Kết quả điều trị phẫu thuật hẹp khí quản bẩm sinh tại Trung tâm Tim mạch trẻ em - Bệnh viện Nhi Trung ương

Kết quả điều trị phẫu thuật hẹp khí quản bẩm sinh tại Trung tâm Tim mạch trẻ em - Bệnh viện Nhi Trung ương
  • Mã tin : 680
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Hẹp khí quản bẩm sinh do vòng sụn khép kín là tổn thương đường thở nặng nề ở trẻ em. Nghiên cứu này nhằm đánh giá kết quả bước đầu phẫu thuật điều trị bệnh hẹp khí quản bẩm sinh tại Trung tâm Tim mạch-Bệnh viện Nhi Trung ương sử dụng kỹ thuật trượt tạo hình khí quản.

Nội dung Text: Kết quả điều trị phẫu thuật hẹp khí quản bẩm sinh tại Trung tâm Tim mạch trẻ em - Bệnh viện Nhi Trung ương

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 511 - THÁNG 2 - SỐ 2 - 2022 BMC Health Services Research. 2021;21(1):184. Communication Assessment Tool (CAT). Risk 5. Rocha SR, Romão GS, Setúbal MSV, Lajos GJ, Manag Healthc Policy. 2020;13:1533-42. Luz AG, Collares CF, et al. Cross-Cultural 7. Makoul G, Krupat E, Chang C-H. Measuring Adaptation of the Communication Assessment Tool patient views of physician communication skills: for Use in a Simulated Clinical Setting. Teach Learn Development and testing of the Communication Med. 2020;32(3):308-18. Assessment Tool. Patient Education and 6. Świątoniowska-Lonc N, Białoszewski A, Counseling. 2007;67(3):333-42. Makoul G, Jankowska-Polańska B. Translation 8. Field A. Discovering Statistics Using IBM SPSS and Cultural Adaptation of the Polish Version of the Statistics. London: Sage; 2017. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT HẸP KHÍ QUẢN BẨM SINH TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH TRẺ EM-BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG Nguyễn Lý Thịnh Trường*, Trần Quang Vịnh* TÓM TẮT quả điều trị cho bệnh lý đường thở phức tạp này tại các trung tâm lớn trên thế giới. Một nghiên cứu với 21 Mục tiêu: Hẹp khí quản bẩm sinh do vòng sụn thời gian theo dõi dài hơn là hoàn toàn cần thiết. khép kín là tổn thương đường thở nặng nề ở trẻ em. Từ khoá: hẹp khí quản bẩm sinh, vòng sụn khép Nghiên cứu này nhằm đánh giá kết quả bước đầu kín, kỹ thuật trượt khí quản phẫu thuật điều trị bệnh hẹp khí quản bẩm sinh tại Trung tâm Tim mạch-Bệnh viện Nhi Trung ương sử SUMMARY dụng kỹ thuật trượt tạo hình khí quản. Đối tượng- phương pháp nghiên cứu: Từ tháng 9 năm 2016 SURGICAL REPAIR FOR CONGENITAL đến tháng 3 năm 2021, toàn bộ các bệnh nhân chẩn TRACHEA STENOSIS AT VIETNAM đoán hẹp khí quản do vòng sụn khép kín được phẫu NATIONAL CHILDREN’S HOSPITAL thuật điều trị bằng kỹ thuật trượt tạo hình khí quản Objective: Congenital trachea stenosis due to được thu thập dữ liệu và đưa vào nghiên cứu. Kết complete trachea ring was a life threatening, especially quả: Tổng số 75 trường hợp được tạo hình khí quản with symptomatic small infants. This study was trượt trong thời gian nghiên cứu. Tuổi phẫu thuật conducted to evaluate the short-term results of sliding trung bình của nhóm nghiên cứu là 7 tháng (nhỏ nhất: tracheoplasty for complete trachea ring in Children 7 ngày tuổi; lớn nhất: 5.5 tuổi). Chiều dài trung bình Heart Center-National Children’s Hospital, Hanoi, của đoạn hẹp khí quản là 4.5cm (ngắn nhất: 2cm; dài Vietnam. Methods: From September 2016 to March nhất 6cm). Có 5 bệnh nhân (6.7%) tử vong sớm sau 2021, all patients operated using slide tracheoplasty phẫu thuật (trong thời gian nằm viện hoặc sau điều trị technique, withdiagnosed of congenital trachea phẫu thuật 30 ngày), và 2 bệnh nhân tử vong muộn stenosis due to complete trachea ring, were (2.6%). Có 3 bệnh nhân (4%) cần mổ lại sau phẫu retrospective study. Results: There were 75 patients thuật trượt tạo hình khí quản với thời gian theo dõi collected during study period.The median age of the trung bình sau phẫu thuật là 20.6 14.9 tháng. Có 20 study group was 7 months (range, 7days old-5.5 years bệnh nhân (26.7%) hẹp khí quản đơn thuần, 55 old). The median length of the stenotic trachea was trường hợp (73.3%) có kèm theo các thương tổn khác 4.5cm (range, 2-6cm). There were 5 early deaths trong tim (sling động mạch phổi, thất phải hai đường (6.7%), and 2 late death (2.6%). 3 patients (4%) ra, thông liên thất, tứ chứng Fallot, chuyển gốc động need reoperation during follow-up with mean follow- mạch…). Có 19 bệnh nhân thở máy trước mổ cần mổ up time was 20.6 14.9months. There were 20 cấp cứu, trong đó 6 trường hợp vừa hồi sinh tim phổi patients (26.7%) have simple congenital trachea vừa mổ cấp cứu. Hình thái cây khí quản trong mổ cho stenosis, and the remaining patients were associated thấy: 61 bệnh nhân (81.3%) có hình thái cây khí quản with intracardiac lesions (pulmonary artery sling, bình thường, 11 bệnh nhân (14.7%) có hình thái phế double outlet of the right ventricle, tetralogy of Fallot, quản thuỳ trên phổi phải xuất phát sớm, 3 bệnh nhân transposition of the great arteries…). There were 19 (4%) có thiểu sản phổi phải với phế quản chính là phế patients with severe airway collapse required ventilator quản trái. Kết luận: Kết quả bước đầu phẫu thuật support before operation, with 6 patients needing trượt tạo hình khí quản trong điều trị bệnh hẹp khí cardiopulmonary resuscitation and emergence quản bẩm sinh tại Trung tâm Tim mạch trẻ em-Bệnh cardiopulmonary bypass when the patients were viện Nhi Trung ương là xuất sắc, tương đương với kết transferred to the operating theatre. The anatomic of trachea were: 61 patients are normal (81.3%), 11 patients are bronchus suis(14.7%), and 3 patients *Trt Tim mạch Trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung Ương (4%) are single lung. Conclusion: The early results Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Lý Thịnh Trường of slide tracheoplasty for children with complete Email: nlttruong@gmail.com trachea ring in Children Heart Center, Hanoi is Ngày nhận bài: 7.12.2021 excellent. Long-term follow-up is essential. Ngày phản biện khoa học: 18.01.2022 Keywords: congenital trachea stenosis, complete Ngày duyệt bài: 8.2.2022 trachea ring, slide tracheoplasty. 81

vietnam medical journal n02 - FEBRUARY - 2022 I. ĐẶT VẤN ĐỀ quản sau đó sẽ được tiến hành khi tim đập trở lại Hẹp khí quản bẩm sinh ở trẻ em là một cùng với quá trình nâng thân nhiệt của trẻ. thương tổn bẩm sinh, có thể ảnh hưởng trực tiếp Toàn bộ mặt trước của khí quản được bộc lộ tới an toàn tính mạng của trẻ. Điều trị bệnh lý kéo dài từ sụn nhẫn và eo tuyến giáp cho tới này thường kèm theo nguy cơ tử vong cũng như chạc ba khí-phế quản, eo tuyến giáp được cắt biến chứng nặng nề. Phẫu thuật điều trị bất đôi nếu cần thiết và được khâu lại bằng chỉ tiêu thường bẩm sinh này bao gồm nhiều kỹ thuật 3.0. Điểm giữa của đoạn hẹp được xác định, và khác nhau như: kỹ thuật tạo hình khí quản bằng đoạn hẹp được mở ngay tại vị trí này bằng dao miếng vá màng tim, kỹ thuật cắt nối tận-tận, kỹ mổ thường. Tiếp theo đó, hai đầu khí quản được thuật tạo hình khí quản bằng sụn sườn, kỹ thuật bóc tách mở rộng theo hai chiều trên-dưới, đảm tạo hình khí quản trượt… (1)(2)(3)(4). Hiện nay, bảo có thể di động hai đầu khí quản tối đa. Sau phần lớn các trung tâm lớn trên thế giới đã sử đó chúng tôi tiến hành mở dọc theo mặt trước dụng kỹ thuật tạo hình trượt khí quản như là lựa của khí quản đầu trên cho tới khi cắt đứt tất cả chọn hàng đầu cho điều trị bệnh lý hẹp khí quản, các vòng sụn khép kín. Đầu dưới của khí quản nhất là đối với những trường hợp hẹp trên đoạn cũng được mở dọc theo mặt sau cho tới khi các dài, do nhiều ưu điểm của kỹ thuật mang lại cho vòng sụn khép kín cũng được giải phóng hoàn người bệnh(5)(6)(7). Những ưu điểm này bao toàn, nhằm đảm bảo không còn vòng sụn khép gồm: tái lập lại đường thở một cách vững chắc, kín tồn lưu. Hai đầu miệng nối được tiến hành tưới máu tới tổ chức của khí quản sau tạo hình với chỉ polydioxanone 5.0 hoặc 6.0 khâu vắt. Sau được bảo đảm, khí quản sau tạo hình có khả khi miệng nối được hoàn thành, chúng tôi sẽ đặt năng tiếp tục phát triển khi trẻ lớn, ít hình thành lại ống nội khí quản cho bệnh nhân, đảm bảo các hạt sùi trong quá trình hậu phẫu, có thể rút đầu dưới của ống đi qua đầu trên miệng nối và ống nội khí quản sớm… (8). Đối với những không chạm xuống sát đầu dưới miệng nối nhằm trường hợp có tổn thương tim bẩm sinh phối tránh sang chấn. Đường thở của bệnh nhân sẽ hợp, quan điểm chung hiện nay là thực hiện được kiểm tra độ kín với bóng bóp áp lực tối đa phẫu thuật 1 thì để tái lập lại tối ưu tổn thương 40cm nước. Hình 1 minh hoạ kỹ thuật phẫu tuần hoàn cũng như hô hấp, nhằm đảm bảo quá thuật tạo hình khí quản trượt áp dụng tại Trung trình hồi sức có thể đạt được các đích cần thiết. tâm Tim mạch-Bệnh viện Nhi Trung ương(7). Phẫu thuật điều trị hẹp khí quản bẩm sinh tại Trung tâm Tim mạch viện Nhi được chúng tôi áp dụng kỹ thuật trượt khí quản cho gần như toàn bộ các trường hợp được điều trị tại Trung tâm trong thời gian gần đây, và tất cả các tổn thương trong tim phối hợp đều được chúng tôi tiến hành phẫu thuật 1 thì sửa toàn bộ các tổn thương. Nghiên cứu này nhằm đánh giá kết quả bước đầu của phẫu thuật điều trị hẹp khí quản tại Trung tâm Tim mạch viện Nhi có sử dụng kỹ thuật tạo hình khí quản trượt. II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Các bệnh nhân được chuyển ra khu vực hồi Đây là nghiên cứu hồi cứu các ca bệnh được sức sau phẫu thuật với an thần và giãn cơ ít nhất phẫu thuật trong thời gian từ tháng 9 năm 2016 1 ngày, sau đó tuỳ theo đáp ứng với kết quả đến tháng 3 năm 2021. phẫu thuật cũng như căn cứ trên thông số máy Phẫu thuật tạo hình khí quản trượt. Phẫu thở và tình trạng huyết động mà sẽ được cai dần thuật tạo hình khí quản trượt ở trẻ em tại Trung thở máy và rút nội khí quản. Các bệnh nhân sau tâm Tim mạch-Bệnh viện Nhi Trung ương luôn khi ra viện sẽ được hẹn khám lại thường quy 3 được tiến hành với hỗ trợ của hệ thống tim phổi tháng, 6 tháng và hàng năm sau phẫu thuật bởi nhân tạo. Trong trường hợp bệnh nhân có tổn bác sĩ chuyên khoa tim mạch và bác sĩ chuyên thương trong tim phối hợp (sling động mạch khoa hô hấp. Soi hô hấp được chỉ định nếu triệu phổi, thông liên thất, tứ chứng Fallot, chuyển chứng khò khè của bệnh nhân vẫn tiếp diễn gốc động mạch…), chúng tôi sẽ chủ động tiến nhằm loại trừ tình trạng hẹp đường thở thứ phát. hành phẫu thuật tim hở nhằm sửa chữa các bất Phân tích-xử lý số liệu. Số liệu thu thập thường trong tim trước, phẫu thuật tạo hình khí được diễn tả dưới dạng phần trăm, trung bình 82

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 511 - THÁNG 2 - SỐ 2 - 2022 kèm theo độ lệch chuẩn, hoặc trung vị kèm theo tối đa - tối thiểu. Biểu đồ Kaplan-Meier được biểu diễn cho tỷ lệ sống sót ước tính sau phẫu thuật theo thời gian theo dõi của nghiên cứu. Nghiên cứu được chấp thuận của Hội đồng y đức của Viện nghiên cứu sức khoẻ trẻ em, và không cần sự chấp thuận tham gia nghiên cứu của gia đình do tính chất hồi cứu của nghiên cứu. III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Trong thời gian tiến hành nghiên cứu từ Có 2 trường hợp tạo hình khí quản trên trẻ sơ tháng 9 năm 2016 đến tháng 3 năm 2021, có sinh, trong đó 1 trường hợp tử vong sau phẫu tổng số 75 bệnh nhân hẹp khí quản do vòng sụn thuật 10 ngày do đáp ứng viêm hệ thống quá khép kín được điều trị bằng phẫu thuật trượt khí mạnh. Một bệnh nhân sơ sinh khác được chẩn quản tại Trung tâm Tim mạch-Bệnh viện Nhi đoán hẹp khí quản kèm theo chuyển gốc động Trung ương. mạch-vách liên thất nguyên vẹn, được phẫu Trong nhóm nghiên cứu, có 19 bệnh nhân thở thuật sửa toàn bộ, tử vong trong tình trạng suy máy trước phẫu thuật và 6 bệnh nhân cần phải tuần hoàn và suy hô hấp mặc dù đã được sử hồi sinh tim phổi ngay tại cửa phòng mổ do tình dụng ECMO hỗ trợ từ ngày thứ 4 sau phẫu thuật. trạng không thể thông khí được cho bệnh nhân Một bệnh nhân có thương tổn hẹp khí quản đơn vì tắc nghẽn đường thở. Thông tin chung về tình thuần, khi chuyển xuống phòng mổ rơi vào tình trạng bệnh nhân trước phẫu thuật được mô tả trạng suy sụp tuần hoàn do không thông khí chi tiết trong Bảng 1. được, bệnh nhân được cấp cứu ngừng tim và đặt Bảng 1: Tình trạng bệnh nhân trước máy tim phổi nhân tạo hỗ trợ cấp cứu. Bệnh phẫu thuật nhân tử vong tại bệnh viện do tình trạng thở n(%) hoặc trung vị máy kéo dài,cấy nội khí quản có nấm và trực (tối đa-tối thiểu) khuẩn mủ xanh, có rò miệng nối sau phẫu thuật, Tuổi (tháng) 7 (0-65) sau đó bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc nhiễm Giới trùng và tử vong sau phẫu thuật. Hai bệnh nhân Nam 44 (58.7%) sling động mạch phổi kèm theo hẹp khí quản tử Nữ 31 (41.3%) vong trong năm đầu chúng tôi tiến hành phẫu Cân nặng (kg) 6.5 (2.5-14.5) thuật do tình trạng thông khí kém sau phẫu Hình thái cây khí quản thuật kèm theo thương tổn nhiễm trùng đường Bình thường 61 (81.3%) thở kéo dài, có thể liên quan tới kinh nghiệm hồi Phế quản thuỳ trên phổi sức sau phẫu thuật còn yếu trong giai đoạn đầu 11 (14.7%) tiến hành nghiên cứu, cả hai bệnh nhân tử vong phải xuất phát sớm Thiểu sản một phổi 3 (4%) sau phẫu thuật lần lượt với thời gian là 1.5 và Thở máy trước phẫu thuật 19 (25.3%) 2.5 tháng. Có hai trường hợp tử vong sau khi Hồi sinh tim phổi ngay trước mổ 6 (8%) xuất viện, 1 trường hợp tử vong tại nhà sau khi Dị tật tại các cơ quan khác xuất viện 2 tuần do hội chứng hít, có thể liên 14 (18.7%) quan tới tổn thương của dây thần kinh thanh (Down, VARCTEL…) Hẹp khí quản đơn thuần 20 (26.7%) quản quặt ngược trái. Bệnh nhân còn lại tử vong Có tổng số 5 trường hợp tử vong tại bệnh do tình trạng viêm phổi virus sau khi ra viện viện trong nhóm nghiên cứu, chiếm tỷ lệ 6.7% được 1 tháng, bệnh nhân được thở máy hỗ trợ (5/75), và 2 bệnh nhân tử vong muộn sau phẫu nhưng tổn thương phổi viêm nặng dần kèm theo thuật chiếm tỷ lệ 2.7%. Biểu đồ 1 phản ánh tỷ bệnh nhân bị bội nhiễm bởi vi khuẩn bệnh viện, lệ sống sót ước tính 91% sau phẫu thuật với thời và tử vong sau thở máy 7 ngày trong bệnh cảnh gian theo dõi trung bình là 21 tháng (1-54 tháng). sốc nhiễm trùng. Diễn biến trong và sau quá trình phẫu thuật được mô tả trong Bảng 2. Bảng 2: Các diễn biến trong và sau mổ n (%) hoặc trung vị (tối đa-tối thiểu) Xử lý tổn thương trong tim phối hợp Trồng lại động mạch phổi (sling động mạch phổi) 41 (54.7%) Làm đường hầm trong thất (thất phải hai đường ra) 3 (4%) 83

vietnam medical journal n02 - FEBRUARY - 2022 Sửa toàn bộ (Tứ chứng Fallot) 3 (4%) Vá lỗ thông liên thất (thông liên thất) 9 (12%) Phẫu thuật chuyển vị động mạch (chuyển gốc động mạch) 1 (1.3%) Vá lỗ thông liên nhĩ (thông liên nhĩ) 2 (2.7%) Trồng lại động mạch phổi phải (bất thường xuất phát động 1 (1.3%) mạch phổi phải từ động mạch chủ lên) Cắt quai phụ (quai động mạch chủ đôi) 1 (1.3%) Thời gian chạy máy (phút) 115 (40-260) Chiều dài trung bình đoạn hẹp (cm) 4.5 (2-6) Thời gian thở máy sau phẫu thuật (giờ) 94 (38-711.5) Thời gian nằm hồi sức trung bình sau mổ (ngày) 20 (9-78) Tử vong tại bệnh viện 5 (6.7%) Tử vong muộn 2 (2.7%) Thời gian theo dõi trung bình sau phẫu thuật (tháng) 21 1-54) IV. BÀN LUẬN với kinh nghiệm của nhóm làm việc được tích luỹ Mặc dù phẫu thuật tạo hình khí quản trượt đã và mài dũa, thì kết quả điều trị hẹp khí quản đã được tiến hành trên thế giới và phổ biến trên tốt hơn rất nhiều so với giai đoạn khởi đầu. toàn cầu từ những năm 2000 cho đến nay, tuy Trong 3 trường hợp còn lại tử vong tại bệnh nhiên khả năng áp dụng phẫu thuật này điều trị viện, nguyên nhân tử vong chủ yếu là tình trạng cho cá bệnh nhân trẻ em hẹp khí quản bẩm sinh thở máy kéo dài và không rút được nội khí quản tại Việt Nam chỉ mới được áp dụng gần đây (9). ở 2 bệnh nhân. Chúng tôi thấy rằng, mặc dù sự Mặc dù thời gian trước, chúng tôi cũng đã cố tiến bộ của toàn nhóm điều trị theo thời gian là gắng thử tiến hành phẫu thuật cho một vài bệnh rõ rệt, tuy nhiên vẫn tồn tại những yếu tố chủ nhân, nhưng do kỹ thuật không hoàn thiện nên quan ảnh hưởng tới kết quả phẫu thuật, đặc biệt gần như toàn bộ các bệnh nhân đều tử vong tại là điều kiện vô khuẩn cũng như khả năng phát bệnh viện. Cuối năm 2016, với sự giúp đỡ của hiện bệnh muộn trong tình trạng của một nước các chuyên gia của Trung tâm y khoa Samsung, đang phát triển như Việt Nam là những yếu tố đã Hàn Quốc, chúng tôi đã có thể tiến hành ca mổ được ghi nhận có thể ảnh hưởng tới kết quả đầu tiên thành công sử dụng kỹ thuật tạo hình sống sót sau điều trị nhóm bệnh phức tạp này. khí quản trượt trên một trẻ mắc tứ chứng Fallot. V. KẾT LUẬN Chúng tôi cũng học hỏi và áp dụng kỹ thuật tạo Kết quả phẫu thuật trượt điều trị bệnh hẹp hình khí quản trượt từ các chuyên gia tại Bệnh khí quản bẩm sinh ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi viện trẻ em Thượng Hải với rất nhiểu ca bệnh và Trung ương là xuất sắc và tương đương với kết cũng rất nhiều kinh nghiệm trong phẫu thuật tạo quả điều trị bệnh lý phức tạp này ở các trung hình khí quản trượt và cũng cho kết quả rất tốt (7). tâm lớn trên thế giới. Quá trình tích luỹ kinh Hiện nay, tỷ lệ tử vong sau phẫu thuật tạo nghiệm nhằm giảm tỷ lệ tử vong và biến chứng hình khí quản trượt ở trẻ em vẫn dao động từ 3- là cần thiết. Tỷ lệ tử vong sau phẫu thuật hoàn 12% tuỳ theo từng nghiên cứu.Các nghiên cứu toàn có thể cải thiện cùng với sự nâng cao năng lớn trên thế giới về phẫu thuật tạo hình khí quản lực của nhóm làm việc cũng như điều kiện làm việc. cũng cho thấy yếu tố tuổi cũng như cân nặng của bệnh nhân là những yếu tố nguy cơ tiên TÀI LIỆU THAM KHẢO lượng tử vong (6),(7). Từ kết quả nghiên cứu 1. Fanous N, Husain SA, Ruzmetov M, Rodefeld của chúng tôi, có 2 trong tổng số 5 trường hợp MD, Turrentine MW, Brown JW. Anterior pericardial tracheoplasty for long-segment tracheal tử vong là các bệnh nhân sơ sinh. Điều này phản stenosis: Long-term outcomes. J Thorac ánh trung thực mức độ khó khăn cả về phẫu Cardiovasc Surg. 2010 Jan;139(1):18–25. thuật tạo hình khí quản trượt, cũng như đặc biệt 2. Backer CL, Mavroudis C, Gerber ME, Holinger khó khăn đối với vấn đề hồi sức sau phẫu thuật LD. Tracheal surgery in children: an 18-year do tình trạng đáp ứng viêm hệ thống trên trẻ sơ review of four techniquesq. Thorac Surg. 2001;8. 3. Forsen, Jr JW, Lusk RP, Huddleston CB. Costal sinh cũng như cân nặng thấp. Tuy nhiên, rút Cartilage Tracheoplasty for Congenital Long- kinh nghiệm từ 2 trường hợp này, trong năm Segment Tracheal Stenosis. Arch Otolaryngol Neck 2021, chúng tôi cũng đã tiến hành phẫu thuật Surg. 2002 Oct 1;128(10):1165. tạo hình trượt khí quản thành công cho 2 trẻ sơ 4. Tsang V, Murday A, Gillbe C, Goldstraw P. Slide tracheoplasty for congenital funnel-shaped sinh khác. Có thể thấy rằng, theo thời gian cùng tracheal stenosis. Ann Thorac Surg. :4. 84

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 511 - THÁNG 2 - SỐ 2 - 2022 5. Manning PB, Rutter MJ, Lisec A, Gupta R, outcomes with modified surgical technique and Marino BS. One slide fits all: The versatility of optimal surgical age. Medicine (Baltimore). 2017 slide tracheoplasty with cardiopulmonary bypass Sep;96(38):e8013. support for airway reconstruction in children. J 8. Grillo H. Management of congenital tracheal Thorac Cardiovasc Surg. 2011 Jan;141(1):155–61. stenosis by means of slide tracheoplasty or 6. Butler CR, Speggiorin S, Rijnberg FM, resection and reconstruction, with long-term Roebuck DJ, Muthialu N, Hewitt RJ, et al. follow-up of growth after slide tracheoplasty. J Outcomes of slide tracheoplasty in 101 children: A Thorac Cardiovasc Surg. 2002 Jan;123(1):145–52. 17-year single-center experience. J Thorac 9. Vu HV, Huynh QK, Nguyen VDQ. Surgical Cardiovasc Surg. 2014 Jun;147(6):1783–90. reconstruction for congenital tracheal malformation 7. Zhang H, Wang S, Lu Z, Zhu L, Du X, Wang H, and pulmonary artery sling. J Cardiothorac Surg. et al. Slide tracheoplasty in 81 children: Improved 2019 Dec;14(1):49. ỨNG DỤNG ỐNG DẠ DẦY THANH QUẢN (GLT) CHO NỘI SOI TIÊU HÓA LỚN: 2 CA LÂM SÀNG Phạm Quang Minh1, Dương Thị Hoài1 TÓM TẮT was 25 seconds. Pulse and blood pressure were stable during and after the procedure. After the procedure, 22 Gây mê cho các thủ thuật nội soi tiêu hóa lớn luôn the patient woke up quickly, removed the tube early, là thánh thức với các bác sỹ gây mê trong việc lựa had not hoarse voice and had mild sore throat. A chọn phương pháp vô cảm. Để đảm bảo an toàn tối gastro laryngeal tube should be used more commonly ưu cho người bệnh đồng thời hạn chế đến mức thấp to replace endotracheal anesthesia in major nhất chi phí cũng như sự hài lòng của người bệnh đòi gastrointestinal endoscopy procedures. hỏi có những dụng cụ chuyên biệt để kiểm soát đường Keywords: gastrointestinal endoscopy, gastro thở. Chúng tôi đã sử dụng ống dạ dầy thanh quản để laryngeal tube, anesthesia hỗ trợ thông khí cho hai trường hợp mở thông dạ dầy qua nội soi trên bệnh nhân ung thư thực quản. Kết I. ĐẶT VẤN ĐỀ quả ống dạ dày thanh quản giúp duy trì ổn định SpO2, thời gian đặt ống trung bình 25 giây. Mạch, huyết áp Ngày nay với sự phát triển của kỹ thuật nội ổn định trong và sau thủ thuật. Sau thủ thuật bệnh soi, chuyên ngành nội soi tiêu hóa ngày càng nhân tỉnh nhanh, rút ống sớm, không khàn tiếng và có phát triển tham gia vào việc chẩn đoán cũng như đau rát họng nhẹ. Ống dạ dầy thanh quản nên được can thiệp các bệnh lý đường tiêu hóa trên và áp dụng thường quy hơn để thay thế gây mê nội khí đường tiêu hóa dưới [1]. Đối với các thủ thuật quản trong thủ thuật nội soi tiêu hóa lớn. đường tiêu hóa trên, vấn đề gây mê luôn là một Từ khóa: nội soi tiêu hóa, ống dạ dầy thanh quản, gây mê hồi sức thách thức lớn đối với các bác sỹ gây mê vì cả bác sỹ gây mê và bác sỹ nội soi phải chia sẻ một SUMMARY phần đường thở của bệnh nhân. Trong một số APPLY GASTRO LARYNGEAL TUBE FOR thủ thuật lớn, thủ thuật cấp cứu việc này càng MAJOR ENDOSCOPIC PROCEDURES: trở lên nghiêm trọng hơn và đòi hỏi phải có một TWO CASES REPORT giải pháp cũng như phương tiện tối ưu cho vấn Anesthesia for major gastrointestinal endoscopic đề này. procedures has always been a challenge for Những thủ thuật tiêu hóa lớn lớn như nội soi anesthesiologists in selecting an anesthesia technique. To ensure optimal patient safety while minimizing mặt tụy ngược dòng (ERCP), nong môn vị, mở costs as well as patient satisfaction requires thông dạ dầy qua nội soi… trước đây được tiến specialized tools for airway control. We used a gastro hành dưới gây mê tĩnh mạch, bệnh nhân tự thở laryngeal tube to assist ventilation in two cases of [2]. Gần đây, các thủ thuật này được làm dưới endoscopic gastrostomy in patients with esophageal gây mê nội khí quản để đảm bảo bảo vệ đường cancer. The results showed that the GLT helped thở tối ưu, tránh giảm oxy hóa máu, nhất là khi maintain a stable SpO2, the average time of insertion thủ thuật kéo dài [3]. Tuy nhiên khi gây mê nội khí quản đòi hỏi phải có máy mê và phát sinh 1Trường Đại học Y Hà Nội thêm nhiều rủi ro, nhất là tồn dư giãn cơ. Ống dạ Chịu trách nhiệm chính: Phạm Quang Minh dầy thanh quản (Gastro laryngeal tube - GLT) là Email: quangminhvietduc@yahoo.com một dụng cụ gần giống ống combitube, cũng Ngày nhận bài: 3.12.2021 tương tự mask thanh quản proseal, ống được Ngày phản biện khoa học: 17.01.2022 thiết kế có kênh riêng đủ lớn cho phép dây soi Ngày duyệt bài: 8.2.2022 85

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/ket-qua-dieu-tri-phau-thuat-hep-khi-quan-bam-sinh-tai-trung-tam-tim-mach-tre-em-benh-vien-nhi-trun-2530537.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY