Kết quả điều trị sốc phản vệ tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Sản nhi Nghệ An từ năm 2018 đến 2019

Kết quả điều trị sốc phản vệ tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Sản nhi Nghệ An từ năm 2018 đến 2019
  • Mã tin : 689
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết trình bày đánh giá kết quả điều trị sốc phản vệ tại khoa hồi sức tích cực - chống độc Bệnh viện Sản nhi Nghệ an. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang trên 28 bệnh nhân được chẩn đoán sốc phản vệ và điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Sản nhi Nghệ an từ tháng 1/2018 đến tháng 9/2019.

Nội dung Text: Kết quả điều trị sốc phản vệ tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Sản nhi Nghệ An từ năm 2018 đến 2019

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 512 - THÁNG 3 - SỐ 1 - 2022 cứu. Khi so sánh với các bệnh viện tuyến trung 1. World Health Organisation. Delivering quality ương chuyên ngành sản, phụ khoa, một nghiên health services: A global imperative for universal health coverage. 2020. cứu được thực hiện năm 2016 cũng tại khoa 2. Marc N. Elliott, William G. Lehrman, Megan K. ĐTTYC cho kết quả trái ngược, với tỷ lệ hài lòng Beckett, et al. Gender differences in patients' chung lên tới 91%, tại thời điểm đó, khoa ĐTTYC perceptions of inpatient care. Health Serv Res. vẫn là khoa có cơ sở vật chất tốt, tỷ lệ hài lòng 2012;47(4):1482-501. 3. A. Parasuraman, Valarie A Zeithaml, Leonard đạt 89,2% và đáp ứng khá tốt yêu cầu của người L Berry. A conceptual model of service quality and bệnh [8]. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của các tòa its implications for future research. Journal of nhà mới, người bệnh sẽ có sự so sánh nhất định. marketing. 1985;49(4):41-50. Chính vì vậy, kết quả hài lòng chung trong 4. Nguyễn Thu Hường. Đánh giá sự hài lòng của người bệnh về dịch vụ khám chữa bệnh tại khoa nghiên cứu của chúng tôi có kết quả chỉ đạt mức khám bệnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang trung bình khá (76,2%), thấp hơn rất nhiều so năm 2016: Đại học Y tế công cộng; 2016. với nghiên cứu cùng địa điểm năm 2016 [8]. 5. Ibrahim MI Rahim AIA, Musa KI, Chua SL, et al. Patient Satisfaction and Hospital Quality of Care V. KẾT LUẬN Evaluation in Malaysia Using SERVQUAL and Kết quả nghiên cứu đã cho thấy, mức độ hài Facebook. Healthcare (Basel). 2021:9(10):1369. 6. Nguyễn Thị Hiên. Thực trạng và một số yếu tố lòng chung của người bệnh tại khoa ĐTTYC, ảnh hưởng đến sự hài lòng của người bệnh đối với Bệnh viện Phụ sản TƯ đạt mức khá (76,2%), dịch vụ khám, chữa bệnh tại Khoa Khám bệnh, trong đó tỷ lệ hài lòng của các khía cạnh: tin Bệnh viện Nhi TW năm 2017: Đại học Y tế Công tưởng là 82,5%; phản hồi là 80%; đảm bảo là cộng; 2017. 83%; cảm thông là 83,5%, các yếu tố hữu hình 7. Umoke PCI, Umoke M, Nwimo IO, et al. Patients' satisfaction with quality of care in general là 74,5%. Để cải thiện sự hài lòng của người hospitals in Ebonyi State, Nigeria, using SERVQUAL bệnh trong thời gian tới, ban lãnh đạo bệnh viện theory. SAGE Open Med. 2020:8: 2050312120945129. cần có phương án cải tạo, duy tu cơ sở hạ tầng; 8. Vũ Văn Du, Nguyễn Bá Thiết. Đánh giá mức độ sửa chữa, thay thế các trang thiết bị phục vụ hài lòng của người bệnh nội trú về chất lượng dịch vụ y tế tại khoa điều trị theo yêu cầu bệnh viện người bệnh tại khoa. Phụ Sản Trung ương năm 2016. Tạp chí Y học dự phòng. 2017; 27(3):154 TÀI LIỆU THAM KHẢO KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỐC PHẢN VỆ TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC - CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN TỪ NĂM 2018 ĐẾN 2019 Ngô Anh Vinh1, Nguyễn Hùng Mạnh2, Bùi Thị Hương2, Phạm Thị Thu Hiền2 TÓM TẮT 89,3%, 3 bệnh nhân tử vong chiếm 10,7%. Tất cả bệnh nhân đều được xử trí ban đầu bằng adrenalin 41 Mục tiêu: đánh giá kết quả điều trị sốc phản vệ tiêm bắp và đều được hỗ trợ hô hấp. Tất cả bệnh tại khoa hồi sức tích cực - chống độc Bệnh viện Sản nhân tử vong đều là phản vệ độ III và đều do dị nhi Nghệ an. Đối tượng và phương pháp nghiên nguyên kháng sinh dùng đường tĩnh mạch. Kết luận: cứu: mô tả cắt ngang trên 28 bệnh nhân được chẩn Cần phát hiện sớm tình trạng sốc phản vệ và xử trí kịp đoán sốc phản vệ và điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực thời. Sử dụng adrenalin tiêm bắp ngay khi phản vệ từ - chống độc, Bệnh viện Sản nhi Nghệ an từ tháng độ II trở lên. 1/2018 đến tháng 9/2019. Kết quả: kháng sinh là Keyword: sốc phản vệ, kết quả điều trị, trẻ em nguyên nhân chính gây sốc phản vệ (82,1%), tiếp theo là vaccine (14,3%). Phản vệ độ III chiếm đa số SUMMARY (64,3%) và 10,7% trường hợp có tiền sử dị ứng. Về điều trị: có 25 bệnh nhân ổn định - ra viện chiếm RESULT OF TREATING ANAPHYLAXIS IN INTENSIVE CARE & TOXICOLOGY UNIT AT NGHE AN OBSTETRICS AND PEDIATRICS 1Bệnh viện Nhi Trung ương HOSPITAL FROM 2018 TO 2019 2Bệnh viện Sản nhi Nghệ an Purpose: Evaluate treatment results of Chịu trách nhiệm chính: Ngô Anh Vinh anaphylaxis in intensive care and toxicology unit at Email: vinhinc@yahoo.com Nghe An Obstetrics and Pediatrics hospital. Methods: Ngày nhận bài: 3.01.2022 A cross-sectional study on twenty-eighth patients Ngày phản biện khoa học: 25.2.2022 diagnosed with anaphylaxis and was treated in intensive care and toxicology unit at Nghe An Ngày duyệt bài: 3.3.2022 159

vietnam medical journal n01 - MARCH - 2022 Obstetrics and Pediatrics hospital from January 2018 khoa Hồi sức tích cực chống độc - Bệnh viện sản to September 2019. Results: Antibiotic is the main nhi Nghệ An từ tháng 1/2018 đến tháng 9/2019. cause of anaphylaxis, accounting for 82.1%, followed by vaccines at 14.3%. Grade III anaphylaxis 3. Phương pháp nghiên cứu accounted for the majority (64.3%) and 10.7% had a 3.1. Phương pháp nghiên cứu. Mô tả hồi history of allergy. After treatment: 25 patients cứu và tiến cứu, chọn mẫu thuận tiện. (89.3%) were discharged from the hospital in stable 3.2. Các biến số nghiên cứu: - Tuổi, giới condition, 3 patients (10.7%) died. All patients were - Nguyên nhân gây sốc phản vệ initially managed with intramuscular adrenaline and - Đường vào của dị nguyên received respiratory support. All deaths were grade III of anaphylaxis and were caused by intravenous - Tiền sử dị ứng, mức độ phản vệ antibiotic allergens. Conclusions: It is vital to detect - Các phương pháp điều trị và các loại thuốc anaphylaxis early and manage it promptly. sử dụng. Intramuscular adrenaline as soon as possible for grade - Kết quả điều trị: ổn định - ra viện, tử vong II anaphylaxis or higher. 2.4. Xử lý và phân tích số liệu. Các số liệu Keyword: anaphylaxis, treatment results, children được xử lý bằng phần mềm SPSS và các kết quả I. ĐẶT VẤN ĐỀ nghiên cứu được trình bày dưới dạng tỉ lệ %. Sốc phản vệ là một phản ứng mẫn cảm toàn 2.5. Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu thân có thể xuất hiện ngay lập tức từ vài giây, không ảnh hưởng đến quá trình chẩn đoán và vài phút đến vài giờ, xảy ra sau khi cơ thể tiếp điều trị của bệnh nhân. Toàn bộ thông tin cá xúc với dị nguyên, gây ra nhiều bệnh cảnh lâm nhân của bệnh nhân đều được đảm bảo bí mật. sàng khác nhau [1]. Sốc phản vệ có thể gặp ở III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU mọi nơi, bất kỳ thời điểm nào, do nhiều nguyên 1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên nhân khác nhau. Theo Kanika Piromrat và cộng cứu. Tại khoa Điều trị tích cực - chống độc trong sự, sốc phản vệ chiếm tỉ lệ 66,2/100000 người giai đoạn năm 2018-2019, chúng tôi thu thập trong đó đó trẻ dưới 15 tuổi chiếm 50% [2]. được 28 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn tham gia Nghiên cứu của Decker và cộng sự năm 2008 tại nghiên cứu. Mỹ cho thấy tỷ lệ sốc phản vệ là 49,8/100000 Bảng 1. Đặc điểm chung của đối tượng người/năm [3]. Nghiên cứu của tác giả Sheikh A nghiên cứu ở Anh thì tỷ lệ này là 7,9/100000 người/năm [4]. Số bệnh Tỷ lệ Sốc phản vệ là một tình huống cấp cứu và Đặc điểm nhân (%) nguy cơ tử vong cao nếu không được chẩn đoán, Nam 18 64,3 xử trí kịp thời. Tại Việt Nam, theo nghiên cứu của Giới Nữ 10 35,7 Tạ Anh Tuấn tỉ lệ tử vong do sốc phản vệ tại Có 3 10,7 Tiền sử khoa Điều trị tích cực - Bệnh viện Nhi Trung dị ứng Không 25 89,3 ương trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2017 là Phản vệ độ II 10 35,7 9,37% [5]. Mức độ Phản vệ độ III 18 64,3 Hiện nay tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ an, tỉ lệ phản vệ Phản vệ độ IV 0 0 sốc phản vệ còn cao đặc biệt liên quan đến Tuổi trung bình 14,5 ± 15,4 thuốc và vắc xin. Việc đánh giá kết quả điều trị (tháng) (2 tháng-72 tháng) sốc phản vệ là rất quan trong nhằm đưa ra các Tổng số 28 100 yếu tố tiên lượng và giúp cải thiện hiệu quả điều Nhận xét: Nam gặp nhiều hơn nữ và tỷ lệ trị. Vì thế, chúng tôi thực hiện nghiên cứu: “Nhận nam: nữ là 1,8:1. Độ tuổi trung bình là 14,5 ± xét kết quả điều trị sốc phản vệ tại khoa Hồi sức 15,4 tháng, nhỏ nhất là 2 tháng, lớn nhất là 72 tháng. tích cực - chống độc Bệnh viện Sản nhi Nghệ an Chỉ có 3 bệnh nhân có tiền sử dị ứng chiếm năm 2018 - 2019”. 10,7%. Mức độ phản vệ: phản vệ độ III chiếm II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU đa số (64,3%), không có trường hợp vào phản 1. Đối tượng nghiên cứu. Gồm 28 trẻ được vệ độ IV. chẩn đoán sốc phản vệ và điều trị tại khoa Hồi 2. Nguyên nhân gây sốc phản vệ và sức tích cực chống độc - Bệnh viện sản nhi Nghệ đường vào của dị nguyên An. Chẩn đoán sốc phản vệ chúng tôi dựa theo Bảng 2. Nguyên nhân gây sốc phản vệ tiêu chuẩn của Samson và chẩn đoán mức độ và đường vào của dị nguyên phản vệ theo hướng dẫn của thông tư 51/2017 Số bệnh Tỷ lệ Đặc điểm của Bộ Y tế [6], [7]. nhân (%) 2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu. Tại Nguyên Kháng sinh 23 82,1 160

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 512 - THÁNG 3 - SỐ 1 - 2022 nhân Vaccine 4 14,3 adrenalin tiêm bắp. Có 18 bệnh nhân (chiếm Nguyên nhân 64,3%) cần duy trì adrenalin tĩnh mạch với thời 1 3,6 khác gian trung bình là 28,0 ± 27,4 giờ (0 -72 giờ). Tĩnh mạch 23 82,1 Bảng 4. Các phương pháp điều trị kèm Tiêm bắp 4 14,3 theo khác Đường Uống 1 3,6 Điều trị khác Số bệnh Tỷ lệ vào Đường vào khác 0 0 (n = 28) nhân (%) Tổng số 28 100 Dopamin 5 17,9 Thuốc Nhận xét: Trong các nguyên nhân sốc phản Dobutamin 2 7,1 vận vệ, kháng sinh chiếm đa số (82,1%), tiếp theo là Noradrenalin 2 7,1 mạch do vaccine (14,3%) với 4 trường hợp đều là Milrinone 1 3,6 Quinvaxem. Có 1 trường hợp sốc phản vệ không Các Kháng 0 0 do kháng sinh mà do thuốc giảm đau chống viêm thuốc histamin H1 là ibuprofen, chiếm 3,6%. khác Corticoid 28 100 Đường vào của dị nguyên chủ yếu là đường Nhận xét: Tất cả bệnh nhân sốc phản vệ tĩnh mạch (82,1%), còn lại là đường tiêm bắp được sử dụng corticoid nhưng không có bệnh (14,3%) và đường uống (3,6%). nhân nào sử dụng kháng histaminh H1. Ngoài 3. Các phương pháp điều trị adrenalin, thuốc vận mạch được sử dụng nhiều Bảng 3. Các phương pháp điều trị nhất là dopamine. Số bệnh Tỷ lệ 4. Kết quả điều trị sốc phản vệ Phương pháp điều trị nhân (%) Thở oxy 15 53,6 Phương Thở máy 13 46,4 pháp hỗ Thở máy + trợ 0 0 lọc máu Tiêm bắp ban 28 100 đầu Duy trì tĩnh 18 64,3 Adrenalin mạch Thời gian duy 28,0 ± 27,4 trì (giờ) Tổng số 28 100 Nhận xét: Tất cả bệnh nhân đều được hỗ trợ Biểu đồ 1. Kết quả điều trị sốc phản vệ hô hấp trong đó có 53,6% trường hợp oxy và Nhận xét. Có 25 bệnh nhân ổn định - ra 46,4% trường hợp thở máy. Tất cả các bệnh viện, chiếm 89,3% và 3 bệnh nhân tử vong nhân sốc phản vệ đều được xử trí ban đầu bằng chiếm 10,7%. Bảng 5. Kết quả điều trị sốc phản vệ với một số yếu tố liên quan Ổn định - ra viện Tử vong Tổng Đặc điểm (n,%) (n,%) (n,%) Dị nguyên kháng sinh 20 (87%) 3 (13%) 23 (100%) Tiền sử dị ứng 1(33%) 2 (67%) 3 (100%) Độ II 10 (100%) 0 (0%) 10 (100%) Mức độ phản vệ Độ III 15 (83,3%) 3 (16,7%) 18 (100%) Thở máy 10 (76,9%) 3 (23,1%) 13 (100%) Điều trị Adrenalin tĩnh mạch 15 (83,3%) 3 (16,7%) 18 (100%) Nhận xét: Trong số bệnh nhân tử vong, tất cả đều là phản vệ độ III, trong đó có 2 trường hợp có tiền sự dị ứng. Các bệnh nhân tử vong đều do dị nguyên kháng sinh và đều là sử dụng đường tĩnh mạch. Tất cả bệnh nhân tử vong đều được thở máy và duy trì adrenalin tĩnh mạch. IV. BÀN LUẬN ương từ năm 2015 đến 2017 [5]. Độ tuổi trung 1. Các đặc điểm chung. Trong nghiên cứu bình của đối tượng nghiên cứu là 14,5 ± 15,4 của chúng tôi, tỷ lệ nam nhiều hơn nữ (64,3% và tháng tuổi, nhỏ nhất là 2 tháng, lớn nhất là 72 35,7%). Kết quả này tương đương với nghiên tháng (Bảng 1). cứu của Tạ Anh Tuấn tại Bệnh viện Nhi Trung Trong tổng số 28 bệnh nhân, chỉ có 3 trường 161

vietnam medical journal n01 - MARCH - 2022 hợp (chiếm 10,7%) có tiền sử dị ứng. Trong khi mạch khác và ưu tiên sử dụng hàng đầu là đó nghiên cứu của tác giả Tạ Anh Tuấn tỉ lệ này dopamin (chiếm 17,9%). Ngoài ra các loại thuốc là 6,25%, Bạch Văn Cam là 40% và M. Serbes là vận mạch khác có thể dùng là dobutamin, 75% [5], [8], [9]. Trong khi đó, nghiên cứu của noradrenalin, milrinone tùy theo từng tình trạng tác giả J. Azevedo cho thấy tất cả bệnh nhân sốc bệnh nhân. Tuy nhiên, trong nghiên cứu chúng phản vệ đều có tiền sử dị ứng [10]. Vì thế, tôi, không có bệnh nhân nào phải chỉ định lọc máu. chúng ta thấy rằng sốc phản vệ có thể xảy ra cả 4. Kết quả điều trị. Trong nghiên cứu của với những trường hợp không có tiền sử dị ứng. chúng tôi, có 25 trường hợp ổn định và ra viện Do vậy đối với các bệnh nhân sau khi sử dụng (chiếm 89,3%) (Biểu đồ 1). Trong các trường bất cứ thuốc gì đều cần được theo dõi sát để hợp ổn định - ra viện có 3 bệnh nhân (chiếm phát hiện sớm các dấu hiệu sốc phản vệ. 10,7%) được chuyển tuyến trên để làm các test Về mức độ phản vệ, các bệnh nhân trong về dị ứng để giúp kiểm soát tình trạng dị ứng nghiên cứu chúng tôi chủ yếu là phản vệ độ III của bệnh nhân về lâu dài và hạn chế được tình (64,3%), còn lại là độ II (35,7%) và không có trạng sốc phản vệ về sau. Những trường hợp còn trường hợp vào phản vệ độ IV (Bảng 1). Điều này lại được tư vấn và hướng dẫn về cách theo dõi ở cho thấy các bệnh nhân trong nghiên cứu khi vào nhà và cách nhận biết các dấu hiệu nguy hiểm. khoa hồi sức tích cực chống độc hầu hết đều có Trong nghiên cứu của chúng tôi có 3 trường tình trạng suy hô hấp và tuần hoàn tuy nhiên hợp tử vong, chiếm 10,7%, cao hơn so với các không có trường hợp nào ngừng thở, ngừng tim. nghiên cứu trong nước khác. Cụ thể, tỉ lệ tử 2. Nguyên nhân và đường vào của dị vong trong nghiên cứu của Tạ Anh Tuấn là nguyên. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho 9,37%, Bạch Văn Cam là 1% [5], [8]. Tỉ lệ tử thấy, trong các nguyên nhân sốc phản vệ, kháng vong của 2 nghiên cứu này thấp hơn so với sinh chiếm đa số (82,1%). Các kháng sinh gây chúng tôi có thể do bệnh nhân được phát hiện sốc phản vệ đều được dùng đường tĩnh mạch, sớm tình trạng sốc phản vệ và xử trí ban đầu kịp trong đó các kháng sinh thuộc nhóm thời hơn. Ngoài ra, nghiên cứu của Tạ Anh Tuấn cephalosporin chiếm tỷ lệ cao nhất với 73,9%. và Bạch Văn Cam được thực hiện tại 2 đơn vị hồi Trong nhóm cephalosporin, chiếm tỉ lệ cao nhất sức Nhi khoa hàng đầu trong các nước nên kinh là cefoperazone (21,7%), ceftriaxone (17,4%), nghiệm và cũng như trang thiết bị về lĩnh vực ceftizoxim và cefotaxime cùng chiếm 13%. Ngoài cấp cứu - hồi sức đầy đủ hơn chúng tôi. ra có 13% bệnh nhân xuất hiện sốc phản vệ sau Trong 3 bệnh nhân tử vong của nghiên cứu tiêm kháng sinh vancomycin. Còn lại các kháng của chúng tôi đều là từ các bệnh viện khác hoặc sinh khác là fosfomicin và gentamycin. Chúng tôi khoa khác chuyển đến. Các bệnh nhân tử vong không gặp trường hợp sốc phản vệ nào do kháng đều là những trường hợp sốc phản vệ xảy ra sau sinh đường uống hoặc kháng sinh thuộc nhóm khi tiêm kháng sinh tĩnh mạch gồm 1 trường hợp carbapenem và quinolon. Trong nghiên cứu của sau khi tiêm ecftriaxone và 2 trường hợp sau tác giả J. Azevedo, betalactam là kháng sinh tiêm cefotaxime. 3 bệnh nhân tử vong vào khoa thường gặp nhất gây sốc phản vệ ở trẻ em [10]. hồi sức tích cực - chống độc đều là phản vệ độ 3. Các phương pháp điều trị. Trong xử trí III với các dấu hiệu suy hô hấp và tuần hoàn. sốc phản vệ, adrenalin được coi là thuốc quan Trong khi đó 15 trường hợp phản vệ độ III còn trọng nhất và ưu tiên sử dụng đầu tiên. Trong lại (chiếm 83,3%) đều ổn định ra viện. Tất cả nghiên cứu chúng tôi, có 18 bệnh nhân được những bệnh nhân tử vong đều được tiêm dùng adrenalin duy trì đường tĩnh mạch (chiếm adrenalin khi xử trí ban đầu, tuy nhiên khi khai 64,3%) và thời gian duy trì adrenalin trung bình thác thông tin chúng tôi nhận thấy việc phát hiện là 28,0 ± 27,4 giờ (0 -72 giờ) (Bảng 3). Thời gian sốc phản vệ ban đầu còn muộn khi mà các triệu duy trì adrenalin trong nghiên cứu chúng tôi cao chứng phản vệ đều ở độ III. Ngoài ra, cả 3 bệnh hơn so với nghiên cứu của Tạ Anh Tuấn là 18,1 nhân này lúc chuyển đến đều chưa được đặt nội ± 15,9 giờ (0 - 72 giờ) [5]. khí quản vì thế chúng tôi đã tiến hành đặt nội nội Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy có khí quản ngay từ đầu và kiểm soát bằng thở máy 53,6% bệnh nhân được hỗ trợ oxy, và 46,4% và duy trì adrenalin tĩnh mạch. Điều này cho thấy thở máy. Như vậy tính chung tất cả bệnh nhân mặc dù bệnh nhân đã được tiêm bắp adrenalin (100%) đều được hỗ trợ oxy tùy theo mức độ khi phát hiện có tình trạng sốc phản vệ nhưng (Bảng 3). Trong nghiên cứu chúng tôi với các hiệu quả còn thấp do phát hiện muộn. Theo tác trường hợp nặng đáp ứng kém với adrenalin, giả M. Serbes, tiên lượng sốc phản vệ ở trẻ em bệnh nhân được chỉ định dùng các thuốc vận phụ thuộc vào xử trí ban đầu đặc biệt là 162

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 512 - THÁNG 3 - SỐ 1 - 2022 adrenalin được chỉ định tiêm bắp sớm [9]. Các 2. Kanika Piromrat et al (2008). Anaphylaxis in an nghiên cứu trong và ngoài nước đều cho thấy emergency department: a 2- year study in a tertiary – care hospital. Asian Pacific Journal of sốc phản vệ thường diến biến nhanh và phức tạp allergy and immunology; 26(2-3): 121-128 nên nếu xử trí ban đầu không tích cực thì tiên 3. Decker WW, Campbell RL, Manivannan V et lượng càng nặng nề [5],[8]. (2008). The etiology and incideence of anphylaxix Vì thế cần phát hiện sớm sốc phản vệ ở trẻ in Rochester, Minesota: a report from the Rochester Epidemiology Project. The Journal of em và xử trí kịp thời theo đúng phác đồ. Tất cả allergy and clinicalimmunology, 122: 1161-1165 trường hợp sốc phản vệ cần phải được xử trí 4. Sheikh A, Hippisley-Cox J, Newton J, Fenty J ngay tại chỗ và theo dõi liên tục ít nhất trong 24 (2008). Trends in national incideence lifetime - 48 giờ. Trong thông tư hướng dẫn số prevalence and adrenaline prescribing for anaphylaxis in England. Journal of the Royal 51/2017/TT-BYT của Bộ Y tế, adrenalin là thuốc Society of Medicine; 101: 139-143 thiết yếu, quan trọng hàng đầu cứu sống người 5. Tạ Anh Tuấn, Đậu Việt Hùng, Trần Đăng Xoay bệnh và phải tiêm bắp ngay khi chẩn đoán phản và cộng sự (2017). Đặc điểm lâm sàng và kết vệ từ độ II trở lên. quả điều trị sốc phản vệ tại khoa điều trị tích cực bệnh viện Nhi trung ương. Tạp chí y học thực V. KẾT LUẬN hành, 8 (1054): 121-124. 6. Sampson HA, Munoz-Furlong A, Campbell RL Qua nghiên cứu xử trí cấp cứu trên 28 bệnh et al (2006). Second symposium on the definition nhân sốc phản vệ tại khoa Hồi sức tích cực and management of anaphylaxis: summary report- chống độc - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ an từ năm -Second National Institute of Allergy and Infectious 2018 - 2019, chúng tôi đưa ra kết luận: kháng Disease/Food Allergy and Anaphylaxis Network sinh là nguyên nhân chính gây sốc phản vệ trong symposium. TheJournal of allergy and clinical immunology; 117: 391-397. đó tiền sử dị ứng chiếm 10,7%. Kết quả điều trị: 7. Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày có 25 bệnh nhân ổn định - ra viện chiếm 89,3%, 29/12/2017 hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử 3 bệnh nhân tử vong chiếm 10,7%. Các bệnh trí phản vệ. nhân tử vong đều là phản vệ độ III và đều do dị 8. Bạch Văn Cam và cộng sự (2015), Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và kết quả điều trị sốc phản nguyên kháng sinh đường tĩnh mạch. Cần phát vệ ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Tạp chí Y hiện sớm tình trạng sốc phản vệ, xử trí kịp thời học TP. Hồ Chí Minh. 15 (2), 79-82. và sử dụng adrenalin tiêm bắp ngay khi phản vệ 9. M. Serbes, D. Can, F. Atlihan, et al (2013) từ độ II trở lên. Common features of anaphylaxis in children. Allergologia et Immunopathologia. 41 (4): 255-260. TÀI LIỆU THAM KHẢO 10. J. Azevedo, Â. Gaspar, I. Mota, et al (2019). 1. Simons FE, Ardusso LR, Bilo MB et al (2014). Anaphylaxis to beta-lactam antibiotics at pediatric International consensus on (ICON) anaphylaxis. age: Six-year survey. Allergologia et The World Allergy Organization journal; 7: 9. Immunopathologia. 47 (2): 128-132. KẾT QUẢ CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT SỎI THẬN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIÊN ĐA KHOA XANH PÔN NĂM 2021 Sỹ Thị Thanh Huyền1, Nguyễn Minh An2, Ngô Trung Kiên1 TÓM TẮT sỏi thận được điều trị tại bệnh viện đa khoa Xanh pôn. Kết quả: Tuổi trung bình: 51,4 ± 11,2 tuổi; Kích 42 Mục tiêu: Đánh giá kết quả chăm sóc người bệnh thước sỏi trung bình: 25,6 ± 7,2 mm; Số lượng sỏi:1 sau phẫu thuật sỏi thận và một số yếu tố liên quan tại viên chiếm 21,9%, 2 viên chiếm 17,2%, ≥ 3 viên bệnh viện đa khoa Xanh Pôn năm 2021. Phương chiếm 60,9%; Biến chứng sau phẫu thuật: chảy máu pháp: Nghiên cứu mô tả, cắt ngang 245 bệnh nhân chiếm 4,7%, sốt chiếm 6,3%; Mức độ đau ngày thứ nhất sau phẫu thuật: Không đau chiếm 1,2%, đau ít 1Bệnh chiếm 78,8%, đau vừa chiếm 19,2%, đau dữ dội viện Đa khoa Xanh Pôn 2Trường chiếm 0,8%; Thời gian dung thuốc giảm đau trung Cao Đẳng Y tế HN bình: 1,1 ± 0,2 ngày; Thời gian lưu sonde niệu đạo Chịu trách nhiệm chính: Sỹ Thị Thanh Huyền bàng quang trung bình: 2,1 ± 1,3 ngày; Thời gian lưu Email: sythanhhuyen@gmail.com sonde bể thận trung bình: 2,3 ± 1,4 ngày; Thời gian Ngày nhận bài: 3.01.2022 ăn uống trở lại trung bình 1,1 ± 0,7 ngày; Thời gian Ngày phản biện khoa học: 25.2.2022 nằm viện sau phẫu thuật: 5,3 ± 2,1 ngày; Mức độ hài Ngày duyệt bài: 4.3.2022 lòng của người bệnh: rất hài lòng chiếm 95,5%, hài 163

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY