MangYTe

Tài liệu y khoa

Kết quả nội soi phế quản ống mềm bệnh lý hô hấp ở trẻ em tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An từ 1 2018 tháng 9 2019

Kết quả nội soi phế quản ống mềm bệnh lý hô hấp ở trẻ em tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An từ 1 2018 tháng 9 2019
  • Mã tin: 831
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết Kết quả nội soi phế quản ống mềm bệnh lý hô hấp ở trẻ em tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An từ 1 2018 tháng 9 2019 trình bày đánh giá kết quả nội soi phế quản ống mềm bệnh lý hô hấp ở trẻ em tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An từ tháng 1/2018 đến tháng 9/2019.

Nội dung Text: Kết quả nội soi phế quản ống mềm bệnh lý hô hấp ở trẻ em tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An từ 1 2018 tháng 9 2019

Vietnam Journal of Community Medicine, Vol 63, No 3 (2022) 158-164 INSTITUTE OF COMMUNITY HEALTH FLEXIBLE BRONCHOSCOPY RESULTS IN CHILDREN AT NGHE AN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY HOSPITAL FROM JANUARY 2018 TO SEPTEMBER 2019 Ngo Anh Vinh1,*, Nguyen Hung Manh2, Bui Thi Huong2, Pham Thi Thu Hien2 Vietnam National Children's Hospital - 18/879 La Thanh, Lang Thuong, Dong Da, Hanoi, Vietnam 1 2 Nghe An Obstetrics and Gynecology Hospital - 19 Ton That Tung, Hung Dung, Vinh City, Nghe An, Vietnam Received 23/12/2021 Revised 18/02/2022; Accepted 28/04/2022 ABSTRACT Objective: From January 2018 to September 2019, the results of flexible bronchoscopy in children with respiratory illnesses at Nghe An Obstetrics and Gynecology Hospital were evaluated. Methods and subjects: The Intensive Care Unit - Poison Control Department, Nghe An Obstetrics and Pediatrics Hospital conducted a retrospective and prospective study with convenient sampling on 23 patients with respiratory disorders who were scheduled for bronchoscopy. Results: Airway mucositis was seen in 47.8%, airway malformation in 21.7 percent, bronchial purulent inflammation in 21.7 percent, bronchial obstructions in 4.4 percent, and lobar hemorrhage in 4.4 percent. Bronchoalveolar lavage revealed 30.4 percent microbial etiology, with 17.4 percent of bacterial infections, 8.7 percent of fungal infections, and 4.3 percent of respiratory syncytial virus (RSV) infections. During and after endoscopic treatments, 17.4% of patients experienced temporary hypoxia. Conclusion: Flexible bronchoscopy is a valuable and safe diagnostic tool in children for respiratory illnesses. Keywords: Bronchoscopy, respiratory diseases, children. *Corressponding author Email address: vinhinc@yahoo.com Phone number: (+84) 912 297 770 https://doi.org/10.52163/yhc.v63i3.348 158

N.A. Vinh et al. / Vietnam Journal of Community Medicine, Vol 63, No 3 (2022) 158-164 KẾT QUẢ NỘI SOI PHẾ QUẢN ỐNG MỀM BỆNH LÝ HÔ HẤP Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN TỪ 1/2018 THÁNG 9/2019 Ngô Anh Vinh1,*, Nguyễn Hùng Mạnh2, Bùi Thị Hương2, Phạm Thị Thu Hiền2 Bệnh viện Nhi Trung ương - 18/879 La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam 1 2 Bệnh viện Sản nhi Nghệ An - 19 Tôn Thất Tùng, Hưng Dũng, thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam Ngày nhận bài: 23 tháng 12 năm 2021 Chỉnh sửa ngày: 18 tháng 02 năm 2022; Ngày duyệt đăng: 28 tháng 04 năm 2022 TÓM TẮT Mục tiêu: Đánh giá kết quả nội soi phế quản ống mềm bệnh lý hô hấp ở trẻ em tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An từ tháng 1/2018 đến tháng 9/2019. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả hồi cứu và tiến cứu, chọn mẫu thuận tiện trên 23 bệnh nhân mắc các bệnh lý hô hấp được chỉ định nội soi phế quản tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Kết quả: 47,8% trường hợp có viêm niêm mạc đường thở, 21,7% có dị dạng đường thở, 21,7% có viêm mủ phế quản, 4,4% tắc lòng phế quản và chảy máu thuỳ phổi. Có 30,4% xác định được căn nguyên qua dịch rửa phế quản, trong đó có 17,4% trường hợp nhiễm vi khuẩn, 8,7% trường hợp nhiễm nấm và 4,3% trường hợp nhiễm vi rus hợp bào hô hấp (RSV). Có 17,4% bệnh nhân có giảm bão hòa oxy thoáng qua trong và sau quá trình nội soi. Kết luận: Nội soi phế quản ống mềm các bệnh lý hô hấp là phương pháp có giá trị chẩn đoán và an toàn ở trẻ em. Từ khoá: Nội soi phế quản, bệnh lý hô hấp, trẻ em. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ rộng rãi. Việc nhìn thấy trực tiếp những tổn thương và lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm mô học, tế bào học, vi Nội soi phế quản là kỹ thuật đưa dụng cụ tới phế quản trùng học đã cho phép soi phế quản bằng ống soi mềm để quan sát được lòng phế quản, nhằm mục đích chẩn trở thành một xét nghiệm chẩn đoán tin cậy [2]. Đặc đoán và can thiệp điều trị những tổn thương trong lòng biệt ở trẻ em, nhiều trường hợp cấp cứu cũng như bệnh khí - phế quản, đồng thời có thể chọc xuyên qua thành lý phức tạp của bộ máy hô hấp đòi hỏi phải tiến hành phế quản để sinh thiết và thăm dò các tổn thương ngoài nội soi phế quản [3]. phế quản [1]. Ngày nay, nội soi phế quản trở thành một phương pháp quan trọng trong thăm dò chẩn đoán và Năm 2017, Bệnh viện Sản nhi Nghệ an bắt đầu triển can thiệp điều trị các bệnh lý hô hấp nên được chỉ định khai nội soi phế quản cho trẻ em nhằm phục vụ chẩn *Tác giả liên hệ Email: vinhinc@yahoo.com Điện thoại: (+84) 912 297 770 https://doi.org/10.52163/yhc.v63i3.348 159

N.A. Vinh et al. / Vietnam Journal of Community Medicine, Vol 63, No 3 (2022) 158-164 đoán và điều trị các bệnh lý về hô hấp. Nhằm đánh giá 2.4. Các bước tiến hành nghiên cứu hiệu quả của phương pháp này, chúng tôi tiến hành Trước khi nội soi, bệnh nhân được hỏi bệnh, khám lâm nghiên cứu với mục tiêu: “Nhận xét kết quả nội soi phế sàng và được gia đình bệnh nhân cam kết đồng ý làm quản ống mềm các bệnh lý hô hấp tại Bệnh viện Sản nhi thủ thuật. Trong quá trình nội soi, chúng tôi mô tả hình Nghệ An từ 1/2018 đến 9/2019”. ảnh tổn thương và lấy mẫu bệnh phẩm sinh thiết để làm xét nghiệm. 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.5. Phương pháp xử lý số liệu 2.1. Đối tượng nghiên cứu Các dữ liệu thu thập được qua bệnh án nghiên cứu được xử lý trên phần mềm thống kê y học SPSS. Các kết quả 2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn nghiên cứu được trình bày dưới dạng tỉ lệ %. - Những bệnh nhân có các bệnh lý hô hấp được chỉ 2.6. Đạo đức nghiên cứu định nội soi phế quản ống mềm. Nghiên cứu nhằm mục đích nâng cao giá trị chẩn đoán - Tuổi: Trên 1 tháng đến 14 tuổi. và điều trị cho bệnh nhân. Gia đình bệnh nhân được 2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ: giải thích về sự cần thiết của thủ thuật. Các thông tin cá nhân của bệnh nhân tham gia nghiên cứu đều được - Không có chỉ định nội soi khí phế quản. bảo mật. - Gia đình bệnh nhân không đồng ý tham gia nghiên cứu. 2.2. Phương pháp nghiên cứu 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Mô tả hồi cứu và tiến cứu, chọn mẫu thuận tiện. 3.1. Đặc điểm chung 2.3. Thời gian và địa điểm nghiêncứu Trong thời gian: Từ tháng 1/2018 đến tháng 9/2019, - Thời gian: Từ tháng 1/2018 đến tháng 9/2019 chúng tôi lựa chọn được 23 bệnh nhân có đủ tiêu chuẩn - Địa điểm: Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. đưa vào nghiên cứu. Bảng 1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu Đặc điểm Số bệnh nhân Tỷ lệ (%) < 6 tháng 5 21,7 Tuổi 6 - 12 tháng 8 34,8 >12 tháng 10 43,5 Nam 13 56,5 Giới Nữ 10 43,5 Tổng số 23 100 Nhận xét: là 4 tháng và lớn nhất là 8 tuổi. - Đối tượng nghiên cứu chủ yếu trên 6 tháng chiếm - Tỉ lệ nam: nữ là 1,3:1 78,3%, dưới 6 tháng chiếm 21,7%. Bệnh nhân nhỏ nhất 3.2. Các chỉ định nội soi phế quản 160

N.A. Vinh et al. / Vietnam Journal of Community Medicine, Vol 63, No 3 (2022) 158-164 Biểu đồ 1. Các chỉ định nội soi phế quản Nhận xét: đợt hoặc thở rít cũng được chỉ định với tỉ lệ thấp hơn Các chỉ định nội soi chủ yếu gồm: đông đặc phổi khi (đều là 8,7%). trên phim chụp cắt lớp (26%), khò khè kéo dài hoặc ho 3.3. Kết quả nội soi phế quản máu (đều chiếm tỷ lệ 21,7%). Viêm phổi tái phát nhiều 3.1. Các kỹ thuật nội soi phế quản Biểu đồ 2. Các kỹ thuật nội soi phế quản Nhận xét: Trong nghiên cứu, thăm dò chẩn đoán có 17 bệnh nhân (73,9%), nội soi can thiệp điều trị có 6 bệnh nhân (26,1%). 3.2. Kết quả hình thái đường thở Bảng 2. Các hình thái đường thở Hình thái đường thở Số lượng (n) Tỷ lệ % Viêm cấp phế quản 11 47,8 Viêm mủ phế quản 5 21,7 Dị dạng đường thở 5 21,7 Tắc phế quản 1 4,4 Chảy máu thùy phổi 1 4,4 Tổng số 23 100 161

N.A. Vinh et al. / Vietnam Journal of Community Medicine, Vol 63, No 3 (2022) 158-164 Nhận xét: dạng đường thở. Tắc phế quản và chảy máu đường thở Hình ảnh thu được khi nội soi phế quản chủ yếu là viêm đều chiếm 4,4%. đường thở trong đó viêm cấp chiếm 47,8% và viêm mủ 3.3. Các hình thái dị dạng đường thở là 21,7%. Có 21,7% trường hợp nội soi có hình ảnh dị Biểu đồ 3. Các hình thái dị dạng đường thở Nhận xét: Trong 5 trường hợp được nội soi phát hiện mềm khí phế quản và 1 trường hợp có hạt xơ dây thanh có dị dạng đường thở, có 2 trường hợp mềm sụn thanh (đều chiếm tỉ lệ 20%). quản (40%), 1 trường hợp hẹp khí quản, 1 trường hợp 3.4. Kết quả xét nghiệm vi sinh học Biểu đồ 4. Các kết quả xét nghiệm vi sinh học Nhận xét: (8,7% ) và 1 trường hợp nhiễm virus hợp bào hô hấp Có 7 trường hợp xác định được căn nguyên qua dịch (4,3%) trong tổng số đối tượng nghiên cứu. rửa phế quản (chiếm 30,4%), trong đó có 4 trường hợp 3.5. Một số tai biến khi nội soi phế quản nhiễm vi khuẩn (17,4%), 2 trường hợp nhiễm nấm Bảng 3. Tai biến khi nội soi phế quản Tai biến Số lượng (n) Tỷ lệ (%) Sp02 giảm 4 17,4 Chảy máu 0 0 Khác 0 0 162

N.A. Vinh et al. / Vietnam Journal of Community Medicine, Vol 63, No 3 (2022) 158-164 Nhận xét: (Biểu đồ 2). Trong nghiên cứu của Rohola Shirzadi và Có 4 trường hợp giảm bão hòa oxy thoáng qua trong cộng sự, tỉ lệ này lần lượt là 71,7% và 28,2%, xấp xỉ với và sau nội soi (chiếm 17,4%), ngoài ra không có biến nghiên cứu của chúng tôi [5]. chứng khác. Trong kết quả nghiên cứu của chúng tôi, có 5 trường hợp nội soi được phát hiện có dị dạng đường thở (chiếm 4. BÀN LUẬN tỉ lệ 21,7%), ít hơn so với nghiên cứu của Phùng Đăng Việt với 40,6% [4]. Tuy nhiên đây là 5 trường hợp được 4.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu chỉ định trên 7 bệnh nhân nghi nghờ dị dạng đường thở trên lâm sàng với các biểu hiện thở rít và khò khè Trong nghiên cứu của chúng tôi có 23 bệnh nhân có kéo dài không đáp ứng điều trị. Kết quả này cho thấy bệnh lý hô hấp được tiến hành nội soi, trong đó tỉ lệ tỷ lệ chẩn đoán khi nội soi phù hợp với chẩn đoán lâm nam nhiều hơn nữ (1,3/1) (Bảng 1). Tỉ lệ này tương sàng ban đầu khá cao (71,4%). Nghiên cứu của tác giả đương với nghiên cứu của Phùng Đăng Việt và cộng sự Kirvassilis F cho thấy 91% trường hợp có thở rít và thực hiện tại Bệnh viện Nhi Trung ương [4]. 77% trường hợp khò khè kéo dài không đáp ứng điều Về độ tuổi, trong nghiên cứu của tác giả Phùng Đăng trị có chẩn đoán phù hợp sau khi nội soi phế quản [6]. Việt, trẻ dưới 6 tháng chiếm tỉ lệ cao nhất (47,6%), cao Điều này cho thấy việc đánh giá lâm sàng kết hợp nội hơn so với nghiên cứu của chúng tôi (21,7%). Sự khác soi phế quản đem lại giá trị chẩn đoán cao. Vì thế ở trẻ biệt này có thể do nội soi phế quản ở Bệnh viện Nhi em cần chỉ định nội soi phế quản với những bệnh nhân Trung ương được chỉ định rộng rãi hơn, dễ được sự có các biểu hiện thở rít và khò khè kéo dài không đáp chấp thuận của người nhà bệnh nhân hơn. Trong khi đó ứng điều trị. tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, việc có được sự chấp Trong nghiên cứu chúng tôi, các hình ảnh thu được gồm thuận này còn khó khăn đặc biệt sau khi được các bác viêm niêm mạc đường thở (viêm cấp) chiếm 47,8%, sĩ giải thích về thủ thuật nội soi gây mê cho trẻ dưới 6 viêm mủ: 21,7%, dị dạng đường thở: 21,7%, tắc lòng tháng tuổi. Điều này đòi hỏi việc truyền thông về lợi ích phế quản: 4,4%, chảy máu thùy phổi: 4,4% (Bảng 2). và sự an toàn của thủ thuật cũng như kỹ năng giải thích Kết quả này cũng cho thấy thủ thuật nội soi phế quản cho người nhà bệnh nhân là rất cần thiết. điều trị tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An bước đầu chỉ 4.2. Các chỉ định nội soi phế quản mới thực hiện được bơm rửa phế quản điều trị cho các trường hợp viêm mủ hoặc tắc lòng phế quản nhằm loại Các bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng tôi được chỉ bỏ nhầy mủ và làm thông lòng phế quản. Chúng tôi định nội soi phế quản thường tập trung vào các nhóm chưa thực hiện được can thiệp về dị dạng đường thở bệnh lý viêm phổi đông đặc (26%), ho máu hoặc khò hoặc chảy máu vì trong giai đoạn này thủ thuật nội khè kéo dài không đáp ứng với điều trị (đều chiếm tỉ soi phế quản đang bước đầu triển khai nên nhân lực lệ 21,7%), thở rít thanh quản hoặc viêm phổi tái phát và phương tiện kỹ thuật chưa đáp ứng được yêu cầu (đều chiếm 8,7%) (Biểu đồ 1). Kết quả này cho thấy về can thiệp điều trị. Trong khi đó, tại Bệnh viện Nhi chỉ định nội soi phế quản trong nghiên cứu chúng tôi Trung ương các thủ thuật nong phế quản, phá sẹo hẹp, khá rộng rãi. Theo nghiên cứu của Rohola Shirzadi và bít đường dò, cắt thùy phổi... đã được triển khai thường cộng sự, các chỉ định nội soi chính bao gồm bất thường quy. Về các hình ảnh dị dạng đường thở, do cỡ mẫu trên phim X quang (30%), dị vật hoặc nghi ngờ dị vật trong nghiên cứu của chúng tôi nhỏ nên kết quả không (28,5%) và khò khè kéo dài [5]. Trong nghiên cứu đa dạng như ở các nghiên cứu khác (Biểu đồ 3). Trong của tác giả Phùng Đăng Việt và Kirvassilis F, Rayan nghiên cứu của tác giả Phùng Đăng Việt tại Bệnh viện S. Terkawi về nội soi phế quản ở trẻ em cũng đưa ra Nhi Trung ương cho thấy các hình ảnh thu được từ nội những chỉ định tương tự chúng tôi [4], [6], [7]. Điều soi phế quản khá đa dạng. Cụ thể có 31% trường hợp này cho thấy, ngoài nội soi lấy dị vật đường thở thì nội hẹp khí quản, 28,6% mềm khí phế quản, 21,4% mềm soi phế quản ở trẻ em còn nhiều chỉ định rộng rãi khác. sụn thanh quản, 7,1% u thanh môn, 7,1% hẹp hạ thanh 4.3. Kết quả nội soi phế quản môn dạng màng [4]. Trong nghiên cứu của chúng tôi, nội soi thăm dò chẩn Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, trong các đoán chiếm 73,9% và can thiệp điều trị chiếm 26,1% đối tượng được nội soi phế quản có 7 trường hợp xác 163

N.A. Vinh et al. / Vietnam Journal of Community Medicine, Vol 63, No 3 (2022) 158-164 định được căn nguyên vi sinh vật qua dịch rửa phế trong thăm dò chẩn đoán cũng như can thiệp điều trị các quản, trong đó 4 trường hợp nhiễm vi khuẩn (57,2%), 2 bệnh lý hô hấp. trường hợp nhiễm nấm (28,6%) và 2 trường hợp nhiễm vi rus hợp bào hô hấp (RSV) chiếm 14,2% (Biểu đồ 5. KẾT LUẬN 4). Theo nghiên cứu của Phùng Đăng Việt và cộng sự, 56,3% trường hợp xác định được căn nguyên qua dịch Qua nghiên cứu kết quả nội soi phế quản ống mềm rửa phế quản gồm: 51,6% trường hợp nhiễm vi khuẩn, các bệnh lý hô hấp tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An từ 12,5% nhiễm nấm, viêm phổi do Adenovirus là 20,3%, 1/2018 đến 9/2019, chúng tôi đưa ra kết luận như sau: Rhinovirus là 15,6%, 14% là RSV và một số nguyên các tổn thương chủ yếu là viêm niêm mạc đường thở nhân khác [4]. Sự khác nhau về kết quả vi sinh khi nội và dị dạng đường thở. Nội soi phế quản cũng xác định soi giữa 2 nghiên cứu một phần do số lượng mẫu trong được một số căn nguyên vi sinh vật gây bệnh. Nội soi nghiên cứu chúng tôi nghiên cứu còn ít, ngoài ra còn do phế quản ống mềm các bệnh lý hô hấp là phương pháp kỹ thuật xét nghiệm vi sinh ở Bệnh viện Sản nhi Nghệ có giá trị chẩn đoán và an toàn đối với trẻ em. An còn hạn chế. Trong 4 trường hợp nhiễm vi khuẩn có 2 trường hợp cấy dịch rửa phế quản ra Haemophilus influenza typ B (Hib), 1 trường hợp là phế cầu và 1 TÀI LIỆU THAM KHẢO trường hợp là Acinetobacter. Hib cũng là vi khuẩn được gặp với tỷ lệ cao trong thời gian gần đây theo kết quả [1] Chau NQ, Bronchoscopy. Medical Publshing cấy dịch tị hầu tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An. Trường House; 2007, Hanoi. hợp nhiễm Acinetobacter là bệnh nhân có tiền sử đã [2] Tuan DM, Bronchoscopy in children. Medical từng nhập viện nhiều lần. Publshing House; 2011, Hanoi. Về tai biến trong và sau quá trình nội soi phế quản, kết [3] Anil S, Ritika C, Flexible Fiberoptic Bronchoscopy quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy chỉ có 17,4% in Pediatric Practice. Indian Pediatric; 2019, bệnh nhân có giảm bão hòa oxy thoáng qua, ngoài ra 56(7): 587-593. chưa ghi nhận tai biến nào khác (Bảng 3). Giảm nồng độ oxy thoáng qua chủ yếu do tác dụng của thuốc an thần [4] Viet PD, Tuan TA, Hung DV et al., Flexible bronchoscopy results in children: a sectional khi thực hiện nội soi. Đây là tai biến nhẹ có thể xử trí study at intensive Care Unit, Vietnam National bằng hỗ trợ hô hấp hoặc thở oxy. Theo nghiên cứu của Children’s Hospital. Journal of Practical tác giả Phùng Đăng Việt, có 32% có giảm bão hòa oxy Medicine; 2016, 444 (2): 155-159. nhẹ trong và sau soi phế quản, 2,9% chảy máu đường thở sau nội soi, ngoài ra không có ghi nhận tai biến nào [5] Rohola S, Safoura N, Niloofar RK et al., khác [4]. Theo nghiên cứu của Rohola Shirzadi và cộng Indications and Complications of Flexible sự, biến chứng thường gặp nhất là tràn khí màng phổi, Fiberoptic Bronchoscopy in children: A 5-Year sau đó là xuất huyết phổi và suy hô hấp [5]. Trong khi Experience at a Tertiary Care Hospital in Iran. đó theo tác giả Đào Minh Tuấn, biến chứng tử vong Iranian journal of pediatrics; 2020, 30 (2): 79-82. trong và sau khi nội soi rất thấp, chỉ chiếm 0,4‰ và tai [6] Kirvassilis F, Kirvassilis  F, Gidaris D et al., biến xảy ra trong và sau nội soi chỉ khoảng 0,1-0,2%. Flexible fiberoptic bronchoscopy in Greek Đa số tai biến và tử vong chỉ xảy ra khi tình trạng bệnh children. Hippokratia; 2011, 15(4):312-5. nhân quá nặng và tiến hành soi mù. Nguy cơ tràn khí màng phổi, chảy máu ít gặp và cũng dễ xử lý nếu theo [7] Rayan ST, Khaild AA, Abdullah ST et al., Flexible dõi sát bệnh nhân trong 24 giờ sau khi nội soi [2]. Theo fiberoptic bronchoscopy in children: utility and tác giả Chongbing Yan, với trẻ sơ sinh phương pháp nội complications. International Journal of Pediatrics soi hô hấp bằng ống soi mềm cũng cho thấy có hiệu quả and Adolescent Medicine; 2016, 3(1): 18-27. và an toàn [8]. Tác giả Rohola Shirzadi cũng khuyến [8] Chongbing Y, Yong H, Gang Q et al., The clinical nghị nên chỉ định nội soi phế quản sớm ở trẻ em trong safety and efficacy of flexible bronchoscopy in a các bệnh lý về hô hấp [5]. Điều này cho thấy nội soi phế neonatal intensive care unit, Experimental and quản ở trẻ em là phương pháp có hiệu quả và an toàn Therapeutic Medicine; 2020, 20(5): 95. 164

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/ket-qua-noi-soi-phe-quan-ong-mem-benh-ly-ho-hap-o-tre-em-tai-benh-vien-san-nhi-nghe-an-tu-1-2018-tha-2554635.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY