dương (%) 90,3 73,3 100 Giá trị tiên đoán âm (%) 100 93,9 91,1 Trong số 42 ca thực sự là u GB, có 9 ca bị chẩn đoán nhẹ tay thành u lành tính và không có ca nào bị chẩn đoán quá tay thành u ác tính. Do Hình 1: So sánh độ nhạy, độ đặc hiệu của STL trong đó, chúng tôi tính được tỉ lệ chẩn đoán nhẹ tay chẩn đoán u giáp biên BT qua nghiên cứu đã được của STL trong chẩn đoán u GB là 21,4% và tỉ lệ thực hiện trên thế giới(3-7). chẩn đoán quá tay là 0% (Bảng 2). Giá trị chẩn đoán u GB BT của STL được cải BÀN LUẬN thiện dần qua các nghiên cứu trên thế giới, đặc STL chẩn đoán u GB BT có độ nhạy 78,6%, biệt là về độ nhạy. Độ đặc hiệu ở các nghiên cứu độ đặc hiệu 92,1%, giá trị tiên đoán dương đa phần đều từ 90% trở lên. Một trong những 73,3%, giá trị tiên đoán âm 93,9%. Độ đặc hiệu yếu tố quyết định tính chính xác của kết quả STL 92,1%, tức là trong 100 trường hợp thực sự đó là kĩ năng và kinh nghiệm của các nhà giải không phải u GB, STL có khả năng chẩn đoán phẫu bệnh. Theo tác giả Jean - Luc Brun, kinh phân biệt chính xác trong 92 trường hợp. Độ đặc nghiệm của nhà giải phẫu bệnh là yếu tố quan hiệu là yếu tố quyết định giá trị lâm sàng của trọng ảnh hưởng đến giá trị chẩn đoán của STL STL, vì trên lâm sàng, kết quả của STL tương và giá trị này sẽ tăng cao khi kết quả được đọc đương như một xét nghiệm chẩn đoán mà dựa bởi các nhà giải phẫu bệnh chuyên về bệnh lý vào đó, phương pháp phẫu thuật sẽ được quyết phụ khoa và buồng trứng(8). Bệnh viện Từ Dũ là định ngay trong lúc phẫu thuật. một trong hai trung tâm sản phụ khoa hàng đầu So sánh kết quả chẩn đoán của STL và GPB, khu vực phía Nam và kĩ thuật STL đã được bệnh STL có độ nhạy cao nhất trong chẩn đoán u lành viện triển khai áp dụng từ năm 2013. Do đó có tính BT (100%), độ nhạy giảm dần với u GB thể xem đây là nơi tập hợp nhiều chuyên gia giải (78,6%) và thấp nhất là u ác tính (71,4%). Ngược phẫu bệnh về bệnh lý phụ khoa nói chung cũng lại với độ nhạy, độ đặc hiệu của STL trong chẩn như bệnh lý khối u BT nói riêng. Chính vì thế, đoán u ác tính là cao nhất (100%), kế đến là u GB kết quả của STL và GPB trong chẩn đoán u GB (92,1%) và u lành tính (87,9%). Với việc xem xét BT ở đây có giá trị cao và đáng tin cậy. Điều này STL như một công cụ chẩn đoán, tương đương khiến cho STL trở thành công cụ hiệu quả và GPB, thì với độ đặc hiệu trong xác định nhóm u được các bác sĩ tin tưởng, lựa chọn áp dụng 98 Chuyên Đề Sản Khoa – Nhi Khoa

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 1 * 2022 phương pháp này ngày càng nhiều trong chẩn 2. Huang Z, Li L, Li C, et al (2018). Diagnostic accuracy of frozen section analysis of borderline ovarian tumors: a meta-analysis đoán và điều trị cho các bệnh nhân có khối u BT. with emphasis on misdiagnosis factors. J Cancer, 9(16):2817- 2824. KẾT LUẬN 3. Gol M, Baloglu A, Yigit S, et al (2003). Accuracy of frozen STL là một công cụ hiệu quả trong chẩn section diagnosis in ovarian tumors: Is there a change in the course of time?" Int J Gynecol Cancer, 13:593-7. đoán u GB buồng trứng. STL chẩn đoán u GB tại 4. Wootipoom V, Dechsukhum C, Hanprasertpong J, et al (2006). bệnh viện Từ Dũ có độ nhạy 78,6%, độ đặc hiệu Accuracy of intraoperative frozen section in diagnosis of 92,1%, giá trị tiên đoán dương 73,3%, giá trị tiên ovarian tumors". Journal of the Medical Association of Thailand, 89:577-582. đoán âm 93,9%, tỉ lệ chẩn đoán nhẹ tay 21,4% và 5. Arshad NZM, Ng BK, et al (2018). Intra-Operative Frozen tỉ lệ chẩn đoán quá tay 0%. Kết quả chẩn đoán u Sections for Ovarian Tumors – A Tertiary Center Experience. GB của STL càng đáng tin cậy khi được thực Asian Pac J Cancer Prev. 19:213-218. 6. Yoshida H, Tanaka H, Tsukada T, et al (2021). Diagnostic hiện ở trung tâm sản phụ khoa nơi có các chuyên Discordance in Intraoperative Frozen Section Diagnosis of gia giải phẫu bệnh về bệnh lý phụ khoa nói Ovarian Tumors: A Literature Review and Analysis of 871 Cases Treated at a Japanese Cancer Center. International Journal chung và u buồng trứng nói riêng. of Surgical Pathology, 29(1):30-38. Lời cám ơn: 7. Salcedo-Hernández RA, Cantú-de-León DF, Pérez-Montiel D, et al (2021). The usefulness of intraoperative consultation for Chúng tôi xin chân thành cám ơn ban lãnh the diagnosis of borderline ovarian tumors. Ann Transl Med, đạo bệnh viện Từ Dũ, khoa Ung bướu phụ khoa 9(3):261. và khoa Giải phẫu bệnh đã tạo điều kiện thuận 8. Brun JL, Cortez A, Rouzier R, et al (2008). Factors influencing the use and accuracy of frozen section diagnosis of epithelial lợi cho chúng tôi trong quá trình tiến hành ovarian tumors". Am J Obstet Gynecol, 199(3):244.e1-7. nghiên cứu. TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngày nhận bài báo: 16/12/2021 1. Zhang W, Jia S, Xiang Y, et al (2019). Factors associated with Ngày nhận phản biện nhận xét bài báo: 10/02/2022 misdiagnosis of frozen section of mucinous borderline ovarian Ngày bài báo được đăng: 15/03/2022 tumor. Journal of International Medical Research, 47:96-104. Chuyên Đề Sản Khoa – Nhi Khoa 99

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/gia-tri-cua-sinh-thiet-lanh-trong-chan-doan-u-giap-bien-buong-trung-2528201.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY