Lịch sử phát triển và cập nhật định nghĩa, danh pháp, phân loại rối loạn chức năng tình dục nữ

Lịch sử phát triển và cập nhật định nghĩa, danh pháp, phân loại rối loạn chức năng tình dục nữ
  • Mã tin : 1693
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Rối loạn chức năng tình dục nữ mới chỉ được nghiên cứu cách đây hơn sáu thập kỷ và đang phát triển nhanh chóng. Mục đích của bài viết là tóm tắt sự phát triển và cập nhật định nghĩa, danh pháp, phân loại rối loạn tình dục nữ, các đổi mới và những điểm khác biệt chính trong các hệ thống phân loại trên.

Nội dung Text: Lịch sử phát triển và cập nhật định nghĩa, danh pháp, phân loại rối loạn chức năng tình dục nữ

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ CẬP NHẬT ĐỊNH NGHĨA, DANH PHÁP, PHÂN LOẠI RỐI LOẠN CHỨC NĂNG TÌNH DỤC NỮ Trịnh Hoàng Giang1, Phạm Minh Ngọc2 TÓM TẮT the pathophysiology of sexual dysfunction in women. Rối loạn chức năng tình dục nữ mới chỉ được nghiên Irwin Goldstein pioneered and marked the first course cứu cách đây hơn sáu thập kỷ và đang phát triển nhanh on female sexuality at Boston University in 1999 [2], chóng [1]. Tại thời điểm sildenafil được chấp nhận để thereby opening the era of FSD research on scientific điều trị rối loạn cương năm 1998, vẫn có rất ít hiểu biết evidence from a modern perspective. Nomenclature and về sinh lý của chức năng tình dục và sinh lý bệnh của rối classification are very important in any science. If be- loạn chức năng tình dục nữ. Irwin Goldstein là người tiên fore 1998, only The Diagnostic and Statistical Manual phong và đánh dấu mốc cho khóa học đầu tiên về tình of Mental Disorders (DSM) gave the nomenclature and dục nữ tại đại học Boston năm 1999 [2], từ đó mở ra kỷ classification of FDS [2], it is now mentioned in the nguyên nghiên cứu FSD trên bằng chứng khoa học dưới many associations and organizations such as: World góc nhìn hiện đại. Danh pháp và phân loại rất quan trọng Health Organization (WHO), International Society of trong bất kỳ ngành khoa học nào. Nếu như trước năm Sexual Medicine (ISSM), International Society for the 1998, chỉ có duy nhất Sổ tay chẩn đoán và phân loại bệnh Study of Women’s Sexual Health (ISSWSH), World So- của Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ đưa ra danh pháp và phân ciety for Sexual Health (WAS), International Society for loại rối loạn tình dục nữ [2], thì hiện nay nó đã được đề the Study of Vulvovaginal Disease (ISSVD). Despite ad- cập đến trong nhiều hiệp hội và tổ chức như: Tổ chức Y vances in and increasing attention to the topic of female tế Thế giới, Hội Y học tình dục Quốc tế, Tổ chức Quốc sexual dysfunction, there are still fundamental disagree- tế nghiên cứu Sức khỏe tình dục nữ, Hội Sức khỏe Tình ments concerning the definition and classification of fe- dục Thế giới, Tổ chức Quốc tế nghiên cứu bệnh sinh dục male sexual dysfunction. To summarize the evidence and nữ. Mặc dù đạt được nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn tồn interactive and chronological process by which sexual tại những bất đồng cơ bản liên quan đến định nghĩa và medicine societies’ consensus groups developed the cur- phân loại rối loạn chức năng tình dục nữ. Mục đích của rent nomenclature, classifications, and definitions for bài viết là tóm tắt sự phát triển và cập nhật định nghĩa, FSDs. danh pháp, phân loại rối loạn tình dục nữ, các đổi mới và Key Words: Female sexual dysfunctions, defini- những điểm khác biệt chính trong các hệ thống phân loại tion, nomenclature, classification, hypoactive sexual trên. desire disorder, female sexual arousal disorder, female Từ khóa: rối loạn chức năng tình dục nữ, định orgasmic disorder. nghĩa, danh pháp, phân loại, rối loạn ham muốn tình dục nữ, rối loạn kích thích tình dục nữ, rối loạn cực khoái nữ. I. TỔNG QUAN 1.1. Ý nghĩa danh pháp và phân loại bệnh ABSTRACT Danh pháp là danh sách các thuật ngữ được công THE EVOLUTION AND UPDATE OF THE nhận. Phân loại bệnh là việc tổ chức các thuật ngữ bệnh FEMALE SEXUAL DISORDER: DEFINITIONS, thành các nhóm có ý nghĩa [3]. Phân loại bệnh là nền NOMENCLATURE, AND CLASSIFICATIONS tảng, là tiêu chuẩn thông tin y tế để giải thích các khái Research in female sexual dysfunction (FSD) has niệm trong tài liệu y tế và dịch tễ, hướng dẫn lâm sàng, only been studied for more than six decades and is các nghiên cứu và liên quan đến bồi hoàn y tế. Các hệ evolving rapidly [1]. At the time approval of sildenafil thống phân loại giúp chúng ta có mốc thống nhất trong in 1998 by regulatory agencies, there was a paucity of quản lý, giám sát, trao đổi thông tin có tính chất định information about the physiology of sexual function and lượng giữa hệ thống y tế với chính phủ và giữa các quốc 1. Trung tâm Nam học - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức- The Center for Andrology and Sexual Medicine - Viet Duc University Hospital 2. Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội- Andrology and Fertility Hospital of Hanoi Chịu trách nhiệm chính: Phạm Minh Ngọc 0366270431 bsngocnamkhoa@gmail.com Số chuyên đề 2021 Website: tapchiyhcd.vn 19

JOURNAL OF COMMUNITY MEDICINE 2021 gia với nhau. Basson cho rằng các mô hình tuyến tính chỉ chính 1.2. Lịch sử một số hệ thống phân loại FSD DSM xác để mô tả chức năng tình dục ở nam hơn là ở nữ. DSM là hệ thống phân loại bệnh được phát triển Theo Basson, 3 giai đoạn trong chu kỳ phản ứng tình từ Hiệp hội tâm thần Hoa Kỳ (APA). Kể từ lần đầu tiên dục không tương quan tuyến tính mà có tương quan theo được giới thiệu năm 1952 thì tính đến nay đã là phiên vòng tròn [11]. Mô hình này cho rằng đôi khi phụ nữ có bản thứ 5. Phiên bản gần đây nhất là DSM-5 ra đời năm thể bắt đầu trải nghiệm tình dục trong trạng thái “tình 2013. Chính phủ Hoa Kỳ đã tài trợ một loạt các cuộc gặp dục trung lập”. Phụ nữ có thể không có ham muốn ban giữa các chuyên gia phát triển 2 hệ thống DSM và ICD đầu hoặc chưa từng có ham muốn tình dục nhưng vẫn có với nỗ lực tạo sự đồng bộ, song nhiều điểm khác biệt thể đạt được kích thích, cực khoái và thỏa mãn tình dục. quan trọng vẫn tồn tại. Mô hình này là nền tảng cho DSM-5 và nhiều tác giả tán ISSWSH : Tổ chức Quốc tế nghiên cứu Sức khỏe thành sử dụng mô hình này cho FSD. Tình dục nữ (ISSWSH) là tổ chức chuyên nghiệp duy Mô hình Kiểm soát kép và điểm giới hạn tình dục nhất dành riêng cho chức năng tình dục và rối loạn chức Mô hình Kiểm soát kép giả định rằng phản ứng tình năng tình dục nữ. Phát triển ban đầu từ diễn đàn ISS- dục bị ảnh hưởng bởi sự tương tác giữa quá trình kích WSHNET, đến tháng 10/2000, tổ chức được ra đời. Từ thích - ức chế và mỗi cá nhân có sự khác nhau về xu đó đến nay, ISSWSH đã đóng góp rất nhiều cho xây hướng kích thích và ức chế tình dục. Mô hình điểm giới dựng và phát triển danh pháp, phân loại FDS: năm 2004 hạn tình dục (STP) được thiết kế để đánh giá phản ứng điều hành cuộc họp “Vulvodynia và rối loạn đau tình dục tình dục và rối loạn chức năng tình dục. Trong mô hình nữ”, năm 2014 đưa ra danh pháp “Hội chứng bộ phận STP sửa đổi, các yếu tố được đo bằng thang điểm liên sinh dục khi mãn kinh” (GSM) [5], năm 2015 và 2019 tục, biểu thị qua các thanh trượt, STP là tổng điểm tất cả phối hợp với ISSVD và Hiệp hội Đau vùng chậu Quốc các yếu tố [12]. tế (IPPS) đưa ra danh pháp mới cho đau tình dục nữ [6], nghiên cứu đồng thuận về danh pháp FDS [8] [9] và phối hợp WHO đưa các định nghĩa này lên ICD-11 [9]. ICD : Năm 1893, Viện thống kê quốc tế đã đưa ra Bảng phân loại bệnh đầu tiên trên thế giới là “Danh sách quốc tế về nguyên nhân tử vong” (ICD). Sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thành lập năm 1948, ICD được giao cho tổ chức này. Vấn đề sức khỏe tình dục lần đầu tiên được đề cập trên ICD-10 từ năm 1990. Kế thừa đó, đến tháng 5/2019 ICD-11 được thông qua trong Hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 7 [4] với nhiều thay đổi trong phân loại về sức khỏe tình dục và dự kiến ​​sẽ được triển khai toàn cầu trong vài năm tới. Hình 1: Mô hình phản ứng tình dục theo Masters và Johnson, Kaplan [10] 1.3. Các mô hình phản ứng tình dục Mô tình tình dục là cơ sở để phân loại các rối loạn II. SỰ PHÁT TRIỂN ĐỊNH NGHĨA, DANH chức năng tình dục. Sự phát triển danh pháp và phân loại PHÁP, PHÂN LOẠI RỐI LOẠN TÌNH DỤC NỮ FSD bị ảnh hưởng bởi các mô hình phản ứng tình dục. Mô hình tuyến tính Năm 1966, Masters và Johnson đưa ra mô hình chu kỳ phản ứng tình dục con người đầu tiên, áp dụng cho cả nam và nữ. Mô hình bao gồm 4 giai đoạn: kích thích, cao nguyên, cực khoái và phân giải. Năm 1979, Kaplan bổ sung khái niệm ham muốn vào chu kỳ, rút gọn thành 3 giai đoạn: ham muốn, kích thích và cực khoái [10] (hình 1). Điểm chung các mô hình này là các giai đoạn diễn ra Định nghĩa các rối loạn chức năng tình dục nữ của lần lượt theo trình tự cố định, do đó chúng còn được gọi DSM-5, ICSM 4, ISSWSH có sẵn trực tuyến tại: là mô hình “tuyến tính”. Mô hình tuyến tính là cơ sở hình thành khái niệm, phân loại và định nghĩa rối loạn chức 2.1. Phát triển từ DSM IV-TR sang DSM-5 năng tình dục trong các hệ thống phân loại trước DSM-5. DSM IV-TR phân loại rối loạn tình dục theo mô hình Mô hình của Basson tuyến tính (Bảng 1), chung cho cả nam, nữ và không 20 Số chuyên đề 2021 Website: tapchiyhcd.vn

tính đến sự phức tạp trải nghiệm tình dục của riêng từng giới và có sự thay đổi đáng kể trong phân loại rối loạn người [13]. DSM-5 phân loại rối loạn tình dục dựa trên tình dục nữ [14]. Bảng 1: Khác biệt chính DSM IV TR^ và DSM-5 [13],[14] DSM IV TR+ DSM-5 Dựa trên mô hình tuyến tính Dựa trên mô hình Basson Chung cả nam và nữ Phân loại riêng từng giới Rối loạn giảm ham muốn tình dục nữ Hypoactive sexual desire disorder (HSDD) Rối loạn ham muốn/ kích thích tình dục nữ Rối loạn kích thích tình dục nữ Female sexual interest/arousal disorder (FSIAD) Female sexual arousal disorder (FSAD) Dyspareunia + (đau khi quan hệ) Đau vùng chậu-sinh dục/ rối loạn thâm nhập Vaginismus + (co thắt cơ cản trở thâm nhập) Genito-pelvic pain/penetration disorder (GPPPD) Chán ghét tình dục* Loại bỏ Rối loạn chức năng bởi tình trạng y tế chung* Loại bỏ ^ Sổ tay Thống kê và Chẩn đoán về Rối loạn Tâm thần bản sửa đổi văn bản phiên bản thứ IV * Các rối loạn giống nhau ở nam và nữ + Không do tình trạng y tế DSM-5 mang đến sự thay đổi lớn trong cả định đồng thời xảy ra [16]. Tuy nhiên các đối tượng nghiên nghĩa, danh pháp và phân loại so với các phiên bản trước, cứu trong các nghiên cứu này hầu hết ở phụ nữ sau mãn nhưng nhiều tác giả không đồng tình sự thay đổi này. kinh do thay đổi nội tiết tố. Các tài liệu dựa trên bằng Việc phân loại riêng từng giới bị nhiều tác giả cho là chứng tốt nhất chứng minh rõ ràng ham muốn và kích không hợp lý, vì tuy có khác biệt biểu hiện kích thích ở thích là những thực thể riêng biệt và có thể tách rời. Cho bộ phận sinh dục song sinh lý ham muốn, kích thích nhận đến nay chưa có dữ liệu nghiên cứu dịch tễ học, mẫu lâm thức, cực khoái và đau giống nhau ở cả nam và nữ [15]. sàng, di truyền, sinh học thần kinh, kết quả thử nghiệm Hơn nữa thời gian 6 tháng làm giảm phương pháp tiếp thuốc hỗ trợ cho FSIAD [9] [16]. Nhiều nhà phê bình cận cá nhân hóa, không dựa trên bằng chứng, giảm độ đã phản đối cách gộp này vì nó không giúp chẩn đoán chính xác trong chẩn đoán và điều trị. dễ hơn mà còn làm bỏ sót nhiều trường hợp. Tương tự Định nghĩa GPPPD có tiêu chí: “bệnh nhân sợ hãi/ như vậy gộp Dyspareunia và Vaginismus thành GPPPD lo lắng rõ rệt về cơn đau âm hộ hay vùng chậu trước/ khiến nhiều tác giả cho rằng nó làm giảm khả năng chẩn trong hoặc do kết quả của việc thâm nhập âm đạo”. Như đoán và tính đặc hiệu của điều trị. vậy với một phụ nữ chưa từng hoạt động tình dục, đơn Nhìn chung, những thay đổi trong DSM-5 làm giảm độ thuần chỉ sợ hãi hoặc lo lắng về cơn đau khi quan hệ tình đặc hiệu chẩn đoán, điều trị, hướng nghiên cứu trong dục thì cũng đã đủ tiêu chuẩn chẩn đoán. Hơn nữa, định tương lai của FSD [16]. Tranh cãi về những thay đổi này nghĩa yêu cầu cụ thể phải giao hợp đường âm đạo, vậy đã được giải quyết trong quá trình phát triển các danh những trường hợp đường hậu môn hoặc ở nam giới còn pháp và phân loại của ICSM, ISSWSH và ICD-11. bỏ ngỏ. Trong định nghĩa rối loạn cực khoái, yêu cầu 2.2. Tham vấn Quốc tế về Y học tình dục (ICSM) kích thích đầy đủ đã bị loại bỏ của DSM IV-TR, mà kích lần thứ 4 thích đầy đủ là điều kiện quan trọng để đạt cực khoái. ICSM lần thứ 4 được tổ chức tại Madrid, Tây Ban Định nghĩa cũng không tính đến yếu tố thời gian đạt cực Nha tháng 6/2015 dưới sự chủ trì của Hiệp hội Y học khoái, thường liên quan đến những thay đổi nội tiết tố / Tình dục Quốc tế (ISSM) với hơn 300 chuyên gia, hội mãn kinh. nghị đã đạt được một loạt các đồng thuận xoay quanh các Cơ sở gộp HSDD và FSAD thành FSIAD là một vấn đề tình dục. Một số định nghĩa mới đã được đưa ra số nghiên cứu tỷ lệ hiện mắc cho thấy HSDD và FSAD (bảng 2). Số chuyên đề 2021 Website: tapchiyhcd.vn 21

JOURNAL OF COMMUNITY MEDICINE 2021 Bảng 2. Một số danh pháp mới theo Tham vấn quốc tế về y học tình dục (ICSM) lần thứ 4 [16] Kích thích bộ phận sinh dục tự phát, xâm nhập và không mong Rối loạn kích thích sinh dục dai muốn (ngứa ran, đau nhói, rung động) khi không có hứng thú dẳng và ham muốn tình dục. Nhận thức về sự kích thích chủ quan là Persistent genital arousal điển hình, nhưng không phải lúc nào cũng khó chịu. Kích thích disorder*(PGAD) không đạt được bằng ít nhất một lần cực khoái và cảm giác kích thích vẫn tồn tại trong nhiều giờ hoặc nhiều ngày. Hội chứng bệnh sau cực khoái Cảm giác tiêu cực, trải nghiệm và / hoặc các triệu chứng thể Postcoital syndrome hay Postorgas- chất như đau đầu, khó chịu, mệt mỏi và các triệu chứng khác mic illness syndrome* (PS/POS) sau khi hoạt động tình dục. Giảm cực khoái Giảm mức độ khoái cảm tình dục với cực khoái suốt đời hoặc Hypohedonic orgasm* (HO) mắc phải Cực khoái đau Xuất hiện đau bộ phận sinh dục và / hoặc vùng chậu trong / Painful orgasm* (PO) ngay sau cực khoái * Ý kiến chuyên ​​ gia: Tuyên bố đạt được bởi sự đồng thuận của hội đồng dựa trên lâm sàng, kinh nghiệm, kiến ​​thức và đánh giá của các thành viên hội đồng và không có hoặc không đủ bằng chứng được công bố. Các điểm khác biệt lớn ICSM 4 với DSM-5: tăng nhịp tim, huyết áp, nhịp thở nhanh), và Kích thích - Giữ lại phân chia riêng HSDD và FSAD [17]. nhận thức khác biệt với ham muốn tình dục và do đó - Đưa ra định nghĩa “Rối loạn đau vùng chậu sinh không nên được gộp chung vào HSDD. Lưu ý rằng dục nữ”, mở rộng phạm vi tiếp xúc với bộ phận sinh dục FCAD và FGAD có thể độc lập hoặc kết hợp khác nhau chứ không chỉ là qua đường âm đạo như trong DSM-5. [18]. - Đưa ra một số danh pháp FSD mới, tuy chỉ dựa - Về định nghĩa, danh pháp: trên ý kiến ​​chuyên gia song rất cần thiết để giúp bác sĩ + Định nghĩa, danh pháp mới: Rối loạn kích thích lâm sàng có cơ hội gọi tên, chẩn đoán bệnh, giúp các nhà nhận thức tình dục nữ (FCAD), Hội chứng bệnh cực nghiên cứu thống kê và phân tích. khoái nữ (FOIS). Sửa định nghĩa rối loạn kích thích sinh 2.3. Tổ chức quốc tế nghiên cứu sức khỏe tình dục nữ (FGAD). dục nữ - ISSWSH + Cùng ISSVD và IPPS đưa ra đồng thuận danh Tháng 12/2013, ISSWSH đã triệu tập các chuyên pháp và định nghĩa cho đau tình dục [6]. Định nghĩa gia quốc tế tiến hành một hội nghị kéo dài 2 ngày về FSD và danh pháp về đau tình dục đã được nghiên cứu rất tại Maryland. Mục đích là tạo đồng thuận trong chẩn nhiều và xuất hiện trong nhiều hệ thống phân loại bệnh đoán, đánh giá, điều trị, nghiên cứu; tạo được một danh song đến nay vẫn chưa thống nhất. Trước đây hai thuật pháp toàn diện, đa ngành, dựa trên bằng chứng với mục ngữ thường được dùng nhất mô tả đau tình dục nữ là: tiêu: Áp dụng cho các cơ sở nghiên cứu và lâm sàng, là “Dyspareunia” và “Vaginismus” [13]. Trong DSM-5 gộp cơ sở xây dựng hệ thống ICD và cung cấp hướng dẫn quy chung 2 thuật ngữ trên thành “Đau vùng chậu - sinh dục/ định cho các can thiệp được thiết kế để điều trị FSD. Từ rối loạn thâm nhập” (GPPPD), trong ICSM 4 gộp thành cuộc họp trên các khuyến nghị đồng thuận của ISSWSH “Đau vùng chậu/sinh dục nữ” (FGPPD). Việc gộp chung liên tục được cập nhật, cho tới nay được báo cáo trong 3 này bị nhiều tác giả phản đối do những lí do đã phân tích ấn phẩm: “Hướng tới bệnh lý học dựa trên bằng chứng và ở trên. Đồng thuận định nghĩa, phân loại đau âm hộ của danh pháp các rối loạn chức năng tình dục nữ” trên Tạp ISSVD, ISSWSH và IPPS năm 2015 được nhiều tác giả chí Y học Tình dục phần I, II (2016) và phần III (2019) ủng hộ. Theo đó 2 thuật ngữ: “Vulvar pain” (đau âm hộ [7] [8] [18]. có nguyên nhân cụ thể) và “Vulvodynia” (đau không có Một số điểm mới trong ISSWSH: nguyên nhân rõ ràng) đã được sử dụng. - Về phân loại: chia rối loạn kích thích tình dục nữ + Cùng Hiệp hội mãn kinh Bắc Mỹ đưa ra thuật thành rối loạn kích thích nhận thức (FCAD) và rối loạn ngữ mới: Hội chứng tiết niệu sinh dục của thời kỳ mãn kích thích bộ phận sinh dục (FGAD). Hai dòng bằng kinh (Genitourinary syndrome of menopause) thay cho chứng ủng hộ quan điểm cho rằng FCAD nên được coi teo âm hộ - âm đạo (Vulvar-vaginal atrophy). là một loại riêng biệt trong chẩn đoán rối loạn kích thích + Xây dựng thuật ngữ PGAD/GPD. Năm 2001, tình dục ở phụ nữ: Kích thích nhận thức khác biệt với Leiblum và Nathan lần đầu tiên báo cáo “Hội chứng kích kích thích sinh dục (cứng âm hộ, núm vú, giãn mạch, thích tình dục dai dẳng” (Persistent sexual arousal syn- 22 Số chuyên đề 2021 Website: tapchiyhcd.vn

drome - PSAS). Năm 2006, Leiblum đổi tên thành “Kích tất cả định nghĩa / phân loại về sức khỏe tình dục của thích sinh dục dai dẳng” (Persistent genital arousal dis- ISSM, ISSWSH, WAS, DSM-5, Hiệp hội Tâm thần Thế order - PGAD). Đồng thuận ISSWSH năm 2019 đã bỏ giới (WPA), Hiệp hội các chuyên gia sức khỏe sinh sản phiếu giữ lại thuật ngữ ICD-11 là PGAD nhưng cũng (ARHP), Học viện quốc tế nghiên cứu tình dục (IASR), giới thiệu thuật ngữ “Rối loạn cảm giác vùng chậu-sinh Hiệp hội chuyên gia thế giới về sức khỏe chuyển giới dục” (Genito - pelvic dysesthesia GPD) như một thành (WPATH). WHO đã yêu cầu WAS hỗ trợ tổ chức một phần bổ sung để chẩn đoán chính xác hơn. Như vậy thuật cuộc họp vào tháng 05/2016 với tham gia của các thành ngữ hiện là mới nhất tính đến hiện tại là PGAD / GPD viên đến từ: ISSWSH, WAS, ISSM, Hiệp hội Y học tình [19]. dục Bắc Mỹ (SMSNA), DSM-5, và nhóm tư vấn của 2.4. Vai trò của WAS – ICD 11 WHO để làm dự thảo các mã rối loạn chức năng tình dục Từ năm 2009, WAS được giao nhiệm vụ thu thập cho ICD-11. Bảng 3. Phân loại rối loạn chức năng tình dục nữ trong ICD-10 và ICD-11 [9] ICD-10 ICD-11 F52 Thiếu/ vắng ham muốn tình dục HA00 Giảm ham muốn tình dục* F52.2 Vắng đáp ứng kích thích sinh dục HA01 Rối loạn kích thích tình dục HA01.0 Rối loạn kích thích tình dục nữ HA01.1 Rối loạn cương F52.3 Rối loạn cực khoái HA02 Rối loạn cực khoái* HA02.0 Vắng cực khoái* F52.5 Nonorganic Vaginismus (đau do co thắt cơ – không thực thể) F52.6 Nonorganic Dyspareunia HA20 Rối loạn đau tình dục - rối loạn thâm nhập* (đau khi quan hệ - không thực thể) N94.2 Vaginismus (đau do co thắt cản trở thâm nhập – nguyên nhân thực thể) * Áp dụng cho cả nam và nữ Những điểm khác biệt chính trong ICD-11 so với gian chưa đủ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều trị. các phiên bản trước: - Không có tiêu chuẩn quy phạm nào cho hoạt động - Các rối loạn chức năng tình dục nằm trong chương tình dục. Nếu cá nhân hài lòng với mô hình trải nghiệm mới: “Các điều kiện liên quan đến sức khỏe tình dục”, và hoạt động tình dục của mình, ngay cả khi nó khác bao gồm cả những bệnh trước đây được phân loại trong với những gì có thể thỏa mãn người khác hoặc những gì các rối loạn tâm thần, hành vi và những bệnh trước đây được coi là chuẩn mực, thì không nên chẩn đoán rối loạn nằm trong bệnh của hệ thống sinh dục (Bảng 3) [9]. chức năng tình dục. - Phân loại chẩn đoán áp dụng cho cả nam và nữ, - Thừa nhận rằng rối loạn chức năng tình dục có thể chỉ phân riêng khi do yếu tố khác biệt về giới. liên quan đến sự tương tác phức tạp của các quá trình tâm - Trong một số trường hợp đặc biệt (rối loạn cương lý, giữa các cá nhân, xã hội, văn hóa, sinh lý và giới tính. do phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt triệt để hoặc chấn thương (điều mà ICD-10 và DSM-5 đã loại trừ). tủy sống,…) có thể chẩn đoán mặc dù yêu cầu về thời Số chuyên đề 2021 Website: tapchiyhcd.vn 23

JOURNAL OF COMMUNITY MEDICINE 2021 Bảng 4: So sánh danh pháp, phân loại FSD trong 1 số hệ thống phân loại [4,13,14,18,20] DSM IV DSM 5 ICSM 4 ISSWSH ICD 11 TR Rối loạn giảm ham muốn tình dục (HSDD) Liên Rối loạn quan ham muốn/ nhận thức Rối loạn (FCAD) Rối loạn kích thích Rối loạn kích kích thích kích thích tình dục nữ tình dục nữ Rối loạn kích thích tình dục nữ (FSAD) thích tình dục Liên tình dục nữ (FSIAD) nữ (FSAD) quan (FSAD) (FSAD) bộ phận sinh dục (FGAD) Rối loạn Rối loạn cực khoái nữ (FOD) cực khoái (OD) Dyspareu- Dyspareu- Vulvar pain Đau vùng nia nia Đau vùng chậu/ Đau tình chậu/sinh rối loạn dục/ rối dục nữ thâm nhập Vaginismus Vulvodynia loạn thâm (FGPPD) (GPPPD) nhập (SPPD) Kích thích sinh dục dai dẳng/ Rối Kích thích sinh dục dai dẳng loạn cảm giác vùng chậu-sinh dục (PGAD) (PGAD/ GPD) Hội chứng bệnh sau cực Hội chứng bệnh khoái (PS/PIS) cực khoái nữ (FOIS) Cực khoái giảm(HO) Cực khoái đau (PO) HSDD: Hypoactive sexual desire disorder FGAD: Female genital arousal disorder FSAD: Female sexual arousal disorder FSIAD: Female sexual interest/arousal disorder FCAD: Female cognitive arousal disorder FOD: Female orgasmic disorde Vaginismus:co thắt cơ không tự chủ cản trở thâm GPPPD: Genito-pelvic pain/penetration disorder nhập âm đạo FGPPD: Female genital-pelvic pain dysfunction Vulvar pain: đau âm hộ do rối loạn cụ thể SPPD: Sexual pain-penetration disorder Vulvodynia: đau âm hộ ≥ 3 tháng không có nguyên Dyspareunia (DSM): đau khi giao hợp nhân rõ ràng PGAD: Persistent genital arousal disorder GPD: Genito - pelvic dysesthesia FOIS: Female orgasmic illness syn- PS: Postcoital syndrome PIS: Postorgasmic illness syndrome drome HO: Hypohedonic orgasm PO: Painful orgasm Như vậy có thể thấy dù đã có nhiều hội nghị, trải thống phân loại chính trong Bảng 4. qua nhiều phiên bản khác nhau song đến nay vẫn chưa có thống nhất phân loại rối loạn tình dục nữ. Mỗi hệ thống III. KẾT LUẬN phân loại dựa trên một cơ sở riêng và có những ưu nhược Rối loạn tình dục nữ tuy mới được nghiên cứu song điểm khác nhau. Liệt kê danh pháp, phân loại một số hệ đã đạt được những thành tựu nhất định. Định nghĩa, danh 24 Số chuyên đề 2021 Website: tapchiyhcd.vn

pháp, phân loại về lĩnh vực này đang được nỗ lực phát cho sự phát triển ICD-11. Hy vọng trong tương lai sẽ có triển để bắt kịp với sự tiến bộ nhanh chóng của kiến ​​thức đồng thuận về định nghĩa, danh pháp, phân loại rối loạn mới. Mặc dù vậy vẫn còn những bất đồng cơ bản liên tình dục nữ, để tạo một hệ thống tiêu chuẩn giải thích các quan đến định nghĩa và phân loại rối loạn chức năng tình khái niệm, giúp việc chẩn đoán, điều trị, nghiên cứu diễn dục nữ. ICSM và ISSWSH đã đưa ra các định nghĩa, ra thuận lợi; việc trao đổi, giao tiếp thông tin toàn cầu danh pháp, phân loại FSD dựa trên bằng chứng và có giữa các bác sĩ lâm sàng, các nhà nghiên cứu, bệnh nhân nhiều tiến bộ so với DSM. WAS là cầu nối cho phép các và hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt hơn. hiệp hội y học tình dục đóng góp chuyên môn với WHO TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Irwin Goldstein (2005). Women’s Sexual Function and Dysfunction Study, Diagnosis and Treatment, pp 3. 2. Whitney F. Mollenhauer (2011). Female Sexual Dysfunction: History, Critiques and New Directions. University of California. 3. Chute CG (2000). Clinical classification and terminology: some history and current observations. J Am Med Inform Assoc; 7:298-303. 4. World Health Organization (WHO) (2020). International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (11th ed,; ICD-11). 5. Portman D, Gass M, Kingsberg S, et al (2014). Genitourinary syndrome of menopause: new terminology for vul- vovaginal atrophy from the International Society for the Study of Women’s Sexual Health and the North American Menopause Society. Menopause; 21:1063–1068 6. Bornstein J, Goldstein AT, Stockdale CK, et al (2016). ISSVD, ISSWSH, and IPPS Consensus Terminology and Classification of Persistent Vulvar Pain and Vulvodynia. J Sex Med; 13(4):607–612. 7. Derogatis L, Sand M, Balon R, et al (2016). Toward a more evidence‐based nosology and nomenclature for fe- male sexual dysfunctions – Part I. J Sex Med; 13(12):1881–1887. 8. Parish SJ, Goldstein, AT, Goldstein, SW, et al (2016). Toward a More Evidence‐Based Nosology and Nomencla- ture for Female Sexual Dysfunctions – Part II. J Sex Med; 13(12):1888–1906. 9. Reed GM, Drescher J, Krueger, RB, et al (2016). Disorders related to sexuality and gender identity in the ICD‐11: Revising the ICD‐10 classification based on current scientific evidence, best clinical practices, and human rights considerations. World Psychiatry; 15(3):295–321 10. Kaplan H (1979). Disorders of sexual desire and other new concepts and techniques in sex therapy. New York: Brunner/Hazel. 11. Basson R (2001). Human sexual response cycles. J Sex Marital Ther; 27:33-43. 12. Perelman M (2018). The sexual tipping point is a variable Switch model. Curr Sex Health Rep;10:38-43. 13. American Psychiatric Association (APA) (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, (4th ed.), text revision. Washington DC. 14. American Psychiatric Association (APA) (2013). DSM-5: diagnostic and statistical manual of mental disorders. Fifth Edition. 15. Pfaus JG (2009). Pathways of sexual desire. J Sex Med; 6:1506-1533. 16. Balon R, Clayton AH (2014). Female sexual interest/arousal disorder: a diagnosis out of Thin Air. Arch Sex Behav; 43:1227- 1229. 17. McCabe M, Sharlip ID, Lewis R, et al (2016). Incidence and prevalence of sexual dysfunction in women and men: a consensus Statement from the fourth international consultation on sexual medicine 2015. J Sex Med;13:144- 152. 18. Parish S, Meston C, Althof S, et al (2019). Toward a more evidencebased nosology and nomenclature for female sexual dysfunctions—Part III. J Sex Med; 16:452-462. 19. Goldstein I, Komisaruk BR, Pukall CF, et al (2021). International Society for the Study of Women’s Sexual Health (ISSWSH) Review of Epidemiology and Pathophysiology, and a Consensus Nomenclature and Process of Care for the Management of Persistent Genital Arousal Disorder/Genito-Pelvic Dysesthesia (PGAD/GPD). J Sex Med; 18(4):665-697. 20. Marita McCabe, Ira Sharlip, Elham Attalla (2015). Committee 01. Current definitions, classification and epide- miology of sexual dysfunction in men and women. ICSM 2015 - Official Publication, pp 4-7. Số chuyên đề 2021 Website: tapchiyhcd.vn 25

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY