Giáo dục kiến thức chăm sóc sức khỏe phụ nữ (Tập 1): Phần 2

Giáo dục kiến thức chăm sóc sức khỏe phụ nữ (Tập 1): Phần 2
  • Mã tin : 1664
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Tiếp nối phần 1, phần 2 của tài liệu "Kiến thức chăm sóc sức khỏe phụ nữ (Tập 1)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Khả năng sinh sản; Mang thai; Sinh đẻ; Sinh đẻ có kế hoạch; Mãn kinh; Khám phụ khoa;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Nội dung Text: Giáo dục kiến thức chăm sóc sức khỏe phụ nữ (Tập 1): Phần 2

KHAÛ NAÊNG SINH SAÛN (FERTILITY) Phuï nöõ muoán coù thai thöôøng hay taäp trung vaøo nhöõng ngaøy deã thuï thai. Hoï tính: ngaøy thöù 14 keå töø ngaøy coù kinh ñaàu tieân laø ngaøy ruïng tröùng vaø leân keá hoaïch giao hôïp ñeå thuï thai. * Caùc khaùi nieäm veà thuï thai Veà cô baûn, khi noùi ñeán khaû naêng sinh ñeû laø muoán noùi veà khaû naêng thuï thai. Khaû naêng coù ngay sau khi chuùng ta coù kinh laàn ñaàu (trung bình laø khi chuùng ta 12 tuoåi). Khaû naêng sinh ñeû keùo daøi cho tôùi khi maõn kinh (luùc chuùng ta khoaûng 51 tuoåi). Nhö vaäy chuùng ta coù khoaûng 40 naêm coù khaû naêng mang thai. Nhöng khoâng phaûi ngaøy naøo trong thaùng, thaùng naøo trong naêm chuùng ta ñeàu coù theå thuï thai. Khaû naêng thuï thai chæ dieãn ra trong khoaûng töø 12 ñeán 72 giôø sau khi tröùng ñöôïc phoùng thích. Vaäy ngaøy naøo laø ngaøy coù theå thuï thai? Taát caû ñeàu lieân quan ñeán chu kyø kinh cuûa baïn. Nöûa ñaàu 66

cuûa chu kyø naõo ra hieäu cho cô theå phoùng thích caùc noäi tieát toá, kích thích tröùng trong buoàng tröùng ñeå chuùng baét ñaàu phaùt trieån. Moät tröùng seõ phaùt trieån ñaày ñuû vaø ñöôïc buoàng tröùng phoùng thích trong quy trình ruïng tröùng. Coù lyù thuyeát cho raèng, khi tröùng ñöôïc phoùng thích (thöôøng vaøo khoaûng giöõa chu kyø, khoaûng ngaøy 14 keå töø ngaøy thaáy kinh ñaàu tieân) baïn coù theå thuï thai. Moät soá lyù thuyeát cho raèng: thôøi gian thuï thai keát thuùc khi coù söï ruïng tröùng. Moät nghieân cöùu khaùc laïi cho raèng: söï thuï thai xaûy ra khi coù söï giao hôïp trong khoaûng 6 ngaøy tröôùc khi ruïng tröùng. Theo tieán só Allen Wilcox, caên cöù caùc döõ lieäu thì tinh truøng coù theå soáng trong ñöôøng sinh saûn töø 3 ñeán 5 ngaøy tröôùc khi thuï tinh. OÂng thaáy raèng: sau khi tröùng ruïng, khaû naêng thuï thai giaûm xuoáng vì dòch nhaày coå töû cung sau khi ruïng tröùng laøm ngaên trôû ñöôøng ñi cuûa tinh truøng. Ñeå thuï tinh ñöôïc, tröùng phaûi ñöôïc phoùng thích vaø di chuyeån vaøo voøi tröùng. Neáu tröùng gaëp tinh truøng ôû ñoù maø tröùng coøn hoaït ñoäng, tinh truøng coù theå xaâm nhaäp tröùng thì söï thuï tinh xaûy ra. Sau ñoù, tröùng ñöôïc thuï tinh di chuyeån xuoáng oáng voøi tröùng, vaøo töû cung, caáy vaøo maøng loùt töû cung. Vì theá, söï thuï thai caàn moät vaøi ñieàu kieän: buoàng tröùng phaûi saûn sinh tröùng khoûe, tinh 67

truøng cuûa ngöôøi choàng phaûi khoûe ñeå coù theå tieán tôùi vaø laøm tröùng thuï tinh, caùc oáng voøi tröùng phaûi thoâng ñeå tinh truøng tieán tôùi tröùng ñuùng luùc. * Nhöõng nguyeân nhaân chính khieán baïn khoâng theå thuï thai Neáu baïn khoâng söû duïng baát kyø bieän phaùp traùnh thai naøo maø caû naêm vaãn khoâng thuï thai, baùc só seõ taïm keát luaän baïn bò voâ sinh. Nhöng nhö theá khoâng coù nghóa laø baïn seõ vaø khoâng theå thuï thai. Muoán thuï thai baïn phaûi tìm ñöôïc nguyeân nhaân gaây voâ sinh. Caùc xeùt nghieäm seõ chæ cho baïn nguyeân nhaân baïn khoâng theå thuï thai. Caùc baùc só ñaùnh giaù: voâ sinh nöõ chieám 30%; voâ sinh nam chieám 30%; 30% do söï keát hôïp naøo ñoù cuûa caû hai, 10% voâ sinh khoâng giaûi thích noåi nguyeân nhaân. - Tuoåi taùc: caøng lôùn tuoåi baïn caøng khoù thuï thai, nhaát laø ñoái vôùi phuï nöõ maõn kinh sôùm (coù theå chæ môùi 20 tuoåi hoaëc ngoaøi 30 tuoåi). - Beänh laây qua ñöôøng tình duïc: beänh laäu vaø chlamydia... - Nguyeân nhaân veà phía nöõ: + Coù theå baïn khoâng ruïng tröùng. Vieäc saûn sinh vaø phoùng thích tröùng tröôûng thaønh caàn nhöõng tín hieäu töø naõo, naõo ra leänh cho buoàng tröùng saûn sinh caùc noäi tieát toá estrogen vaø progesterone. Söï thieáu huït caùc noäi tieát toá naøy gaây giaùn ñoaïn chuoãi 68

meänh leänh, tröùng khoâng ruïng ñöôïc. Caùc baùc só coù theå xeùt nghieäm ñeå kieåm tra xem baïn coù ruïng tröùng khoâng baèng caùch kieåm tra thaân nhieät cô baûn, laøm caùc xeùt nghieäm maùu ñeå xem baïn coù ñuû caùc noäi tieát toá caàn thieát ñeå kích thích söï ruïng tröùng khoâng? Neáu baïn khoâng ruïng tröùng vì möùc noäi tieát toá khoâng ñuû, baùc só seõ chöõa cho baïn baèng thuoác nhö: clomiphene citrate (teân thöông maïi laø serophene) giuùp thuùc ñaåy söï ruïng tröùng. Veà cô baûn, nhöõng thuoác naøy baøy caùch ñeå cô theå baïn saûn xuaát theâm nhöõng noäi tieát toá kích thích buoàng tröùng. Neáu nhöõng thuoác naøy khoâng keát quaû, baùc só coù theå cho duøng theâm nhöõng thuoác maïnh hôn nhaèm laøm cho tröùng ruïng. + Caùc oáng voøi tröùng: chuùng coù theå bò toån haïi hoaëc bò taéc. Coù khoaûng 50% phuï nöõ bò voâ sinh vì nguyeân nhaân naøy. Toån haïi cô theå laø do beänh vieâm vuøng tieåu khung (pelvic inflammation disease). Beänh phaùt trieån khi caùc loaïi beänh laây qua ñöôøng tình duïc nhö: laäu vaø chlamydia di truù leân, vaøo voøi tröùng. Khi bò vieâm caùc oáng bò toån haïi hoaëc bò taéc laøm cho tinh truøng khoâng ñeán ñöôïc vôùi tröùng ñeå laøm noù thuï thai hoaëc tröùng ñaõ thuï thai nhöng khoâng xuoáng ñöôïc ñeå vaøo töû cung. Hai voøi tröùng coøn coù theå bò aûnh höôûng bôûi beänh noäi maïc töû cung (endometrisis). Beänh do moâ 69

noäi maïc töû cung bò laïc ra ngoaøi töû cung. Söï phaùt trieån naøy coù theå gaây voâ sinh do söï caûn trôû hoaït ñoäng töï nhieân cuûa buoàng tröùng vaø voøi tröùng. Baùc só coù theå kieåm tra tình traïng cuûa voøi tröùng baèng caùch cho chuïp X - quang noaõn quaûn - töû cung. Chaát nhuoäm ñöôïc bôm vaøo qua coå töû cung, töø ñoù ñi leân, vaøo töû cung vaø voøi tröùng. Sau ñoù baùc só roïi X-quang voøi tröùng ñeå tìm xem choã naøo bò taéc. Ñoâi khi caàn phaûi phaãu thuaät ñeå thoâng voøi tröùng. + Töû cung: moät soá phuï nöõ bò u xô töû cung (nhöõng böôùu laønh moïc ôû khoang töû cung). Voâ sinh coù theå lieân quan ñeán söï vieâm nhieãm töû cung (vieâm noäi maïc töû cung - endometritis) hay ung thö noäi maïc töû cung. Taát caû caùc tình traïng cuûa töû cung ñeàu coù theå laøm caûn trôû tröùng ñaõ thuï tinh caáy vaøo thaønh töû cung. Thöôøng nhöõng phuï nöõ naøy caàn phaãu thuaät ñeå giaûi quyeát vaán ñeà. + Heä mieãn dòch: do khieám khuyeát, cô theå cuûa moät soá phuï nöõ phaûn öùng laïi tinh truøng laøm noù maát cô hoäi thuï tinh. Baùc só coù theå bieát tình traïng naøy baèng xeùt nghieäm maùu hoaëc khuyeân baïn söû duïng phöông phaùp thuï thai khaùc. - Nguyeân nhaân veà phía nam: Ñoâi khi baïn voâ sinh laø do tinh truøng cuûa choàng chöù khoâng phaûi do heä sinh saûn cuûa baïn. Thöôøng, ñaøn oâng voâ sinh laø do soá löôïng tinh 70

truøng ít, tinh truøng bò dò hình, tinh truøng khoâng theå bôi nhanh ñeå gaëp tröùng ñuùng luùc. * Hai ngöôøi coù theå laøm gì? Neáu baïn nghó mình hay choàng mình bò voâ sinh, baïn coù theå: - Tham vaán vôùi caùc baùc só saûn vaø phuï khoa, baùc só khoa noäi tieát vaø tieát nieäu. - Haõy tìm söï giuùp ñôõ töø nhöõng ngöôøi ñoàng caûnh ngoä. Baøi ñoïc theâm: Nhöõng caùch môùi taïo ra söï soáng Khi caùc phöông phaùp thuï tinh thoâng thöôøng khoâng giuùp baïn coù thai, caùc baùc só coù theå khuyeân baïn öùng duïng nhöõng phöông phaùp thuï thai coù söï trôï giuùp cuûa khoa hoïc - coâng ngheä nhö: - Thuï tinh trong oáng nghieäm: (in vitro fertilization - IVF). Tröùng vaø tinh truøng ñöôïc phoái trong ñóa caáy vaø ñöôïc uû cho ñeán khi xaûy ra söï thuï tinh. Tröùng ñöôïc thuï tinh aáy ñöôïc chuyeån vaøo töû cung ñeå baùm vaøo. - Chuyeån/caáy hôïp töû trong voøi tröùng (zygote intrafallopian transfer - ZIFT). Tröùng cuõng ñöôïc laáy vaøo ñóa caáy. Khi tröùng thuï tinh, noù ñöôïc chuyeån vaøo voøi tröùng. Töø ñoù noù di chuyeån xuoáng, vaøo töû cung. Kyõ thuaät naøy laøm taêng khaû naêng baùm. 71

- Tieâm tinh truøng vaøo vuøng döôùi (subzonal sperm infection). Baùc só duøng caùi kim maûnh ñeå tieâm moät tinh truøng döôùi lôùp voû ngoaøi cuûa tröùng. Quy trình naøy baét ñaàu ôû ñóa caáy, tröùng ñaõ ñöôïc thuï tinh ñöôïc chuyeån vaøo töû cung. - Tieâm tinh truøng vaøo trong teá baøo chaát (introcytoplasmic sperm infection - ICSI). Gioáng nhö treân nhöng tinh truøng ñöôïc tieâm saâu vaøo tröùng thay vì döôùi lôùp ngoaøi cuûa tröùng. * Nhöõng caùch giuùp baïn thuï thai an toaøn - Traùnh beänh: moät trong nhöõng ñieàu ñeå baûo toaøn khaû naêng sinh ñeû cuûa baïn laø phoøng beänh. Haõy tuyeät ñoái traùnh caùc beänh laây qua ñöôøng tình duïc. Haõy soáng cuoäc soáng moät vôï moät choàng, chung thuûy. Tröôùc khi quyeát ñònh sinh con, hai vôï choàng neân ñi xeùt nghieäm ñeå loaïi tröø beänh. Haõy söû duïng bao cao su khi chöa muoán sinh con hoaëc chöa chaéc chaén mình coù bò beänh hay khoâng. - Ñöøng trì hoaõn laâu: vieäc mang thai quaù sôùm laø ñieàu ñöông nhieân neân traùnh. Nhöng trì hoaõn quaù laâu laïi cuõng laø ñieàu khoâng neân. Neáu ñònh sinh con, baïn haõy sinh tröôùc khi baïn 35 tuoåi. - Ñoái chieáu vôùi meï mình ñeå bieát baïn seõ maõn kinh ôû tuoåi naøo (phuï nöõ thöôøng coù tuoåi maõn kinh gioáng meï mình). Neáu meï baïn maõn kinh ôû tuoåi 52 thì baïn cuõng seõ maõn kinh vaøo khoaûng tuoåi ñoù. 72

- Ñöøng ngaïi vieân thuoác traùnh thai: theo tieán só Barnes: “Thuoác traùnh thai khoâng laøm baïn voâ sinh. Baïn seõ ruïng tröùng laïi sau vaøi thaùng ngöng thuoác”. - Hieåu veà voøng traùnh thai (Intra - uterine - IU): voøng traùnh thai chæ an toaøn vaø coù keát quaû toát ñoái vôùi nhöõng phuï nöõ khoâng coù beänh. Neáu baïn coù beänh, voøng traùnh thai giuùp vi khuaån ñi leân, vaøo töû cung vaø voøi tröùng ñeå gaây haïi. - Boû huùt thuoác: vì chaát nicotine gaây ñoäc ñoái vôùi tinh truøng. Chaát naøy tích tuï raát nhieàu ôû dòch nhaày coå töû cung. Baøi ñoïc theâm: Giaûm caêng thaúng ñeå chuaån bò coù con Chuùng ta töøng nghe bao nhieâu chuyeän veà nhöõng phuï nöõ ñaõ coá heát söùc nhöng vaãn chaúng coù con. Hoï nghæ vieäc. Ñuøng moät caùi hoï coù con. Taïi sao nhö vaäy? Xeùt veà maët khoa hoïc vaø y hoïc thì caêng thaúng coù theå gaây ra voâ sinh. Caùc nghieân cöùu cho thaáy: qua moät vaøi cô theå, söï caêng thaúng ñaõ gaây ra söï voâ sinh. Theâm nöõa, noù coøn laøm xaùo troän noäi tieát toá vaø gaây ra söï ruïng tröùng thaát thöôøng. Caùc baùc só khoâng tìm thaáy nguyeân nhaân gaây ra voâ sinh cuûa khoaûng 10% phuï nöõ. Nhöng 73

khoaûng 1/3 tôùi 1/2 phuï nöõ bò “voâ sinh maø khoâng giaûi thích ñöôïc” coù theå thuï thai khi söï caêng thaúng trong cuoäc soáng ñöôïc giaûi toûa. Chò em coù theå aùp duïng moät soá bieän phaùp sau ñaây ñeå giaûm caêng thaúng: - Nhaän bieát noù: theo tieán só Moskiwitz, böôùc ñaàu tieân baïn caàn bieát veà caêng thaúng cuûa mình. Coù theå xaùc ñònh baèng caùch ñaët caâu hoûi: “Toâi bò caêng thaúng ôû ñaàu? ÔÛ coå? ÔÛ buïng?...”. Moät khi ñaõ xaùc ñònh ñöôïc roài baïn haõy “queân ñi” ñeå giaûi thoaùt söï caêng thaúng tích tuï. Baïn haõy ngaãm xem nhöõng caûm xuùc thöôøng ngaøy cuûa mình nhö theá naøo: tích cöïc hay tieâu cöïc? Neáu chuùng ta tieâu cöïc thì caùi gì gaây ra chuùng? Khi baïn ñaõ xaùc ñònh ñöôïc nguyeân nhaân baïn seõ deã daøng giaûi quyeát vaán ñeà. - Thö giaõn: baïn coù theå taäp thö giaõn baèng caùch hít thôû saâu hoaëc taäp yoga. Muoán taäp hít thôû saâu, baïn chæ vieäc naèm xuoáng giöôøng, ñaët moät baøn tay leân buïng vaø baét ñaàu chaàm chaäm hít thôû saâu, baïn seõ thaáy baøn tay cuûa baïn nhaáp nhoâ theo nhòp thôû. - Hình dung caûnh thanh bình: coù theå laø caûnh baõi bieån, soâng nuùi, ñoàng queâ... Baïn haõy taän höôûng baàu khoâng khí trong laønh do mình möôøng töôïng ra. - Tham vaán vôùi caùc nhaø chuyeân moân nhaèm giaûi toûa nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán söï caêng thaúng. 74

MANG THAI (PREGNANEY) Neáu laàn ñaàu mang thai, vieäc noùi ñeán nhöõng daáu hieäu mang thai coù theå laøm baïn thaáy ngaïi. Nhöng töø laàn thöù hai trôû ñi, vieäc naøy khoâng chæ laø chuyeän bình thöôøng maø coøn laø keá hoaïch thöïc teá. Baïn coù theå baøn vôùi choàng neân mang thai luùc naøo, baøn baïc vôùi baïn beø, ngöôøi thaân veà keá hoaïch ñoù. * Chuaån bò mang thai Neáu baïn coù yù ñònh coù thai vaøo naêm tôùi hay vaøi thaùng tôùi, baïn haõy chuaån bò moïi thöù ngay luùc naøy. Baïn caàn aên uoáng ñuùng caùch, luyeän taäp ñaày ñuû, duy trì caân naëng sao cho coù lôïi. Ñaây laø söï thaät, nhaát laø ñoái vôùi phuï nöõ ngoaøi 30 tuoåi. ÔÛ tuoåi naøy caùc baïn khoâng coøn sung söùc nhö luùc treû, caùc beänh nhö tieåu ñöôøng, huyeát aùp cao... coù theå phaùt sinh khieán cho vieäc mang thai trôû neân khoù khaên hôn. 75

Baøi ñoïc theâm: Nhöõng gôïi yù cho caùc baø meï lôùn tuoåi Nhieàu phuï nöõ ngoaøi 35 tuoåi vaãn coù theå coù thai bình thöôøng maø khoâng gaëp trôû ngaïi naøo. Tuy nhieân, hoï caàn thaän troïng hôn nhöõng phuï nöõ coøn treû vì khaû naêng phaùt trieån beänh tieåu ñöôøng tuyùp II (khoâng tuøy thuoäc vaøo insulin) vaø beänh huyeát aùp cao coù theå aûnh höôûng ñeán thai. Hoï coù nguy cô xaûy thai, voùn cuïc maùu ôû chaân, xuaát huyeát luùc mang thai cao hôn ngöôøi treû. Chính vì theá, theo tieán só Lawrence Devoe, nhöõng phuï nöõ ngoaøi 35 tuoåi caàn ñöôïc kieåm tra kyõ hôn. Vaán ñeà cao huyeát aùp: khoâng chæ phuï nöõ ngoaøi 35 tuoåi môùi bò, cöù 10 phuï nöõ mang thai thì coù 1 ngöôøi bò beänh naøy. Cao huyeát aùp khoâng coù nhöõng trieäu chöùng giuùp deã nhaän thaáy ñöôïc trong nhieàu naêm neân noù coù theå daãn ñeán ñau tim vaø nhöõng vaán ñeà khaùc. Baïn phaùt hieän ra noù caøng sôùm caøng toát. Phuï nöõ ngoaøi 35 tuoåi coù nguy cô maéc beänh tieåu ñöôøng luùc mang thai (moät daïng tieåu ñöôøng chæ xaûy ra luùc coù thai) cao hôn ngöôøi bình thöôøng. Treû ñöôïc sinh ra töø nhöõng baø meï ngoaøi 35 tuoåi deã bò khuyeát taät, maéc hoäi chöùng down. 76

Ñi khaùm söùc khoûe tröôùc khi mang thai laø vieäc laøm raát quan troïng. Noù giuùp phaùt hieän caùc vaán ñeà baát oån tieàm aån. Caùc baùc só khuyeân baïn: - Xem xeùt tieàn söû gia ñình: phuï nöõ bieát caøng nhieàu veà boái caûnh di truyeàn cuûa mình caøng toát. Neáu trong gia ñình baïn coù ngöôøi bò beänh xô nang (cystic fibrrosis) hay chaäm phaùt trieån trí tueä... baïn caàn cho baùc só bieát. Coù theå baùc só seõ khuyeân baïn ñi tham vaán veà di truyeàn nhaèm xaùc ñònh xem coù coøn nguy cô naøo khaùc khoâng. Coù khi (tuy hieám) baïn ñöôïc chuyeân vieân giaùm ñònh vaø tö vaán khuyeân khoâng neân coù thai sau khi xem xeùt caùc xeùt nghieäm vaø caân nhaéc kyõ caùc ruûi ro coù theå xaûy ra. - Vaán ñeà caân naëng: duy trì caân naëng phuø hôïp laø ñieàu caàn thieát tröôùc khi muoán mang thai. Neáu thieáu caân baïn coù nguy cô sinh non, sinh con nhoû hôn bình thöôøng. Neáu beùo quaù baïn coù theå sinh khoù hoaëc phaûi sinh moå. Phuï nöõ beùo quaù thöôøng hay bò tieåu ñöôøng hoaëc cao huyeát aùp, ñau löng luùc mang thai. Neáu caàn giaûm caân, baïn caàn giaûm töø töø. Khi mang thai tuyeät ñoái khoâng ñöôïc aùp duïng chöông trình giaûm caân. - Acid folic: moät trong nhöõng ñieàu heä troïng maø phuï nöõ caàn thöïc hieän ñeå baûo veä con cuûa hoï laø taêng cöôøng acid folic cho cô theå. Sinh toá naøy ñöôïc coi laø giaûm nguy cô treû bò khuyeát taät oáng 77

thaàn kinh (neural tube defect) nhö nöùt ñoát soáng (spina bifida) - moät khuyeát taät trong coät soáng. Ñeå baûo ñaûm, baùc só khuyeân dung naïp 0,4 mg moãi ngaøy töø khaåu phaàn aên cao acid folic hoaëc cho duøng lieàu boå sung (vieân acid folic). Nhöõng thöïc phaåm coù nhieàu acid folic: ñaäu laêng, ñaäu lima, rau bina vaø maàm luùa. Neân baét ñaàu taêng cöôøng acid folic töø tröôùc khi coù thai. OÁng thaàn kinh baét ñaàu hình thaønh ngay luùc phuï nöõ mang thai (khoaûng 28 ngaøy sau khi thuï thai). Neáu baïn ñôïi ñeán luùc coù thai môùi quan taâm ñeán vieäc taêng cöôøng acid flolic e raèng quaù treã. Caùc loaïi thuoác: duø coù moät soá loaïi thuoác raát an toaøn cho phuï nöõ mang thai nhöng coù nhieàu thöù khaùc raát nguy hieåm. Söï aûnh höôûng naøy naëng hay nheï tuøy thuoäc vaøo thôøi ñieåm baïn uoáng thuoác. Khi baïn mang thai töø 1 ñeán 6 tuaàn laø nguy hieåm nhaát (thôøi ñieåm naøy phuï nöõ nhieàu khi chöa phaùt hieän ra mình coù thai). Neáu coù keá hoaïch coù thai, baïn neân hoûi yù kieán baùc só loaïi thuoác naøo duøng ñöôïc, loaïi naøo caàn traùnh xa. Neáu baïn bò thieáu maùu do thieáu chaát saét thì nguy cô sinh non raát cao. Neáu baïn khoâng buø ñaép thoûa ñaùng, con baïn sinh ra thöôøng bò nheï caân. Caùc baùc só khuyeân baïn neân ñi xeùt nghieäm maùu ñeå kieåm tra xem mình coù thieáu maùu do thieáu saét khoâng tröôùc khi mang thai vì khi ñaõ coù 78

thai roài baïn buø ñaép khoâng kòp. Coù theå baùc só seõ cho baïn duøng lieàu boå sung neáu baïn thieáu. - Thuoác laù: boû thuoác laù laø baïn ñang cöùu con mình. Phuï nöõ muoán coù thai caàn coù söùc khoûe. Neáu baïn huùt thuoác laù, baïn neân boû tröôùc khi coù thai vì thuoác lieân quan ñeán nhieàu beänh, töø cao huyeát aùp ñeán ung thö phoåi... - Theo doõi huyeát thoáng: chaúng haïn baïn laø ngöôøi Do Thaùi, baïn coù khaû naêng coù gene di truyeàn gaây beänh Tay-Sachs, beänh naøy gaây ra chöùng chaäm phaùt trieån trí tueä, lieät, cheát yeåu... nhieàu hôn nhöõng daân toäc khaùc. Coù ñieàu, beänh naøy chæ di truyeàn khi caû cha vaø meï mang gene beänh. Neáu baïn bò, choàng baïn cuõng phaûi ñi xeùt nghieäm. Baøi ñoïc theâm: Xeùt nghieäm hay khoâng xeùt nghieäm? Hieän nay coù raát nhieàu xeùt nghieäm tieàn sinh, baïn choïn xeùt nghieäm naøo laø tuøy baïn vaø baùc só cuûa baïn. Ñaëc bieät laø baïn vì duø baùc só coù khuyeân nhöng baïn khoâng muoán cuõng ñöôïc. Sau ñaây laø moät soá xeùt nghieäm neân thöïc hieän. - Sieâu aâm: hoï roïi caùc soùng sieâu aâm leân cô theå baïn, hình aûnh baøo thai xuaát hieän treân maøn hình giuùp baïn coù theå bieát vò trí baøo thai trong töû cung, noù phaùt trieån bình thöôøng hay khoâng, coù moät hay nhieàu baøo thai... 79

- Kieåm tra Alpha - fetoprotein (AFP). Xeùt nghieäm maùu giöõa tuaàn thöù 13 vaø 18 cuûa thai kyø ñeå tìm ra chaát ñöôïc gan cuûa beù saûn sinh ra, nhôø ñoù caùc baùc só coù theå phaùt hieän caùc khuyeát taät nhö khuyeát taät oáng thaàn kinh, hoäi chöùng down. Neáu xeùt nghieäm naøy cho thaáy nhöõng baát thöôøng, luùc aáy caàn laøm theâm xeùt nghieäm khaùc nhö: xeùt nghieäm laïi hay sieâu aâm. Coù ñieàu may laø 95% phuï nöõ tuy coù keát quaû baát thöôøng veà AFP nhöng em beù khoâng bò khuyeát taät oáng thaàn kinh. - Choïc doø maøng oái qua buïng (amniocentesis). Thöôøng ñöôïc thöïc hieän cho nhöõng phuï nöõ ngoaøi 35 tuoåi, hay cho nhöõng ai ñaõ töøng coù nguy cô cao luùc mang thai. Choïc doø maøng oái qua oå buïng thöôøng ñöôïc laøm vaøo tuaàn thöù 16. Baùc só ñöa caây kim vaøo töû cung, ruùt chaát dòch maøng oái ñem ñi xeùt nghieäm tìm caùc khuyeát taät di truyeàn, nhöõng baát thöôøng veà nhieãm saéc theå. Duø xeùt nghieäm naøy an toaøn nhöng cuõng coù khi (tuy hieám) gaây ra xaûy thai. - Laáy maãu nhung mao maøng ñeäm (Chorionic villus - CVS): ñöôïc duøng ñeå phaùt hieän caùc khuyeát taät coù theå coù luùc sinh. CVS thöôøng ñöôïc thöïc hieän giöõa tuaàn thöù 10 vaø 12 cuûa thai kyø. Baùc só laáy moät maãu vaät nhoû cuûa moâ nhau (goïi laø nhung mao maøng ñeäm) ñeå xeùt nghieäm nhaèm tìm ra caùc khuyeát taät di truyeàn. Nguy cô xaûy thai cuûa xeùt nghieäm naøy hôi cao so vôùi xeùt nghieäm choïc doø maøng oái qua buïng. 80

Nhöng xeùt nghieäm naøy coøn coù theå ñöôïc thöïc hieän sôùm hôn, luùc 6 tuaàn. - Kieåm tra baøo thai: Duøng ñeå kieåm tra söùc khoûe veà tim cuûa baøo thai ôû nhöõng tröôøng hôïp mang thai coù nguy cô cao. Xeùt nghieäm “khoâng gaây soác” naøy ñöôïc thöïc hieän baèng caùch kieåm tra tim cuûa baøo thai vaø söï thay ñoåi baát thöôøng veà tính hoaït ñoäng cuûa baøo thai. * Nhöõng thay ñoåi cuûa cô theå khi mang thai Thoâng thöôøng caùc baïn ñaõ coù keá hoaïch veà vieäc mang thai nhöng cuõng coù nhöõng tröôøng hôïp baát ngôø: mang thai tình côø. Theo tieán só Anita L.Nelson, nhöõng tröôøng hôïp naøy thöôøng do caùc bieän phaùp traùnh thai maát taùc duïng, hay rôi vaøo nhöõng phuï nöõ treû. Coøn phuï nöõ ngoaøi 40 maø vaãn coù thai ngoaøi yù muoán laø do chuû quan, hoï nghó hoï ít coù khaû naêng mang thai neân thöïc hieän caùc bieän phaùp traùnh thai khoâng chaët cheõ. Khi ñaõ coù thai, cô theå cuûa baïn seõ traûi qua nhöõng thay ñoåi to lôùn, coù khi haàu nhö töùc thôøi. Chaúng ai thích gì côn oám ngheùn (hay noân oeï vaøo buoåi saùng), bò ñau löng, meät moûi vaø nhöõng xaùo troän tình caûm. Ñoái vôùi nhieàu phuï nöõ nhöõng khoù chòu naøy ñöôïc ñeàn buø baèng yù nghó vaø nieàm mong ñôïi coù ñöùa con khoûe maïnh. Vieäc taêng caân luùc mang thai cuõng goùp phaàn vaøo söï khoù chòu naøy. Phuï nöõ thöôøng taêng töø 7,5 kg ñeán 17 kg trong 9 thaùng mang thai. Coù 81

ñieàu, baïn caøng beùo bao nhieâu thì vieäc taêng caân caøng ít baáy nhieâu. Phuï nöõ oám (gaày) neân taêng töø 12,5 kg ñeán 20 kg trong 9 thaùng mang thai. Phuï nöõ trung bình neân taêng töø 12,5 kg ñeán 15 kg. Phuï nöõ beùo chæ neân taêng töø 7,5 kg ñeán 12,5 kg. Taïi sao khi mang thai phuï nöõ laïi taêng caân? Neáu baïn taêng 15 kg thì 5,5 kg thuoäc veà beù; 3 kg laø ôû töû cung, caëp vuù, moâng vaø ñuøi cuûa baïn. Coøn 3,5 kg laø ôû maùu, chaát dòch vaø soá kyù coøn laïi laø dòch oái vaø nhau thai. Moät soá phuï nöõ bò suït caân khi mang thai do bò noân trong quyù ñaàu cuûa thai kyø. Nhöng ñaây laø chuyeän bình thöôøng. Khi mang thai töø thaùng thöù 4 trôû leân baïn seõ taêng caân ñeàu ñaën, töø 250 g ñeán 500 g moät tuaàn. Hình: Beù phaùt trieån ra sao? Ñaây laø söï phaùt trieån cuûa töû cung trong luùc mang thai bình thöôøng (vò trí cuûa töû cung töø thaùng thöù 3 ñeán thaùng thöù 9). 82

Sau ñaây laø moät soá phöông phaùp giuùp baïn ñaùp öùng nhöõng thay ñoåi cuûa cô theå, öôùc löôïng vieäc mang thai cuûa baïn coù bình thöôøng hay khoâng: - Nhaéc nhôû baùc só: neáu baùc só queân khoâng löu taâm ñeán vaán ñeà caân naëng, baïn haõy nhaéc nhôû vaø yeâu caàu baùc só tö vaán. - Ghi cheùp vieäc taêng troïng: haõy ghi laïi soá caân naëng sau moãi laàn ñi khaùm baùc só vaø nhöõng laàn baïn töï kieåm tra. - Ñöøng lo laéng chuyeän sau naøy: taát nhieân, khi mang thai baïn phaûi taêng caân nhöng nhieàu phuï nöõ lo laéng veà caân naëng sau khi sinh. Ña soá khoâng coù vaán ñeà gì: baïn seõ trôû laïi caân naëng tröôùc khi sinh trong voøng 6 thaùng ñeán 1 naêm sau khi sinh. - Nhöõng noân nao trong ruoät: ba thaùng ñaàu nhieàu phuï nöõ khoå sôû vì bò noân suoát ngaøy, nhaát laø vaøo luùc ñoùi. Xin maùch nhoû baïn moät soá meïo laøm dòu côn noân nhö sau: + Ñöøng ñeå ñoùi: tieán só Niebyl khuyeân luùc naøo cuõng neân coù caùi gì trong daï daøy. Ñeå traùnh bò noân baïn neân chia thaønh nhöõng böõa nhoû, aên thöôøng xuyeân nhöng aên ít moät; traùnh tình traïng aên nhieàu cuøng moät luùc, töø böõa aên naøy ñeán böõa aên khaùc ñöøng caùch nhau quaù laâu. + Traán aùp côn noân baèng nhöõng hydrat - carbon phöùc hôïp. Ñoái vôùi moät soá phuï nöõ, nhöõng thöïc phaåm coù gia vò deã gaây noân vaøo buoåi saùng. 83

Trong khi nhöõng ngöôøi khaùc thì thöïc phaåm nhieàu beùo nhö baùnh raùn laïi gaây ra caùc vaán ñeà. Neáu vaäy, theo tieán só Niebyl, caùc baø baàu neân aên côm, caùc loaïi haït, nguõ coác... laø nhöõng loaïi maø daï daøy deã tieâu hoùa. + Duøng theâm chuùt göøng: ngöôøi ta thaáy raèng, göøng coù theå giuùp giaûm caùc côn noân. Baïn coù theå duøng göøng baèng caùch: uoáng traø göøng coù baùn ôû caùc hieäu thuoác, ngaäm göøng töôi, aên caùc loaïi baùnh keïo coù göøng... + Uoáng vitamin B6: caùc nghieân cöùu cho thaáy, sinh toá B giuùp giaûm bôùt chöùng noân. Tieán só Niebyl khuyeân neân uoáng 25 mg B6 ngaøy 3 laàn. Loaïi thuoác naøy reû vaø an toaøn. Baøi ñoïc theâm: Beänh vieâm gan vaø vieäc mang thai Coù nhieàu xeùt nghieäm tieàn sinh nhöng khoâng phaûi luùc naøo cuõng caàn. Tuy nhieân, taát caû caùc phuï nöõ mang thai ñeàu phaûi ñi xeùt nghieäm vieâm gan B. Ñoù laø yù kieán cuûa baùc só. Phuï nöõ bò vieâm gan B khoù traùnh khoûi vieäc truyeàn beänh cho con. Khi ngöôøi meï bò beänh, 90% treû bò nhieãm beänh vaø 25% treû coù khaû naêng cheát vì beänh. Theá nhöng, neáu phaùt hieän sôùm, vieâm gan B raát deã ngaên chaën. Neáu meï bò beänh, treû sinh ra ñöôïc tieâm globulin B ngay (moät loaïi huyeát 84

thanh taùc duïng nhanh coù theå cuûng coá heä mieãn dòch töùc thôøi - cuõng nhö vaéc xin vieâm gan B). Treû seõ ñöôïc tieâm theâm 2 laàn vaécxin naøy. Laàn ñaàu sau 1 thaùng tuoåi; laàn thöù 2 luùc beù 6 thaùng tuoåi. Theo tieán só Alter, neáu tieâm ñuû nhö vaäy 95% treû traùnh ñöôïc beänh. Suoát 9 thaùng mang thai, vuù cuûa baïn phaùt trieån lôùn hôn nhieàu so vôùi tröôùc khi mang thai (nhieàu tröôøng hôïp lôùn gaáp ñoâi). Hai nuùm vuù cuûa baïn (ngay töø ñaàu) baét ñaàu lôùn hôn, thaâm, döïng thaúng leân, ñuïng vaøo thaáy ñau. Ñaáy laø daáu hieäu baïn coù thai. Ngoaøi caëp vuù, baïn seõ thaáy da cuûa mình coù nhieàu thay ñoåi. Thöôøng baïn seõ bò ngöùa. Da buïng vaø da vuù giaõn ra. Baïn seõ thaáy da mình thay ñoåi veà maøu saéc moät caùch töø töø. Baïn thaáy coù moät ñöôøng maøu saãm chaïy daøi giöõa buïng. Coù phuï nöõ coøn thaáy “veát baån” hôi naâu ñöôïc goïi laø chöùng naùm da maët do thai ngheùn (chlorasam). Nhöõng thay ñoåi naøy seõ heát vaøo cuoái thai kyø hay sau khi sinh. Baïn coù theå ñöông ñaàu vôùi nhöõng vaán ñeà naøy nhö sau: - Söû duïng nòt vuù roäng hôn: nòt vuù ñöôïc laøm baèng vaûi sôïi, coù loùt ôû döôùi ñeå giuùp vuù baïn deã chòu vaø ñöôïc naâng ñôõ. - Yeân taâm tröôùc nhöõng thay ñoåi: vì ñoù laø nhöõng thay ñoåi maø baïn khoâng theå naøo traùnh 85

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY