BLACK FRIDAY
LazFlash Max
Đẩy Trang Xu
LazBeauty
Kho Mã Giảm Giá
Dành riêng cho bạn

Kết quả chuyển phôi ngày 3 và ngày 5 tại Bệnh viện A Thái Nguyên

sản phẩm dịch vụ giảm giá siêu khủng
Kết quả chuyển phôi ngày 3 và ngày 5 tại Bệnh viện A Thái Nguyên
  • Mã tin: 1936
  • Ngày đăng: 06/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Những cải tiến về labo phôi học cũng như môi trường nuôi cấy đã góp phần trong việc nuôi thành công phôi dài ngày, mang đến cơ hội chuyển phôi ngày 5 – phôi giai đoạn phôi nang cho bệnh nhân. Bài viết Kết quả chuyển phôi ngày 3 và ngày 5 tại Bệnh viện A Thái Nguyên đánh giá kết quả chuyển phôi ngày 3, ngày 5 và mối liên quan với độ tuổi người vợ.

Nội dung Text: Kết quả chuyển phôi ngày 3 và ngày 5 tại Bệnh viện A Thái Nguyên

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 518 - THÁNG 9 - SỐ CHUYÊN ĐỀ - 2022 TÀI LIỆU THAM KHẢO 5. Ebner T, Moser M et al (2008). Prognosis of 1. Balaban Basak, Urman Bulent (2006). oocytes showing aggregation of smooth Effect of oocyte morphology on embryo endoplasmic reticulum. Reproductive development and implantation. Reproductive BioMedicine Online, Volume 16, Issue 1, BioMedicine Online, Volume 12, Issue 5, Pages 113-118, ISSN 1472-6483. Pages 608-615. 6. Gurunath S, Biliangady R, Sundhararaj U 2. Ebner Thomas, Moser Marianne, Tews M et al (2019). Live Birth Rates in In Gernot (2006). Is oocyte morphology vitro Fertilization Cycles with Oocytes prognostic of embryo developmental potential Containing Smooth Endoplasmic Reticulum after ICSI?. Reproductive BioMedicine Aggregates and Normal Oocytes. Journal of Online, Volume 12, Issue 4, Pages 507-512. human reproductive sciences, 12(2), 156–163. 3. WHO (2021). Laboratory manual for the doi:10.4103/jhrs.JHRS_92_18. Examination and processing of human semen. 7. Chloë S J, Anne L, Thomas N V B et al 4. Alpha Scientists in Reproductive Medicine (2016). Oocytes affected by smooth and ESHRE Special Interest Group of endoplasmic reticulum aggregates: to discard Embryology. The Istanbul consensus or not to discard?. Arch Gynecol Obstet, workshop on embryo assessment: proceedings 2016, 294: 175. of an expert meeting. Human Reproduction, https://doi.org/10.1007/s00404-016-4066-1. Volume 26,Issue6, June 2011, Pages 1270– 1283. KẾT QUẢ CHUYỂN PHÔI NGÀY 3 VÀ NGÀY 5 TẠI BỆNH VIỆN A THÁI NGUYÊN Hứa Minh Tuân1, Hà Hải Bằng1, Dương Thị Nhàn1, Nguyễn Thị Hiệp Tuyết2 TÓM TẮT 20 cắt ngang 320 cặp vợ chồng vô sinh điều trị thụ Mục tiêu: Đánh giá kết quả chuyển phôi ngày tinh trong ống nghiệm tại khoa hỗ trợ sinh sản, 3, ngày 5 và mối liên quan với độ tuổi người vợ. bệnh viện A Thái Nguyên. Đánh giá kết quả Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả chuyển phôi phân chia ngày 3, phôi nang ngày 5; so sánh kết quả trong nhóm tuổi vợ < 35 và ≥ 35 tuổi. Kết quả: Tỉ lệ βhCG dương tính, có tim 1 Bệnh viện A Thái Nguyên thai và thai diễn tiến trong nhóm chuyển phôi 2 Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên ngày 5 cao hơn có ý nghĩa thống kê so với 2 Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Hiệp Tuyết nhóm chuyển phôi tươi, phôi đông lạnh ngày 3. Email: nguyenthihieptuyet@tump.edu.vn Trong những trường hợp người vợ < 35 tuổi, tỉ lệ Ngày nhận bài: 15/7/2022 có thai cao nhất ở nhóm chuyển phôi ngày 5, Ngày phản biện khoa học: 03/08/2022 thấp nhất ở nhóm chuyển phôi tươi ngày 3, sự Ngày duyệt bài: 19/08/2022 147

HỘI NGHỊ KHOA HỌC HÌNH THÁI HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ XVIII NĂM 2022 khác biệt có ý nghĩa thống kê. Người vợ ≥ 35 Keywords: Embryo transfer, embryo cleavage tuổi: không có sự khác biệt có ý nghĩa thống về day 3, blastocyst day 5; βhCG positive. kết quả thai giữa 3 nhóm phôi chuyển. Kết luận : Chuyển phôi đông lạnh ngày 5 mang lại kết quả I. ĐẶT VẤN ĐỀ lâm sàng tốt hơn so với phôi đông lạnh ngày 3 và Những cải tiến về labo phôi học cũng như phôi tươi ngày 3. Ở phụ nữ < 35 tuổi, chuyển môi trường nuôi cấy đã góp phần trong việc phôi ngày 5 mang lại hiệu quả cao. nuôi thành công phôi dài ngày, mang đến cơ Từ khóa: Chuyển phôi, phôi phân chia ngày hội chuyển phôi ngày 5 – phôi giai đoạn phôi 3, phôi nang ngày 5 ; βhCG dương tính. nang cho bệnh nhân. Việc chuyển phôi ở giai đoạn phôi nang thay vì lựa chọn ở giai đoạn SUMMARY trước đó có thể nâng cao tỷ lệ làm tổ bởi có RESULTS OF EMBRYO TRANSFER sự lựa chọn phôi tốt hơn, do đó giảm số ON DAY 3 AND DAY 5 AT A THAI lượng phôi chuyển [9]. Các phôi tốt nhất ở NGUYEN HOSPITAL giai đoạn phôi nang được lựa chọn để chuyển Objectives: To evaluate the results of embryo trong khi đó các phôi ngừng phát triển sẽ transfer on day 3, and day 5 and the relationship không được chuyển và bị loại. Tuy nhiên, with the wife's age. Material and methods: nuôi cấy dài ngày có thể chọn phôi vượt qua Cross-sectional description of 320 infertile giai đoạn hoạt hóa gen phôi (giai đoạn xung couples undergoing in vitro fertilization at the quanh 8 tế bào - ngày 3), điều này không Department of Reproductive Assistant, A Thai đảm bảo rằng tất cả các phôi được chọn đều Nguyen Hospital. Evaluation of embryo transfer có bộ nhiễm sắc thể bình thường [4]. Nuôi results in embryo cleavage on day 3, blastocyst cấy phôi dài ngày sẽ mang lại kết quả tốt hơn on day 5; compares the results to the wife's age cho những bệnh nhân thực hiện hỗ trợ sinh group < 35 and ≥ 35 years old. Results: The rate sản, với lí do sẽ chọn lựa được những phôi of βhCG positive, fetal heart, and pregnancy tốt nhất, giảm đa thai và các biến chứng thai progression in the day 5 embryo transfer group kỳ. Tại khoa Hỗ trợ sinh sản - Bệnh viện A were statistically significantly higher than in the Thái Nguyên đã bắt đầu triển khai kỹ thuật transfer day 3 fresh and frozen embryo groups. In nuôi cấy phôi nang ngày 5 và bước đầu đã the cases of the wife < 35 years old, the rate of đem lại hiệu quả. Để có được minh chứng cụ pregnancy was highest in the group of day 5 thể, bài học kinh nghiệm về chuyển phôi embryo transfer, the lowest in the group of fresh ngày 3 và phôi ngày 5, chúng tôi thực hiện embryo transfer on day 3, the difference was đề tài “Kết quả chuyển phôi ngày 3 và ngày statistically significant. Wife ≥ 35 years old: 5 tại khoa Hỗ trợ sinh sản bệnh viện A Thái there is no statistically significant difference in Nguyên”. Với mục tiêu: “Đánh giá kết quả clinical pregnancy between the 3 groups of chuyển phôi ngày 3, ngày 5 và mối liên quan embryos transferred. Conclusion: Day 5 frozen với độ tuổi người vợ”. embryo transfer has better clinical results than day 3 frozen embryos and day 3 fresh embryo. In II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU women < 35 years old, there is a highly effective 2.1. Đối tượng nghiên cứu day 5 embryo transfer. Cặp vợ chồng vô sinh thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm tại khoa Hỗ trợ sinh sản – 148

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 518 - THÁNG 9 - SỐ CHUYÊN ĐỀ - 2022 Bệnh viện A Thái Nguyên từ 1/2018 – tương noãn và nuôi cấy đến ngày 3, ngày 5. 6/2021. Chuyển phôi cho người vợ khi niêm mạc tử • Tiêu chuẩn lựa chọn: cung dày ≥ 7mm, phôi được chuyển là phôi - Người vợ có đầy đủ thông tin về tuổi, tươi ngày 3, hoặc phôi rã đông ngày 3, hoặc thời gian vô sinh, loại vô sinh, nguyên nhân phôi rã đông ngày 5. Người vợ xét nghiệm vô sinh, tiền sử sinh sản, các kết quả cận lâm máu ngày thứ 14 sau chuyển phôi. Theo dõi sàng: nội tiết, siêu âm, chụp X quang vòi tử kết quả thai sinh hoá, thai lâm sàng và thai cung, kết quả kích thích buồng trứng. Người diễn tiến. chồng có kết quả xét nghiệm tinh trùng. - Xử lý số liệu: Số liệu được nhập, phân - Phôi chuyển ngày 3 có tỷ lệ mảnh vỡ tích và xử lý bằng các thuật toán thống kê bào tương < 30%, hoặc phôi ngày 5 đạt chất thích hợp trên phần mềm SPSS 20.0. Kiểm lượng độ II trở lên. Phôi chuyển là phôi tươi định sự khác biệt: Student T test, Fisher hoặc phôi đông lạnh, niêm mạc tử cung ≥ Exact Test, Anova test được sử dụng để so 7mm vào ngày chuyển phôi. sánh sự khác biệt các tỷ lệ, giá trị trung bình • Tiêu chuẩn loại trừ: giữa các nhóm, sự khác nhau có ý nghĩa - Phụ nữ vô sinh có tiền sử chuyển phôi thống kê khi p ≤ 0,05. thất bại nhiều lần; có bệnh lý dị dạng tử cung, âm đạo; sử dụng noãn hiến, noãn đông III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU lạnh. 320 cặp vợ chồng đủ tiêu chuẩn lựa chọn - Mẫu tinh trùng được bảo quản lạnh, tinh vào nghiên cứu với kết quả: trùng hiến hoặc thu nhận từ phẫu thuật tinh Tuổi của người vợ trung bình là 31,55 ± hoàn, bệnh nhân có số lượng tinh trùng rất 4,86 (19 - 45) năm, trong đó nhóm < 35 tuổi thấp (dưới 1 triệu /ml) hoặc không có tinh có tỉ lệ là 236/320 (73,8%) và nhóm ≥ 35 trùng. tuổi là 26,2%. Có 18,1% trường hợp đã có 1 con và 2.2. Phương pháp nghiên cứu 81,9% chưa có con. Tỉ lệ người vợ có tiền sử - Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt sẩy thai trước đó là 108/320 (33,8%). Tỉ lệ ngang vô sinh nguyên phát là 57,8% và vô sinh thứ - Quy trình thực hiện thụ tinh trong ống phát là 42,2%. Thời gian vô sinh trung bình nghiệm: Người vợ được kích thích buồng là 4,37± 3,30 (1 - 19) năm. Với nguyên nhân trứng có kiểm soát bằng phác đồ đối kháng vô sinh chỉ riêng từ người vợ là 50,3%, riêng GnRH và FSH tái tổ hợp (follitropin alfa), người chồng là 17,2%, do cả hai vợ chồng là với liều khởi đầu 150-375 IU vào ngày thứ 2 14,7%, và có 17,8% trường hợp vô sinh chu kỳ. Sau khi siêu âm để kiểm tra số lượng không rõ nguyên nhân. Nguyên nhân vô sinh nang trứng và loại trừ u nang buồng trứng. phổ biến là do vòi tử cung với 161/320; Chọc hút noãn được thực hiện 35–36 giờ sau 50,3%, tiếp đến là do buồng trứng đa nang khi tiêm hCG 10000 IU. Nang trứng được với 32/320; 10,0% trường hợp, có 6 trường thu nhận và chuyển vào lab thực hiện các kỹ hợp giảm dự trữ buồng trứng, và không ghi thuật của quy trình tiêm tinh trùng vào bào nhận các nguyên nhân vô sinh khác. 149

HỘI NGHỊ KHOA HỌC HÌNH THÁI HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ XVIII NĂM 2022 Bảng 1. Kết quả nuôi cấy phôi Đặc điểm Giá trị trung bình, n; % Tỷ lệ thụ tinh (%) 87,70 ± 14,96 (25 - 100) Tỷ lệ tạo phôi ngày 3 (%) 98,14 ± 6,99 (50 - 100) Tỷ lệ tạo phôi tốt ngày 3 (%) 61,72 ± 22,57 (00 - 100) Có nuôi ngày 5, 165; 51,6% Phôi ngày 5 Không nuôi ngày 5, 155; 48,4% Tỷ lệ tạo phôi ngày 5 (%) 43,85 ± 31,58 (0 - 100) Nhận xét: Tỉ lệ thụ tinh trung bình đạt 87,70 ± 14,96%. Tỉ lệ tạo phôi ngày 3/số hợp tử đạt 98,14 ± 6,99 %. Có 165/230 trường hợp tiến hành nuôi cấy phôi ngày 5, và tỉ lệ tạo phôi ngày 5/số phôi ngày 3 đạt 43,85 ± 31,58%. Tỉ lệ chu kỳ chuyển phôi tươi ngày 3 là 53/320, 16,6%; chuyển phôi rã đông ngày 3 là 210/320, 65,6%, phôi rã đông ngày 5 là 57/320, 17,8%. Bảng 2. Đặc điểm chuyển phôi ở các nhóm phôi Phôi tươi ngày Phôi rã đông ngày Phôi rã đông Kết quả p 3 3 ngày 5 Niêm mạc tử cung 10,66±1,84 9,54±1,40 9,50±1,28 0,00 Số phôi chuyển 1,87±0,52 2,03±0,46 1,58±0,50 0,00 1 phôi 11/53; 20,8% 19/210; 9,0% 24/57; 42,1% 2 phôi 38/53; 71,7% 165/210; 78,6% 33/57; 57,9% 0,00 3 phôi 4/53; 7,5% 26/210; 12,4% 0/57; 0,0% Nhận xét: Tỉ lệ chuyển 1 phôi ở nhóm phôi ngày 5 (42,1%) cao hơn so với 2 nhóm chuyển phôi ngày 3, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Tỉ lệ chuyển 2 phôi ngày 5 là thấp nhất trong 3 nhóm, không có trường hợp nào được chuyển 3 phôi ở phôi ngày 5. Tỉ lệ chuyển 3 phôi cao nhất ở nhóm phôi rã đông ngày 3. Bảng 3. Kết quả chuyển phôi từ phôi ngày 3 và phôi ngày 5 Phôi tươi ngày Phôi rã đông ngày Phôi rã đông Kết quả p 3 3 ngày 5 Có 23/53; 43,4% 109/210; 51.9% 46/57; 80.7% βhCG 0,00 Không 30/53 56,6% 101/210; 48.1% 11/57; 19.3% Có tim Có 22/53; 41,5% 99/210; 47,1% 44/57; 77,2% 0,00 thai Không 31/53; 58,5% 111/210; 52,9% 13/57; 22,8% Thai Có 18/53; 34,0% 87/210; 41,4% 40/57; 70,2% 0,00 diễn tiến Không 35/53; 66,0% 123/210; 58,6% 17/57; 29,8% Số túi thai 1 túi thai 18/53; 34,0% 79/210; 37,6% 28/57; 41,9% 0,00 2 túi thai 3/53; 5,7% 20/210; 9,5% 16/57; 28,1% 150

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 518 - THÁNG 9 - SỐ CHUYÊN ĐỀ - 2022 Nhận xét: Tỉ lệ βhCG dương tính trong nhóm chuyển phôi ngày 5 (80,7%) cao hơn so với 2 nhóm chuyển phôi ngày 3, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Tương tự ở các tỉ lệ có tim thai và thai diễn tiến ở nhóm chuyển phôi ngày 5 cao hơn so với nhóm chuyển phôi ngày 3. Tỉ lệ có 1 túi thai ở nhóm chuyển phôi ngày 5 cao hơn so với 2 nhóm chuyển phôi ngày 3. Nhóm chuyển phôi tươi ngày 3 có tỉ lệ thấp nhất trong 3 nhóm ở các kết quả lâm sàng. Bảng 4. Kết quả chuyển phôi ở nhóm người vợ < 35 tuổi Phôi tươi ngày Phôi rã đông Phôi rã đông Kết quả 3 ngày 3 ngày 5 P N= 34 N=157 N=45 Niêm mạc tử cung 10,81 ±1,84 9,55 ±1,47 9,42±1,23 0,00 Số phôi chuyển 1,85±0,56 2,04±0,42 1,64±0,48 0,00 βhCG dương tính 15/34; 44,1% 88/157; 56,1% 39/45; 86.7% 0,00 Có tim thai 15/34; 44,1% 80/157; 51,0% 38/45; 84,4% 0,00 Thai diễn tiến 13/34; 38,2% 70/157; 44,6% 35/45; 77,8% 0,00 Nhận xét: Những trường hợp người vợ < 35 tuổi, niêm mạc tử cung ở nhóm chuyển phôi tươi dày nhất trong 3 nhóm. Nhóm phôi rã đông ngày 3 có số phôi chuyển ở nhiều nhất trong cả 3 nhóm. Tỉ lệ có thai và phát triển thai cao nhất ở nhóm chuyển phôi ngày 5, thấp nhất ở nhóm chuyển phôi tươi ngày 3, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Bảng 5. Kết quả chuyển phôi ở nhóm người vợ ≥ 35 tuổi Phôi tươi ngày Phôi rã đông Phôi rã đông Kết quả 3 ngày 3 ngày 5 P N=19 N=53 N= 12 Niêm mạc tử cung 10,38 ± 1,94 9,52±1,15 9,83±1,43 0,08 Số phôi chuyển 1,89± 0,46 2,02±0,57 1,33±0,49 0,001 βhCG dương tính 8/19; 42,1% 21/53; 39,6% 7/12; 58,3% 0,49 Tim thai 7/19; 35,8% 19/53; 35,8% 6/12; 50,0% 0,65 Thai diễn tiến 5/19; 26,3% 17/53; 32,1% 5/12; 41,7% 0,67 Nhận xét: Những trường hợp người vợ ≥ 35 tuổi, không có sự khác biệt về dộ dày niêm mạc tử cung; số phôi chuyển ở nhóm phôi ngày 5 thấp nhất trong cả 3 nhóm, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống về kết quả thai giữa 3 nhóm phôi chuyển. IV. BÀN LUẬN nang ngày 5 cao (43,85 ± 31,58%) đã mang Khoa Hỗ trợ sinh sản, bệnh viện A Thái lại nhiều cơ hội chuyển được phôi chất lượng Nguyên là đơn vị đầu tiên thực hiện thụ tinh tốt cho vặp vợ chồng vô sinh. Kết quả ở trong ống nghiệm tại Thái Nguyên. Trong những trường hợp chuyển phôi ngày 5 có tỉ quá trình thực hiện, chúng tôi không ngừng lệ chuyển đơn phôi cao hơn so với chuyển trau dồi chuyên môn, nâng cao năng lực phôi ngày 3. Phôi ngày 3 bao gồm cả phôi trong nuôi cấy phôi. Kết quả tỉ lệ có phôi tươi và phôi trữ được chuyển chủ yếu 2 – 3 151

HỘI NGHỊ KHOA HỌC HÌNH THÁI HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ XVIII NĂM 2022 phôi. Với tỉ lệ có thai cao có ý nghĩa thống này là chúng tôi tiếp tục nâng cao chất lượng kê ở phôi chuyển ngày 5 (tỉ lệ làm tổ và tỉ lệ labo cũng như năng lực của chuyên viên phôi thai diễn tiến lần lượt là 80,7% và 70,2%), và để đạt được tỉ lệ nuôi cấy phôi ngày 5 cao. tỉ lệ đơn thai chuyển phôi ngày 5, đa thai Bên cạnh đó tỉ lệ đa thai ở phôi ngày 5 cũng ngày 5 cũng có tỉ lệ cao hơn so với chuyển có tỉ lệ cao hơn so với chuyển phôi ngày 3, phôi ngày 3. đây sẽ là bài học kinh nghiệm cho chúng tôi Nghiên cứu của tác giả Yang L và cộng sự trong chiến lược lựa chọn phôi chuyển. Hiện (2018) cho thấy tỉ lệ làm tổ và tỉ lệ thai diễn nay, các khuyến cáo rằng nên chuyển đơn tiến ở nhóm phôi ngày 3 thấp hơn nhiều so phôi ở phôi ngày 5 chất lượng tốt để giảm tỉ với nhóm phôi ngày 5, tương ứng là 59,4% lệ đa thai [9]. so với 68,4% và 64,4% so với 77,0%. Tỉ lệ Tuổi là một yếu tố quan trọng để tiên sẩy thai sớm không khác biệt giữa 2 nhóm lượng về khả năng sinh sản của người phụ [7]. Nghiên cứu tổng quan hệ thống trên nữ, đặc biệt trong thụ tinh trong ống nghiệm Cochrane (2016) phân tích 27 nghiên cứu thử thì tuổi là yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều nghiệm lâm sàng gồm 4031 bệnh nhân nhằm trị vô sinh. Nghiên cứu năm 2017 của Safak đánh giá chuyển phôi nang (ngày 5 hoặc 6) Hatirnaz và cộng sự trên 190 phụ nữ dưới 37 có cải thiện các kết cục lâm sàng khi so với tuổi điều trị thụ tinh trong ống nghiệm có chuyển phôi giai đoạn phân chia (phôi ngày chuyển đơn phôi và 2 phôi ngày 3 và ngày 5 2 hoặc 3). Kết quả tỉ lệ thai lâm sàng, trẻ sinh cho kết quả tỉ lệ có thai khi chuyển phôi ngày sống ở nhóm chuyển phôi nang cao hơn đáng 5 cao hơn so với chuyển phôi ngày 3 (51,3% kể. Trong khi đó, tỉ lệ đa thai, thai cộng dồn với 27,4%). Tỷ lệ trẻ sinh sống cũng cao không khác biệt giữa 2 nhóm [5]. Trong một hơn, 47,5% so với 27,4%, tỷ lệ sinh đôi khi phân tích cộng gộp báo cáo năm 2020 tỷ lệ chuyển phôi ngày 3 cao hơn ngày 5 là 36,8% sinh sống tích lũy của những trường hợp so với 30,4% [6]. Kết quả của chúng tôi cho chuyển phôi ngày 5 là 56,5% cao hơn có ý thấy đối với nhóm phụ nữ < 35 tuổi, chuyển nghĩ thống kê so với chuyển phôi ngày 3 là phôi ngày 5 thể hiện ưu thế vượt trội về kết 34,8% [3]. Tại Việt Nam một số các nghiên quả có thai, tỉ lệ βhCG dương tính, thai diễn cũng chứng minh thấy khả năng có thai sau tiến lần lượt là 86,7% và 77,8%. Tuy nhiên chuyển phôi ngày 5 cao hơn phôi ngày 3, đối với nhóm tuổi ≥ 35, không có sự khác một nghiên cứu tại Trung tâm đào tạo nghiên biệt có ý nghĩa thống kê về kết quả thai giữa cứu công nghệ phôi, Học viện Quân Y từ ba nhóm phôi chuyển, mặc dù kết quả thai ở năm 2012 đến năm 2013 cho kết quả với tỷ nhóm phôi ngày 5 cao hơn so với hai nhóm lệ làm tổ ở nhóm phôi ngày 3 là 25,3% và phôi ngày 3. Trong nghiên cứu của Nguyễn nhóm phôi ngày 5 là 37,8%, tỉ lệ thai lâm Thị Minh Khai về chuyển phôi rã đông ngày sàng lần lượt là 35.2% và 47,5% [1]. Như 3, nhóm bệnh nhân < 30 tuổi, tỷ lệ chu kỳ có vậy, trong nhiều nghiên cứu đã chứng minh thai lâm sàng cao nhất là 44,3%; 30 đến 35 chuyển phôi ngày 5 mang lại hiệu qua lâm tuổi tỷ lệ này giảm chỉ còn 41,8%, tuy nhiên sàng so với phôi ngày 3. Kết quả của chúng sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê với tôi cũng đã thể hiện được ưu điểm của phôi nhóm dưới 30 tuổi (p>0,05). Tỷ lệ có thai ngày 5; mặc dù chúng tôi chưa hoàn toàn lâm sàng ở nhóm > 35 tuổi giảm hẳn so với nuôi cấy phôi ngày 5, tuy nhiên với kết quả nhóm dưới 30 và từ 30 đến 35 (p

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 518 - THÁNG 9 - SỐ CHUYÊN ĐỀ - 2022 Nghiên cứu của tác giả Park và cộng sự hơn so với nhóm chuyển phôi ngày 3. Nhóm (2019) cho thấy chuyển 1 phôi tốt nhằm chuyển phôi tươi ngày 3 có tỉ lệ thấp nhất giảm tỷ lệ đa thai, chuyển 1 phôi tốt và 1 trong 3 nhóm ở các kết quả lâm sàng. phôi xấu nên hạn chế vì không có thêm lợi Trường hợp người vợ < 35 tuổi, tỉ lệ có ích nào. Khi chuyển cùng lúc 2 phôi tốt, tỷ lệ thai và phát triển thai cao nhất ở nhóm trẻ sinh sống là tương đương với tỷ lệ trẻ chuyển phôi rã đông ngày 5, thấp nhất ở sinh sống cộng dồn khi chuyển 2 phôi liên nhóm chuyển phôi tươi ngày 3, sự khác biệt tiếp ở 2 chu kỳ. Đối với các bệnh nhân trên có ý nghĩa thống kê. Trường hợp người vợ ≥ 35 tuổi nên chuyển 1 phôi nếu có phôi tốt 35 tuổi, không có sự khác biệt có ý nghĩa giúp giảm nguy cơ đa thai, giảm được các thống về kết quả thai giữa 3 nhóm phôi nguy cơ thai kỳ ở phụ nữ lớn tuổi [8]. chuyển. Trong phần lớn các chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm, nhiều phôi được tạo ra sau kích TÀI LIỆU THAM KHẢO thích buồng trứng. Để đạt được tỷ lệ sinh 1. Dương Đình Hiếu, Nguyễn Đình Tảo, & sống tốt nhất, giảm thiểu nguy cơ đa thai, Hoàng Quản Lâm. Bước đầu đánh giá mối việc trữ phôi và chuyển phôi có thể tiến hành tương quan về hình thái phôi nuôi cấy ngày 3 vào thời điểm phôi ngày 3 hoặc phôi ngày 5 và phôi nuôi cấy ngày 5 tại Trung tâm Công và phụ thuộc vào đặc điểm từng bệnh nhân. nghệ Phôi. Tạp chí Y học Việt Nam, (2013). Kết quả lâm sàng còn phụ thuộc nhiều yếu tố Số đặc biệt tháng10, tr. 198-206 khác nhau về niêm mạc tử cung, nội tiết, 2. Nguyễn Thị Minh Khai Đánh giá hiệu quả nguyên nhân vô sinh, ….., với kết quả thu chuyển phôi trữ đông cho bệnh nhân thụ tinh được chúng tôi đã khẳng định được khả năng ống nghiệm tại BVPSTW giai đoạn 2012 - nuôi phôi ngày 5, đông rã phôi ngày 5 để 2014. Luận án Tiến Sỹ Y học, (2017). Đại học chuyển phôi, đồng thời với việc chuẩn bị Y Hà Nội. niêm mạc tử cung phù hợp dẫn đến tỉ lệ 3. Cameron NJ, Bhattacharya S, & thành công trong chuyển phôi ngày 5. McLernon DJ.. Cumulative live birth rates following blastocyst-versus cleavage-stage V. KẾT LUẬN embryo transfer in the first complete cycle of Niêm mạc tử cung ở nhóm chuyển phôi IVF: a population-based retrospective cohort tươi ngày 3 dày hơn so với hai nhóm chuyển study. Human Reproduction, (2020), 35,(10), phôi rã đông, sự khác biệt có ý nghĩa thống pp. 2365-2374. kê. Tỉ lệ chuyển 1 phôi ở nhóm phôi ngày 5 4. Fragouli E, Alfarawati S, Spath K, & Wells (42,1%) cao hơn so với 2 nhóm chuyển phôi D. Morphological and cytogenetic assessment ngày 3, tỉ lệ chuyển 2 phôi ngày 5 là thấp of cleavage and blastocyst stage embryos. nhất trong 3 nhóm, không có trường hợp nào Molecular human reproduction, (2014), được chuyển 3 phôi ở phôi ngày 5. 20,(2), pp. 117-126. Tỉ lệ βhCG dương tính trong nhóm 5. Glujovsky D, Farquhar C, Retamar AMQ, chuyển phôi ngày 5 (80,7%) cao hơn có ý Sedo CRA, & Blake D. Cleavage stage nghĩa thống kê so với 2 nhóm chuyển phôi versus blastocyst stage embryo transfer in ngày 3, tương tự ở tỉ lệ có tim thai và thai assisted reproductive technology. Cochrane diễn tiến ở nhóm chuyển phôi ngày 5 cao database of systematic reviews, (2016). (6) 153

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/ket-qua-chuyen-phoi-ngay-3-va-ngay-5-tai-benh-vien-a-thai-nguyen-2599234.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY